Bangladesh on yksi maailman tiheimmin asutuista maista, noin 156 miljoonalla asukkaallaan. Maan väestöstä runsas viidennes elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Köyhyys on ajanut useamman kuin joka kymmenennen 5-14-vuotiaan lapsen töihin. Monet lapsista tekevät töitä erittäin haitallisissa olosuhteissa. Vaikka lasten koulunkäyntiaste on noussut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, noin viidennes lapsista keskeyttää peruskoulunsa. Bangladesh on kehittänyt erilaisia sosiaalisia tulonsiirto-ohjelmia, joilla voidaan katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys ja nostaa perheet äärimmäisestä köyhyydestä. Tällaisten ohjelmien tarjoamat tuet eivät kuitenkaan ole tavoittanut kaikkein köyhimpiä.

Suomen Pelastakaa Lapset on tehnyt Bangladeshissa työtä köyhien kotitalouksien ja lapsien auttamiseksi. Toimintamme on keskittynyt Mymensinghin ja Netrokonan piireihin. Köyhien lasten ja heidän perheidensä elinoloja on parannettu edistämällä köyhimpien kotitalouksien pääsyä valtion sosiaalituen ja muiden palveluiden piiriin. Sosiaalituen läpinäkyvyyttä on parannettu, ja perheiden tietoisuutta heille kuuluvista sosiaalituista on lisätty. Valtion myöntämät koulutusstipendit, äitiysrahat, leskeneläkkeet ja muut tuet ovat helpottaneet köyhimpien perheiden taloudellista ahdinkoa. Tällä on ollut suora vaikutus lasten hyvinvointiin. Viranomaisia on koulutettu, jotta he pystyisivät aiempaa paremmin, huomioimaan lapsen edun tulonsiirto-ohjelmissa.  Paikallisten yhteisöjen ja lasten vanhempien tietoisuutta lapsityön haitoista, vanhempien roolista kasvattajana, koulunkäynnin tärkeydestä sekä lapsityön haitoista lapsen kehitykselle on lisätty koulutuksin ja tiedotuskampanjoiden kautta.

Kyliin on perustettu kyläkouluja, joiden toimintaa on ylläpidetty, esimerkiksi hankkimalla oppimateriaaleja, palkkaamalla ja kouluttamalla opettajia. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi kaupunkeihin lähetettyjen lapsityöläisten palaamisen kotikylään ja kouluun sekä vähentänyt uusien lapsityöläisten poismuuttoa kylästä. Kyseisissä kyläkouluissa opetuksen järjestämisessä on huomioitu erityisesti lapset, jotka eivät ole koskaan aloittaneet opintojaan tai joiden koulunkäynti on keskeytynyt. Lisäksi olemme tukeneet valtiollisia oppilaitoksia kehittämään opetustaan lapsiystävällisemmäksi. Tätä varten olemme esimerkiksi kouluttaneet viranomaisia, huoltajia ja yhteisön jäseniä, jotta he osaisivat huomioida lasten tarpeet jatkossa paremmin suunnitelmissaan ja toiminnassaan. Lisäksi Pelastakaa Lapset on tukenut lasten kerhotoimintaa.

Vuonna 2016 Pelastakaa Lapset panosti erityisesti jo saavutettujen tulosten pysyvyyteen kasvattamalla paikallisviranomaisilta tulevaa rahoitusta kyläkouluille, lasten kerhoille ja vanhemmille suunnatuille koulutustilaisuuksille. Vuonna 2017 toimintamme Bangladeshissa jatkuu aiempaa pienimuotoisemmin ja Nenäpäivä-säätiön tuella rahoitetaan jatkossa Intiassa tehtävää työtä lapsiköyhyyden vähentämiseksi.

Shoma (kuvassa etualalla) sai uuden mahdollisuuden koulunkäyntiin Pelastakaa Lasten avulla.

Shoma (kuvassa etualalla) sai uuden mahdollisuuden koulunkäyntiin Pelastakaa Lasten avulla.

Shoman koulunkäynti keskeytyi köyhyyden takia

12-vuotias Shoma on eroperheen lapsi, joka asuu tällä hetkellä isovanhempiensa kanssa. Muutamia vuosia sitten Shoma kävi slummialueen koulua Dhakan kaupungissa, jossa hänen äitinsä yhä asuu. Hän ei voinut jatkaa koulussa, koska lukukausimaksut olivat köyhälle perheelle liian korkeita, joten hän jätti koulun kesken. Samaan aikaan Shoman isänsä oli sitä mieltä, että Shoma voisi mennä kotitalousapulaiseksi ansaitakseen tuloja. Shoman äiti kuitenkin vastusti asiaa, sillä hän halusi lapsestaan koulutetun. Myöhemmin vanhemmat erosivat.

Shoman isoäiti osallistui Pelastakaa Lasten järjestämään vanhempain koulutukseen, jolloin hän sai tietää Pelastakaa Lasten järjestämästä koulutuksesta työssä käyville tai koulunsa kesken jättäneille lapsille. Shoman äiti lähetti tyttärensä isoäidin luo, jotta Shomalla olisi mahdollisuus päästä takaisin opiskelun pariin. Shoma suorittikin peruskoulutuksensa loppuun vuonna 2013 ja nyt hän opiskelee kuudetta luokkaa Deopurin lukiossa. Pelastakaa Lasten tuen avulla Shoman isoäiti saa 30 kiloa riisiä valtiolta, joka kuukausi seuraavan kahden vuoden ajan, mikä helpottaa huomattavasti perheen elämäntilannetta. Lisäksi olemme pyrkineet varmistamaan, että koulu on pääasiassa ilmaista Shomalle ja muille hänen kaltaisilleen lapsille. Shoma käy nyt koulussa säännöllisesti ja osallistuu myös lasten kerhotoimintaan. Osana kerhotoimintaa hän on näytellyt eri rooleja näytelmissä, jotka kertovat muun muassa lapsityöläisistä, kotiväkivallasta ja lapsiavioliitoista. Näytelmien tarkoituksena on levittää viestiä vanhemmille, että he pitäisivät huolta lapsistaan.

Vuosina 2011 – 2016 Bangladeshissa hanke on rahoitettu Nenäpäivä-säätiön ja ulkoministeriön tuella. Vuonna 2017 hanke rahoitetaan Nenäpäivä-säätiön tuella.

nenapaiva_yleinen_1_2