Kysely: Köyhien perheiden lapset pudonneet tavallisten asioiden ulkopuolelle

Köyhissä perheissä elävien lasten yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa lasten harrastuksissa, muussa vapaa-ajan toiminnassa, eikä koulussa. Köyhän perheen lapsi ei koe myöskään pystyvänsä vaikuttamaan omiin asioihinsa. Nämä tulokset käyvät ilmi Pelastakaa Lasten tänään julkaistusta Lapsen ääni 2015 -kyselystä.

Köyhissä perheissä elävät lapset joutuvat luopumaan harrastuksistaan, eivät pysty osallistumaan kavereiden syntymäpäiväjuhliin, eivät pääse matkustamaan ja tulevat usein kiusatuksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Köyhissä perheissä elävät lapset myös kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin koulussa, kotonaan, harrastuksissa, eikä myöskään kaveripiirissä. Köyhän perheen lapset kokevat myös useammin, ettei aikuisilla ole heille tarpeeksi aikaa. Kyselyn perusteella vastaavat kokemukset parempiosaisilla lapsilla ovat harvinaisia.

Huolestuttavaa on, että lähes 40 % kyselyyn vastanneista vähävaraisten perheiden lapsista kertoo jääneensä perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi pois koulun järjestämiltä luokkaretkiltä. Koulu toteuttaa näiden lasten kohdalla vakavaa syrjintää eikä lasten yhdenvertaisuus toteudu.

Lapsen ääni -kyselyyn vastanneet lapset kertovat:

”Koulussa huudellaan kun en pääse mukaan ja heitellään pikku kolikoil.”

“Mulle on naurettu kun ei oo rahaa uusiin suksiin tai luistimiin.”

”Ei saatu viettää kivaa joulua kun äitiä huoletti rahat koko ajan.”

”Köyhyys syrjäyttää lapsen voimakkaasti, eikä lapsi itse voi tehdä asialle mitään”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan päällikkö Riitta Kauppinen ja jatkaa, että esimerkiksi luokkaretkiltä tai juhlista poisjäämisen oikeaa syytä ei useinkaan kerrota, koska lapsi on voinut tulla jo muutenkin kiusatuksi perheen rahan puutteen vuoksi.

Pelastakaa Lapset pitää erityisen huolestuttavana, että kyselyn mukaan lasten perheiden heikolla taloustilanteella on vakavat vaikutukset lasten kaverisuhteisiin. Pelastakaa Lapset korostaa, että kiusaamisella tai ryhmän ulkopuolisuudella, kuten syntymäpäiviltä tai kouluretkiltä poisjäämisellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon kehitykseen. Koulujen ja päiväkotien on huolehdittava, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan koulun tai päiväkodin järjestämiin retkiin ja tapahtumiin. Kaikkien lasten yhdenvertaisuuden on toteuduttava.

Pelastakaa Lapset vaatii päättäjiä vastuuseen lapsiperheköyhyyden poistamiseksi ja köyhissä perheissä elävien lasten aseman parantamiseksi. Tavoitteena on oltava, että kaikki lapset – erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat – hyötyvät suuremmista julkisista investoinneista ja yhteiskunnan resurssien paremmasta käytöstä lapsen oikeuksien toteuttamiseksi. Pelastakaa Lapset muistuttaa kaikkia aikuisia siitä, miten keskeistä on lapsuuden arvostaminen ja lapsen oikeus olla lapsi. Leikki ja huoleton vapaa-aika kuuluvat jokaiselle lapselle.

Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyä vuodesta 2005 alkaen lapsen arkeen liittyvistä asioista. Vuoden 2015 kyselyn teemana oli lasten kokema köyhyys ja miten se vaikuttaa lasten arkeen. Lisäksi kysyttiin lasten kokemuksista vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Kyselyyn vastasi 464 lasta ympäri maan. Kysely toteutettiin verkkokyselynä. Tietoa kyselystä välitettiin lasten ja nuorten käyttämissä verkkopalveluissa sekä suoraan koulujen kautta. Vastaajat olivat iältään 7 – 17-vuotiaita.

Lataa Lapsen ääni -raportti täältä (suomeksi ja ruotsiksi):

https://www.pelastakaalapset.fi/lapsen-aani-raportti

Pelastakaa Lapset tukee Eväitä Elämälle -ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Tee lahjoitus keräystilille: FI64 1017 3000 2107 27 (kirjoita viestiksi ”Eväitä Elämälle”). Keräyslupa: Poliisihallitus 2020/2013/2544. Voimassa 1.1.2014–31.12.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoja:

Riitta Kauppinen, kansalaistoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi, puh. 050 433 1260