Ansök om stöd till barn

Vår förening deltar i programmet Vägkost för Livet. Genom programmet stödjer Rädda Barnen skolgång och fritidsintressen bland barn som riskerar utslagning. De svenskspråkiga ansökningsblanketterna hittar du här lite längre ner på sidan.

Kontaktpersonerna inom vår förening angående Vägkost för Livet är Gun-Britt Beijar samt Johanna Holmäng-Jaskari. Du kan skicka ansökan per e-post till gunbritt.beijar@gmail.com eller vasa@pelastakaalapset.net. Observera att ansökan ska vara undertecknad.

Hobbystöd   

Vi stöder hobbyverksamhet för barn under 18 år genom att bevilja stöd för rimliga och nödvändiga hobbykostnader, i sådana fall då familjens ekonomiska situation gör att barn inte kan börja eller fortsätta med en hobby.

Stödet är ett behovsprövat och individuellt stöd till barnet och det ges utifrån faktiska kostnader. Stödet beviljas inte till grupper eller hobbyföreningar, och det kan beviljas utifrån de resurser som vi vid tillfället förfogar över.

Stödets syfte är att främja barns likvärdighet genom att ge dem möjlighet att ha ens en hobby.

Föreningens specifikare ansökningsdirektiv och kontaktuppgifter (bl.a. ansökningstid, som gärna ska betonas/information ifall man för tillfället inte tar mot några ansökningar, möjlighet att stöda också barn som inte bor på orten, e-postadress och/eller postadress m.m. Det är också bra om föreningarna betonar att programmet förverkligas med frivilliga krafter. I samband med ansökningsdirektiven kan man t.ex. tillägga nedanstående text: ”Vår lokalförening drivs av frivilliga krafter. Vi beviljar stöd behovsprövat och utifrån de stödmedel vi förfogar över”)

Du kan skicka ansökan per e-post till gunbritt.beijar@gmail.com eller vasa@pelastakaalapset.net. Observera att ansökan ska vara undertecknad.

Nuori tietokoneella kirjastossa

Läromedelsstöd

Vi stöder ungas skolgång genom att bevilja läromedelsstöd för andra stadiets nödvändiga utgifter. Det gäller kostnader som den ungas familj på grund av sin ekonomiska situation har svårt att täcka, och som det avgiftsfria andra stadiets utbildning inte täcker.

Stödet kan inte beviljas som stipendium eller användas till andra ospecificerade syften. Man ska kunna redovisa användningen av stödet med kvitton eller en annan form av godtagbart intyg.

Föreningens specifikare ansökningsdirektiv och kontaktuppgifter (bl.a. ansökningstid, som gärna ska betonas/information ifall man för tillfället inte tar mot ansökningar, möjlighet att stöda också barn som inte bor på orten, e-postadress och/eller postadress m.m. Det är också bra om föreningarna betonar att programmet förverkligas med frivilliga krafter. I samband med ansökningsdirektiven kan man t.ex. tillägga nedanstående text: ”Vår lokalförening drivs av frivilliga krafter. Vi beviljar stöd behovsprövat och utifrån de stödmedel vi förfogar över”)

Du kan skicka ansökan per e-post till gunbritt.beijar@gmail.com eller vasa@pelastakaalapset.net. Observera att ansökan ska vara undertecknad.

Programmet Vägkost för livet

Rädda Barnen stöder genom sitt program Vägkost för livet barn och unga i fattiga familjer, genom att tillhandahålla hobby- och läromedelsstöd samt mentorverksamhet.

Programmet Vägkost för livets stöd riktas till barn vars möjligheter till hobbyverksamhet hotas och som har svårt att täcka läromedelskostnader på grund av familjens trängda ekonomi eller andra sociala utmaningar.

Programmet Vägkost för livet främjar barns likvärdighet, delaktighet och positiva utveckling. Genom programmet vill man åstadkomma permanenta förändringar både på individuell och samhällelig nivå.

Lokalföreningarna drivs av frivilliga krafter. Stöden beviljas efter behovsprövning och utifrån de stödmedel som står till buds.

Registerbeskrivning