Lähes 600 miljoonaa lasta jäänyt ilman taloudellista tukea koronapandemian aikana

Lähes 600 miljoonaa lasta jäänyt ilman taloudellista tukea koronapandemian aikana

Koronan seurauksena miljoonat perheet ovat ajautuneet köyhyyteen ja yhä useammat lapset elävät puutteellisissa oloissa ilman riittävää terveydenhuollon, koulutuksen ja ruoan saantia. Ainakin 68 matalan ja keskitulotason maassa ahdingossa oleville perheille ei ole tarjottu lisätukea. Monia koronapandemian tuhoisia vaikutuksia voisi kuitenkin ehkäistä vahvistamalla sosiaaliturvaa.

Jo ennen koronakriisiä hieman yli miljardi lasta matalan ja keskitulotason maissa eli moniulotteisessa köyhyydessä ja kärsi puutetta terveyden, koulutuksen, ravinnon, puhtaan veden tai kelvollisen asumisen suhteen. Puutteista kärsivien lasten määrä on nyt noussut 150 miljoonalla.

Lisääntyneistä tarpeista huolimatta 68 matalan ja keskitulotason maassa ei ole Pelastakaa Lasten analyysin mukaan otettu käyttöön uusia lapsille tai perheille tarkoitettuja sosiaalietuuksia, kuten käteissiirtoja, ruoka-apua tai taloudellisia helpotuksia. Vähintään 594 miljoonaa lasta voisi tarvita näitä tukimuotoja välittömästi. Järjestö varoittaa, että koronapandemia uhkaa tehdä tyhjäksi vuosikymmenien aikana saavutetun edistyksen lapsiköyhyyden ja puutteen vähentämisessä.

– Koronapandemian seurauksena yhä useampi lapsi kärsii perustarpeiden puutteesta, nälästä ja aliravitsemuksesta. Näiden tekijöiden kielteiset vaikutukset ovat usein sekä kauaskantoiset, että peruuttamattomat. Lasten ja lapsiperheiden ahdinko heikentää myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista kehitystä, toteaa Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten ohjelmajohtaja.

Pelastakaa Lasten syyskuussa julkaistussa koronapandemian maailmanlaajuisia seurauksia luotaavassa selvityksessä ilmeni, että lasten välinen eriarvoisuus on lisääntymässä ja kriisiin vaikutukset ovat tuntuvimmat pienituloisissa perheissä. Niistä selvitykseen osallistuneista ihmisistä, jotka olivat menettäneet kaiken tulonsa, peräti kolme neljännestä ei ollut saanut tarvitsemaansa tukea ahdinkoonsa.

– Tilanne ei ole hyvä. Lähialueella on lapsia, jotka joutuvat kaupittelemaan tavaroita kadulla, koska heidän vanhemmillaan ei ole töitä. Ihmisillä ei ole mitään syötävää ja jos he jäävät vain kotiin, he kuolevat nälkään. Hallituksen pitäisi tukea ja auttaa perheitä. Ihmiset joutuvat myymään tavaransa, koska heillä ei ole mahdollisuuksia elättää itseään, kertoo Mosambikilainen Paula*, 17.

Ennen koronapandemiaa noin 35 prosenttia maailman lapsista pystyi hyödyntämään sosiaaliturvan etuuksia ja palveluita. Aasiassa vastaava luku oli 28 ja Afrikassa 16 prosenttia.

– Tässä koronatilanteessa voi kysyä, onko millään yhteiskunnalla varaa olla tekemättä mitään. Sosiaaliturvalla on mahdollista estää köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntyminen sekä tehokkaasti tukea ahdingossa olevia perheitä. Investoiminen lapsiin on kaikin tavoin järkevää, sillä panostukset maksavat itsensä takaisin monin eri tavoin, toteaa Haaranen.

– Koronapandemian keskelläkin monet äärimmäisen köyhät maat ovat kyenneet laajentamaan sosiaaliturvaansa. Esimerkiksi Nepalissa myönnettiin kesäkuussa varat uuden kansallisen sosiaaliturvaohjelman toimeenpanoa varten. Kyseinen ohjelma perustuu osin kehittämäämme toimintamalliin erityisen haavoittavassa asemassa olevien lasten koulunkäynnin tukemiseksi.

Pelastakaa Lasten tänään julkaistussa A Foundation to End Child Poverty –raportissa todetaan, että nyt on entistäkin tärkeämpää ottaa käyttöön yleiset lapsilisät kaikkialla maailmassa. Tämä säännöllisesti kaikille lapsiperheille maksettava tulonsiirto olisi tärkeä tekijä lapsiköyhyyden torjunnassa sekä tukisi perheitä selviytymään myös tulevien kriisitilanteiden yli.

Maailman eri maista on vahvaa näyttöä sille, että säännölliset etuudet ja tulonsiirrot edistävät lasten terveyttä, ravitsemusta ja koulutusta. Perheiden toimeentulon parantuessa, vähenee myös lasten riski joutua lapsityöhön tai varhaiseen avioliittoon. Myös paikallinen talous hyötyy perheiden käyttäessä maksettuja etuuksia palveluihin ja hyödykkeisiin.

Pelastakaa Lapset kehottaa hallituksia investoimaan yhden prosentin bruttokansantuotteestaan lasten sosiaaliturvajärjestelmiin. Tämä voisi merkittävästi vähentää lapsiköyhyyttä.

Pelastakaa Lasten raportissa esitellään joukko toimenpiteitä, joita eri maissa on hyödynnetty julkisen talouden liikkumavaran lisäämiseksi ja lapsille tarkoitettujen sosiaaliturvamekanismien toteuttamiseksi tai laajentamiseksi.

Pelastakaa Lapset kehottaa avunantajia, velkojia ja laajempaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan vaikeassa tilanteessa olevia maita velkahelpotusten ja maksujen lykkäysten avulla. Näitä maita on myös tuettava toteuttamaan tai laajentamaan sosiaaliturvaohjelmiaan. Maailman maita kehotetaan tukemaan aloitetta perustaa globaali sosiaaliturvan rahasto, joka olisi omiaan edistämään lapsilisäjärjestelmän käyttöönottoa kaikkialla maailmassa.

Pelastakaa Lasten avustustoimien osana toteutetaan käteisavun ohjelmia ahdingossa olevien perheiden toimeentulon tukemiseksi sekä koronapandemian muiden kielteisten vaikutusten lievittämiseksi. Maailmanlaajuisesti liike pyrkii keräämään 100 miljoonaa dollaria koronapandemian vastasiin toimiin. 

Auta koronakriisistä kärsivieä lapsia maailmalla: www.pelastakaalapset.fi/apua-joka-lapselle