” SILTA” tulee ajatuksesta rakentaa vuorovaikutusSILTAA  lapsen, tämän vanhempien ja hoitopaikan välille, sekä lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille.

SILTA -työn tavoitteena on

  • lapsen elämäntarinan eheytyminen ja rikastuminen
  • SILLAN rakentaminen lapsen, lapsen läheisten ja lastenkodin/muun hoitoyksikön välille
  • lapsen biologisten vanhempien ja lapsen oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen
  • ammatillisen omahoitajuuden vahvistaminen

SILTA rakentuu

lapsen, hänen läheisensä ja omahoitajan välille yhteisessä työskentelyssä. Keskiössä on kunkin osallistujan tarinat lapsen ja perheen elämästä. Merkityksellistä on kunkin tarinan kertojan tarinalleen antama merkitys. Työskentelyn avulla laajennetaan kuvaa lapsen ja perheen elämästä. Se ei määrity vain ammattilaisten virallisten dokumenttien kautta vaan yhtä merkityksellisiä ovat lapsen ja perheen sekä omahoitajan tarinat perheestä. SILLAN rakentaa koulutuksen saanut SILTA-ohjaaja yhteistyössä lapsen, tämän vanhempien ja lastenkodin omahoitajan kanssa. Työskentelyn avulla luodaan ja ylläpidetään lapsen verkostoja lapsen, hänen läheistensä ja hoitopaikan välillä.

Työskentelyn avulla omahoitaja saa monipuolisen ja ehyemmän kuvan lapsen ja perheen elämästä. Tämän kuvan hän peilaa lapselle, perheelle ja työryhmälle.

SILTA-malli

SILTA-malli

Malli on rekisteröity elokuussa 2013.

tyttö tyttö_ja_auringonkukat

SILTA-työskentelyssä korostuu lapsen ja vanhemman välinen elinikäinen suhde, riippumatta siitä, ovatko vanhemmat fyysisesti läsnä lapsen elämässä. Suhdetta kuvaa punainen nuoli. Työskentelyssä on tärkeää tehdä näkyväksi lapsen ja vanhemman välistä suhdetta jakamalla erilaisia lapsen ja vanhemman elämään liittyviä tarinoita. Omahoitajan tärkeä rooli on kuulla erilaiset tarinat ja muodostaa niiden kautta eheämpi kuva lapsesta ja lapsen elämästä. SILTA-ohjaaja tukee SILLAN rakentumista.

Välineitä SILLAN rakentumiseen

Lapsen ja perheen tarinoita on houkuteltu esille sukupuutyöskentelyn ja elämänjanan avulla. Yhteisen jakamisen ja kohtaamisen kautta vuorovaikutussuhteet ovat syventyneet työskentelyyn osallistuneiden välillä. Jakaminen on tapahtunut kuulemalla ja näkemällä sekä myös maistamalla ja kokemalla. Edellytys työskentelylle on oppia kuulemaan erilaisia tarinoita ja ymmärtää erilaisten tarinoiden merkityksiä kertojilleen. Tärkeintä ei ole itse tarina vaan se, minkä merkityksen kertoja itse sille antaa juuri sillä hetkellä.

SILTA-ohjaajakoulutus

ammatillinen täydennyskoulutus (30 op)

SILTA- ohjaaja tukee vuorovaikutussuhteita huostaanotetun lapsen, tämän biologisen vanhemman ja lapsen omahoitajan/sijaisvanhemman välillä.

SILLAN rakentamisen tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytyminen
Koulutuksen sisältö:

Teoreettiset viitekehykset:

• Lapsi keskiössä ja lapsen osallisuus
• Perheterapeuttisuus
• Dialogisuus
• Narratiivisuus
• Reflektointi
• Traumat ja vakauttaminen
• Mentalisaatio
• Tietoinen läsnäolo

Työvälineet:

• alkukeskustelu
• vuorovaikutussuhteen kartoitus
• sukupuu
• elämänjana
• Oman ammatillisen kehittymisen reflektointi

Koulutuksen sisältö:

• lähiopetuspäivät (14 pv)
• yhteistoiminnalliset, osallistavat menetelmät vietynä omaan työyhteisöön
• alan kirjallisuuteen tutustuminen
• itsenäinen työskentely
• oman sukupuun ja elämänjanan työstäminen ja kokemus niiden jakamisesta pienryhmässä
• SILTA-ohjaajana toimiminen: tapaamisten suunnittelu, toteutus, videointi ja arviointi

Kenelle:

• lastenkotien omahoitajille
• perhehoidon työntekijöille
• muille lasten ja perheiden kanssa asiakastyötä tekeville

Silta-toimintamalli on lastenkotityön lisäksi sovellettavissa työvälineeksi erilaisiin lastensuojelun konteksteihin, kuten avohuollon perhetyöhön tai perhehoitoon.