Pelastakaa Lasten kannanotto: Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ehkäistään parhaiten lapsia suojelemalla ja ennalta ehkäisyllä

Pelastakaa Lapset on jo vuosia tehnyt ennalta ehkäisevää työtä liittyen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun digitaalisessa mediassa sekä puhunut julkisuudessa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja lasten houkuttelusta verkossa eli ns. grooming-ilmiöstä. Jo vuonna 2011 poliisin kanssa tekemässämme kyselyssä ja raportissamme kävi ilmi, kuinka laajasta ilmiöstä ja ongelmasta on kyse.  

Pelastakaa Lasten asiantuntijat pitävät tärkeänä, että nyt julkisuudessa käytävässä keskustelussa fokus pysyy lasten suojelemisessa. Sen on oltava tärkein päämäärä nyt suunniteltavissa toimenpiteissä. Lasten seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi on välttämätöntä, että myös poliisin resursseja lisätään, erityisesti sellaisten rikosten ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan, jotka liittyvät lasten ja nuorten seksuaaliseen häirintään ja seksuaalirikosten selvittämiseen.  

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että jos yhteiskunnallisessa keskustelussa jäädään käsittelemään vain maahanmuuttopolitiikkaa, sivuutetaan samalla se tosiasia, että lapsiin on kohdistettu vakavaa seksuaaliväkivaltaa. Lasten hätä unohtuu ja lasten kokema seksuaaliväkivalta typistyy osaksi maahanmuuttopoliittista vaalikeskustelua. Niin kansalaisten kuin päättäjien on tärkeää ymmärtää, että kyse on lasten suojelusta, ei maahanmuutosta. Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta tai grooming eivät kumpikaan ole uusia ilmiöitä maassamme. Valitettavasti näitä rikoksia on tehty Suomessa ennenkin. 

Oleellista on nyt suojella lapsia seksuaaliväkivallalta ja keskittyä siihen, että meillä Suomessa lapsen oikeudet toteutuisivat. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa vastaan on toimittava laajalla rintamalla.  

Pelastakaa Lapset pitää hyvänä sitä, että järjestön jo pitkään ajama tavoite uudistaa rikoslakia seksuaalirikoslain osalta on nyt edistymässä.  

Pelastakaa Lapset vaatii, että lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Tärkeintä on ennaltaehkäisy: lasten ja nuorten tietoisuuden lisääminen sosiaalisen median riskeistä ja turvataitojen parantaminen digitaalisessa mediassa sekä riittävät koulutusresurssit: lasten ja nuorten parissa toimivien koulutus ja osaamisen vahvistaminen. Tarve tiedolle on suuri ja teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla, joten tiedon tehokas levittäminen vanhempien ja lasten parissa työskentelevien ammattilaisten parissa on tärkeää. 

Välttämättömät toimenpiteet:  

  1. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyvään koulutukseen on lisättävä resursseja.  Lasten ja nuorten turvataitoja digitaalisessa mediassa on kehitettävä. 
  2. Poliisin resursseja ja valtuuksia on lisättävä –  rikosprosessin kesto on lapsiuhrin osalta kestämätön. 
  3. Rikosten uhriksi joutuneiden lasten ammattitaitoinen, laadukas ja alueellisesti tasa-arvoinen hoito on turvattava – lapset eri puolilla maata eivät nykyisin ole tasa-arvoisessa asemassa.    
  4. Seksuaalirikoslain uudistusta on kiirehdittävä – keskiössä erityisesti rangaistusten tiukentaminen ja poliisin valtuudet sekä uhriksi joutuneiden lasten aseman huomioiminen rikosprosessissa. 

Taustamateriaalit: 

Lasten suojelu ja Nettivihje
Ota puheeksi
Suojele Minua Kaikelta  
Lapset Netissä – Opas vanhemmille
#TurvallisestiVerkossa