Koronavirus: koulujen sulkeminen koskettaa yli 1,5 miljardia oppijaa

Koulu ja opinnot ovat koronakriisin takia keskeytyneet tai häiriintyneet yli 1,5 miljardilta koululaiselta ja opiskelijalta – noin yhdeksällä kymmenestä maailman kaikista lapsista ja nuorista. Ympäri maailman kouluja ja oppilaitoksia on suljettu, eikä läheskään aina lapsille ole tarjolla keinoja pysyä opinnoissa kiinni.

Suomen Pelastakaa Lasten suurimmassa hankemaassa, Sahelin alueella sijaitsevassa Burkina Fasossa on todettu noin 300 koronavirustapausta. Viranomaisten päätöksellä koulut suljettiin maaliskuun puolivälissä 4,5 miljoonalta koululaiselta – ensi vaiheessa ainakin kuukauden ajaksi. Opetustoimella ei ole ollut valmiiksi laadittuja toimintamalleja laajamittaisen etäopetuksen järjestämiseen. Muutenkin mahdollisuudet etäopeukseen on huonot: heikko verkkoyhteys, puuttuvat välineet ja resurssit.

Sahelin konfliktin leviäminen Burkina Fasoon oli jo ennestään johtanut siihen, että yli 2500 koulua suljettiin. Väkivaltaisuuksien vuoksi 338 000 lapsen koulunkäynti on ollut keskeytyneenä jo ennestään. Maan koulut suljettiin viranomaisten päätöksellä maaliskuun puolivälissä. Tämän johdosta 4,5 miljoonan koululaisen opinnot ovat keskeytyneet.

Etäopetusta hoidetaan Suomessa paljon erilaisten digitaalisten välineiden avulla: tietokoneilla ja kännyköillä internetin kautta. Etäopetusta voidaan kuitenkin hoitaa myös perinteisemmällä teknologialla. Pelastakaa Lapset on Burkina Fasossa mukana valmistelemassa toimintaa, jolla järjestetään opetusta radion kautta.

Radiota voidaan hyödyntää niin, ettei kyse ole vain passiivisesta kuuntelemisesta. Ohjelmien sisällöt voidaan rakentaa hyvinkin toiminnallisiksi, niin että lapset tekevät ja osallistuvat ”interaktiivisesti” vaikkakin kyse olisikin radio-ohjelmasta joka lähetetään nauhoitettuna tai suoraan, läheltä tai kaukaa. Radio-opetuksessa huomioidaan myös lasten ja perheiden tarve saada tärkeää tietoa siitä, miten suojautua tartunnalta. Samalla panostetaan sisältöön, jolla tuetaan lasten henkistä hyvinvointia.

Lapsiin kohdistuvat riskit kasvavat koulujen ollessa suljetut

Koulun keskeytyminen lisää lapsiin kohdistuvia erilaisia uhkia. Tämä huoli on vakavasti läsnä meillä täällä Suomessa, mutta lapset ja nuoret, jotka elävät maailman köyhimmissä ja vähiten kehittyneissä maissa, tai konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsivillä alueilla, ovat erityisen haavoittavassa asemassa. Lapsilla on kasvava riski altistua väkivallalle ja hyväksikäytön eri muodoille kuten haitalliselle lapsityölle ja lapsiavioliitolle.

Perheiden toimeentulomahdollisuudet heikentyessä, kasvaa myös riski siitä, että lapset ja nuoret putoavat koulutuksesta pois. On odotettavissa, että koulutuksen ulkopuolella olevien lasten ja nuorten määrä lisääntyy: ennen nykyistä kriisiä, koulutuksen ulkopuolella oli 258 miljoonaa lasta ja nuorta.

Opintojen jatkuminen varmistettava

Lapsille ja nuorille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia jatkaa opintojaan kriisitilanteessakin – koulutusta ei saa unohtaa kaiken muun keskellä. Tärkeää on myös ajoissa ryhtyä varautumaan kriisin jälkeiseen aikaan, jotta yksikään lapsi jäisi opinnoissaan jälkeen ja putoaisi opinnoista pois lopullisesti.

Oppimisen ja opetuksen jatkuminen pitää mahdollistaa mahdollisimman monelle. Ratkaisujen tulee olla tarpeeksi yksinkertaisia ja sovellettavissa laajalti. Etäopetusta ja –opiskelua on edistettävä esimerkiksi radion, television ja verkon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Koronakriisin olosuhteissa on erityisen tärkeää, että koulunkäyntiin liittyviä lasten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä toimintoja pyritään jatkamaan. Koulujen kautta tapahtuvat terveysseulonnat mahdollistavat varhaisen puuttumisen eri lasten terveyttä, kasvua ja kehitystä uhkaaviin tekijöihin.

Esimerkkejä Pelastakaa Lasten toiminnasta

  • Etelä-Sudanissa Pelastakaa Lapset on osallistunut opettajille suunnattujen ohjeistusten laadintaan, esimerkiksi koskien etäopiskelua ja muita vaihtoehtoja lähiopetukselle.
  • Ugandassa järjestö on ottanut osaa kansallisen koulutusta koskevan toimintasuunnitelman laadintaan. Tässä on muun muassa huolehdittu siitä, että suunnitelmissa ja ohjeissa huomioidaan lasten suojelun tarpeet. Lasten suojelua ja hygieniatietoisuuden lisääminen on myös liitetty osaksi television ja radion kautta lähetettäviä opetusohjelmia.
  • Sambiassa osana hätäapua kouluissa toteutettua ruokaohjelmaa on jatkettu siten, että lapset saavat noutaa ruoka-annokset kotiin vietäväksi.