Pelastakaa Lapset ja Sexpo: Sensaatiohakuisuus vahingoittaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä

Useissa medioissa on kirjoitettu lasta esittävistä seksinukeista tunteita herättävään tyyliin. Aihetta on myös kommentoitu vihaisesti ja vastenmielisyyttä ilmaisten. Seksinuket ovat kuitenkin vain pieni sivujuonne. Tärkeämpää olisi keskustella lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksen ennaltaehkäisystä ja siihen liikenevistä resursseista. Pelastakaa lapset ja Sexpo-säätiö tekevät aktiivista yhteistyötä ennaltaehkäisevän työn edistämiseksi.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos ja yksi karkeimmista lapsen oikeuksien rikkomuksista. Sen ehkäisemiseksi tehdään työtä monilla rintamilla. Seksuaalirikosten mahdollisiin tekijöihin kohdistuva ennaltaehkäisevä työ on yksi tärkeä keino lasten suojelemiseksi. Ennaltaehkäisy on aina sekä taloudellisesti että inhimillisesti kannattavampaa kuin rikoksen seurausten korjaaminen.

Väestössä arvioidaan eri tutkimusten mukaan olevan 1−5 % henkilöitä, joilla on pedofiilisia seksuaalisia taipumuksia (Seto 2008; DSM-V). Maltillisenkin 2 % arvion mukaan Suomessa on yli 40 000 aikuista henkilöä, jotka kuuluvat tähän ryhmään. Valtaosa heistä ei ole syyllistynyt seksuaalirikokseen lasta kohtaan (Ahlers et al. 2009), ja monet kärsivät taipumuksestaan ja toivovat apua tilanteeseensa. Asiantuntevaa terapeuttista apua tarjoamalla voidaan tukea heidän elämänhallintaansa ja mielenterveyttään sekä ehkäistä syrjäytymiskehitystä, mikä vähentää heidän riskiään syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen.

Avun hakeminen ja saaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Palveluita ei ole tarjolla riittävästi, ja valtaväestön kokema inho ja tuomitsevat asenteet muodostuvat usein esteeksi avun hakemiselle. Kaikkien edun mukaista on, että kynnys hoitoon pääsyyn on mahdollisimman matala. Avoin vihamielisyys pedofiilisia taipumuksia omaavia kohtaan syventää ongelmia ja lisää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten riskiä.

Sexpo-säätiö ja Pelastakaa lapset tekevät aktiivisesti lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevää työtä. Tämän työn muotoja ovat mm. pääkaupunkiseudun ennaltaehkäisevän työn verkosto (SeriE), otanvastuun.fi -oma-apuaineisto, kansainvälinen verkostoituminen sekä riskiryhmille tarjottava neuvonta ja terapia sekä ammattilaisten kouluttaminen pedofiilien kohtaamisessa.

Lisätiedot:

Tommi Paalanen
Toiminnanjohtaja, Sexpo-säätiö
050 469 2937, tommi.paalanen@sexpo.fi

Antti Järventaus
Päällikkö, Lapset ja digitaalinen media,
Pelastakaa Lapset ry
050 364 6410, antti.jarventaus@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Sexpo on vuonna 1969 perustettu seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö. Koulutamme seksuaalineuvojia, -terapeutteja ja -kasvattajia sekä ylläpidämme seksuaalineuvontaa, johon tulee tuhansia yhteydenottoja vuosittain. Pyrimme siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi ja tasapainoisesti. Edistämme seksuaalisen vapauden, tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien toteutumista sekä rakennamme avointa ja myönteistä seksuaalikulttuuria. Kannatamme moniarvoista yhteiskuntaa, jossa seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuus saa kukoistaa.