Lapset ja digitaalinen media

Sosiaalityöntekijät: Sosiaalityön tulisi toimia myös digitaalisissa ympäristöissä

Pelastakaa Lapset selvitti kyselytutkimuksella sosiaalityöntekijöiden asennetta digitaaliseen sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijöiden mielestä digitalisaatiota tulisi hyödyntää sosiaalityössä enemmän, mutta ymmärrystä mahdollisuuksista tarvitaan vielä lisää.

Suurin osa lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä sosiaalialan ammattilaisista on sitä mieltä, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää sosiaalityössä ja että sosiaalityötä tulisi tehdä myös digitaalisissa ympäristöissä. Näin ei silti juurikaan tehdä, vaikka moni kokee oman osaamisensa hyväksi.

Pelastakaa Lapset selvitti elo-syyskuussa kyselytutkimuksella sosiaalityöntekijöiden asennetta, osaamista ja toimintaa suhteessa digitaaliseen sosiaalityöhön yhdessä Aula Research Oy:n kanssa. Kyselyyn vastasi 464 vastaajaa, joista reilu puolet oli sosiaalityöntekijöitä ja loput muita alan ammattilaisia, joista sosionomit olivat sosiaalityöntekijöiden jälkeen suurin ammattiryhmä. Kyselyn vastausprosentti oli 23 %.

Vastaajista 78 % työskentelee kunnissa ja loput järjestöissä ja yrityksissä. Tavoittelimme erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Kuntien työntekijöistä suurin osa työskentelee oppilashuollossa ja lastensuojelussa, mutta myös muilta sektoreilta saimme vastauksia. Vastaajista löytyy sekä vasta alalle tulleita, että konkareita, jopa 20 % vastaajista on työskennellyt alalla yli 20 vuotta. Tarkemmat taustatiedot löytyvät tutkimusraportista.

Sosiaalityön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä

Suurin osa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaalityön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä ja että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää sosiaalityössä. Digitalisaation mahdollisuuksiin sosiaalityössä uskotaan. Noin puolet vastaajista kuitenkin kokee, että digitaalisen median ja teknologian hyötyä sosiaalityölle on vaikea hahmottaa.

Osaamista on, mutta koulutusta toivotaan

Vastaajista 2/3 kertoi, ettei työyhteisössä ole annettu lainkaan tai juuri lainkaan koulutusta digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä. Yleisin koulutustoive oli yleistä perehdytystä ja koulutusta digitaalisen median ja teknologian mahdollisuuksista. Lisäksi toivottiin sosiaalisen median koulutusta ja erityisesti koulutusta siitä, miten lapset ja nuoret käyttävät somea.

Yli puolet vastaajista arvioi oman osaamisensa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisessä hyväksi tai jokseenkin hyväksi. Näissä vastauksissa työntekijöiden iällä ja työkokemuksella on vaikutusta, kun parhaimmaksi osaamisensa kokevat 18-35-vuotiaat ja ne, joilla on työkokemusta 3-5 vuotta. Kummassakaan näistä ryhmistä kukaan ei koe osaamistaan erittäin huonoksi. Osaajia löytyy paljon myös vanhemmista ikäryhmistä ja kokeneemmista työntekijöistä. Digitaalisen median ja teknologian käyttöön suhteutettuna kyseessä on hyödyntämätön osaamisresurssi.

Lasten osallisuus

Kysyimme myös, miten digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään lasten ja nuorten osallistamisessa. Yleisin vastaus oli, että lapsilta ja nuorilta kerätään palautetta sähköisin välinein. Toiseksi yleisin vastaus kuitenkin oli, että digitaalisia työkaluja ei hyödynnetä osallistamiseen lainkaan.

”Syksyllä 2018 puhuttiin paljon lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten kuulemisesta ja heidän osallisuudesta omiin asioihinsa. Lastensuojelun kokemusasiantuntijat ovat kertoneet, että lapsille ja nuorille on usein epäselvää, mitkä erilaisten päätösten perustelut ovat tai kuka heidän oma sosiaalityöntekijänsä on. Digitaalinen media ja teknologia ovat mahdollisuuksia nimenomaan vuorovaikutuksen tapojen monipuolistumiseen ja tiedon avoimuuteen: palveluista voisi tiedottaa monipuolisesti ja kohdennetusti, asiakastietojärjestelmät voisivat tarjota mahdollisuuden osallisuuteen omissa asioissa ja yhteyttä voisi pitää lapsen ja nuoren toivomalla tavalla. Sähköisten työkalujen hyödyntäminen tiedon avaamisessa on toistaiseksi hyödyntämätön mahdollisuus”, sanovat Sonja Soini ja Anna-Maija Ohlsson Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hankkeesta Pelastakaa Lapset ry:stä

Tarvitaan lisää ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista sekä koulutusta, keskustelua ja kokeiluja, jotta parhaat ideat ja ratkaisut löytyvät.

Lisätietoa: