Hae tukea lapselle

Huom! Tukihakemusten käsitteleminen on kesätauolla 10.6.2024 – 11.8.2024. Tänä aikana voi lähettää hakemuksia osoitteeseen loppi@pelastakaalapset.net mutta niitä ei käsitellä tauon aikana. Iloa kesään!

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen loppi@pelastakaalapset.net

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen loppi@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2023

Ikoni kaksi lasta.

13 909 lasta ja nuorta sai tukea Eväitä Elämälle -ohjelman kautta

Tukea jaettiin yhteensä 1 237 850 milj. euroa Suomessa.
Kaksi ihmistä ikoni.

Tukea harrastuksiin

Viime vuonna 2791 lasta sai harrastustukea, yhteensä 760 778 eurolla.
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

Viime vuonna 137 lasta sai Suomessa oppimateriaalitukea.
Ikoni sijaintimerkki.

Ohjelmassa mukana

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on mukana 59 paikallisyhdistystä ja 5 aluetoimistoa sekä Pelastakaa Lasten keskustoimisto.

Tietosuojaseloste

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle –ohjelman rekisterin tietosuojaseloste (paikallisyhdistys)

Laadittu: 31.8.2018

Viimeksi päivitetty: 5.2.2024

 1. Rekisterinpitäjä

Lopen Pelastakaa Lapset ry

Nummitie 22

12540 LAUNONEN

 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anitta Mäkelä

loppi@pelastakaalapset.net

 • Rekisterin nimi

Eväitä Elämälle –ohjelman rekisteri.

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
 • sopimuksen täytäntöön panemiseksi
 • Henkilötietojen käyttötarkoitus

Eväitä Elämälle -ohjelmasta haettavien harrastus- ja/tai oppimateriaalitukihakemusten käsittely, avustuspäätöksen teko, avustusten maksatus, yhteydenpito tuen saajiin, myönnetyn avustuksen käytön seuranta – ja toisen asteen tutkinnon suorittamisen seuranta, palaute- ja muiden kyselyjen ja kokemusten jakamispyyntöjen lähettäminen, tiedon välittäminen muista tuen mahdollisuuksista ja muodoista, haastattelupyyntöjen ja tuen tarpeen jatkuvuuden kyselyjen lähettäminen tuensaajille tai heidän huoltajilleen.

 • Käsiteltävät henkilötiedot

Tuen hakijan ja hänen huoltajansa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tuen hakijan ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli. Haettavan tuen käyttötarkoitus, opiskelutilannetta koskevat tiedot, tietoa lapsen harrastamisesta, johon tukea haetaan sekä sen edellyttämistä kustannuksista. Perustelut tuen tarpeelle: tieto perheen taloudellista tilannetta vaikeuttavista seikoista, perheen yhteenlasketut nettotulot/kk tuloluokittain, talouteen kuuluvien lasten lukumäärä, oppimateriaalitukea hakevan lapsen koulun etäisyys vakituisesta kotipaikasta, haettavaan tarkoitukseen haettu tai saatu muu tuki, sekä tuen hakijoiden hakemukseensa mahdollisesti liittämät muut tiedot. Tukihakemuksen käsittelijän lisäämä tukipäätös ja tuettavien kulujen korvaamisessa noudatettavat käytännöt.

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Tuen hakija ja/tai hänen huoltajansa.

 • Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Niihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 • Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Ei henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Hakemukset liitteineen sekä muu hakijaan liittyvä materiaali hävitetään viimeistään 2 vuotta tukisuhteen päättymisestä. Kirjanpitoaineistoon liittyvät henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kyseisen tilikauden jälkeen 6 vuotta ja osa tiedoista 10 vuotta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
  1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  1. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
  1. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  1. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
  1. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
  1. valittaa valvontaviranomaiselle
   1. jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

 1. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Lopen Pelastakaa Lapset ry

Anitta Mäkelä

Nummitie 22

12540 Launonen

sähköposti: loppi@pelastakaalapset.net

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.