Lapsiystävällisessä tilassa tuetaan turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään

Lapsiystävällinen tila -toiminta on Pelastakaa Lasten ja muiden kansainvälisten humanitääristen toimijoiden eri puolilla maailmaa käyttämä toimintamalli  lasten tukemiseksi katastrofi- ja kriisitilanteissa. Toiminta tuo lasten elämään mielekästä tekemistä ja vahvistaa lasten selviämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pelastakaa Lapset käynnisti toiminnan syksyllä 2015, jolloin Suomeen tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita. Merkittävä osa tulijoista oli lapsia. Toimintaa on toteutettu useassa vastaanottokeskuksessa eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä toimintaa on Helsingin ja Oulun keskuksissa.

Aika vastaanottokeskuksessa on monin tavoin kuormittavaa keskuksessa asuville perheille. Hyvinvointia heikentää epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta  sekä omaisista ja muista läheisistä. Nykyhetken kuormittavuutta lisäävät ahtaat asuinolosuhteet ja rajalliset mahdollisuudet elää toivotunkaltaista elämää. Joidenkin perheiden kohdalla hyvinvointia heikentävät aiemmat terveyttä, tai henkeä uhkaavat kokemukset.

Aiemmat kokemukset sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liittyvä huoli ja pelko heikentävät vanhempien mahdollisuutta tarjota lapsilleen näiden tarvitsemaa tukea ja virikkeitä. Lapsilähtöiselle, lasten tarpeet huomioivalle toiminnalle on suuri tarve.

Lapsiystävällinen tila -toiminnalla tuodaan säännönmukaisuutta, pysyvyyttä ja ennustettavuutta turvapaikanhakijalasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Lapsiystävällinen tila on paikka, jossa lapsi voi olla ensisijaisesti lapsi, ja tehdä lapselle ominaisia asioita kuten pelata, leikkiä ja askarrella turvallisten aikuisten ohjauksessa. Toiminta on suunnattu erityisesti alle kouluikäisille lapsille, koska heillä ei ole automaattisesti pääsyä varhaiskasvatuksen, tai muun lasten kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan piiriin.  Toiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden vastaanottokeskuksessa asuvien lasten ja vapaaehtoisten kanssa ja tukee lasten taidollisten ja tiedollisten valmiuksien ja kykyjen kehittymistä.  Toiminnalla tuetaan myös vanhemmuutta.

Lapsiystävällinen tila -toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisena toimiminen edellyttää täysi-ikäisyyttä, Pelastakaa Lasten arvoihin ja lastensuojeluperiaatteisiin sitoutumista, toiminnassa mukana olevien lasten ja vanhempien tasa-arvoista kohtelua, oman elämäntilanteen riittävää tasapainoisuutta sekä kykyä tulla toimeen eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Kaikkien vapaaehtoiseksi hakevien rikostausta tarkastetaan.

Toimintaa järjestetään Helsingissä ja Oulussa kaksi kertaa viikossa. Toiminta painottuu iltapäivään ja iltaan. Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja yksityislahjoittajien tuella. Toimintaan tarvitaan jatkuvasti uusia vapaaehtoisia.