Pelastakaa Lapset ry on aloittanut Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella uutena toimintana kotiin tehtävän perhekuntoutuksen ja tehostetun perhetyön. Kotiin tehtävän kuntoutuksen malli pohjautuu laitosmuotoisen Pelastakaa Lapsissa tehtävän perhekuntoutuksen toimintamalleihin.

Kenelle?

Kotiin tehtävä perhekuntoutus on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat tukea perheen arkeen, vanhemmuuden taitoihin, kiintymyssuhteen vahvistamiseen tai perheenjäsenten roolien löytämiseen. Kotiin tehtävä kuntoutus voi olla tarpeen tilanteeseen, jossa arvioidaan sijoitusta kodin ulkopuolelle tai lapsen huostaanottoa ollaan purkamassa tai perheiden tilanteisiin, jossa tarvitaan intensiivisempää tukea. Kotiin tehtävä perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta. Lapsen edun, osallisuuden ja turvallisuuden takaaminen on työmme ydintehtävä. Perhekuntoutuksessa uskomme siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe vahvistuu.

Tavoitteet

Kuntoutuksen viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Tavoitteena on vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistuminen. Vanhempia tuetaan pohtimaan omia ja lapsensa tunteita ja käyttäytymisen vaikutuksia ja syitä. Tavoitteena on myös tukea ja vahvistaa vanhempien parisuhdetta Kuntouttava arki perustuu päivittäisten askareiden ja vapaa-ajan toimintojen yhteiseen harjoitteluun, arjen rakenteiden ja päivärytmin luomiseen sekä perheen omien voimavarojen löytämiseen.

Toteutus

Perhe on alusta lähtien aktiivisesti mukana omien kuntoutustavoitteiden suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöiden kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Perheen mielipiteen kuuleminen, huomioon ottaminen ja osallistaminen ovat keskeisellä sijalla muutosprosessin aikaansaamiseksi ja perheen voimavarojen löytämiseksi.

Kuntoutusprosessi

 1. Alkuarviointi ja tutustumisjakso
 • Tavoitteena perheeseen tutustuminen, luottamuksen rakentaminen, motivaatiotyöskentely, sitouttaminen sekä tuen tarpeiden kartoittaminen yhdessä perheen ja sosiaalityötekijän kanssa
 • Käytettävinä menetelminä mm. alkuhaastattelut, terveyskyselyt, läheissuhteiden kartoitus, SMS:n perhearviointimenetelmän perhekeskustelut, arviointilausunto/ kuntoutussuunnitelman laadinta
 • Sisältää aloituspalaverin ja kuntoutussuunnitelmaneuvottelun
 1. Intensiivinen kuntoutus
 • Kuntoutusjaksojen pituus 3kk-12 kk, pituutta arvioidaan säännöllisesti yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa
 • Tavoitteena koko perheen kuntoutuminen ja muutostyöskentely
 • Käytettävinä menetelminä mm. arjen tuki ja ohjaus, viikkotavoitteet ja palaute, havainnointi/tehostettu ohjauspäivä, MIM – havainnointi videoiden, talouden suunnitelma, roolikarttatyöskentely, perhe-/yksilökeskustelut, pari- ja perheterapeuttiset keskustelut, toimintapäivä
 • Sisältää sosiaalityöntekijän väli- ja lopputapaamisen, sekä kuukausiraportit sosiaalityöntekijälle kuntoutuksen edistymisestä

Lisäksi teemme tehostettua perhetyötä tuntihintaisena perheen tarpeiden ja sopimusten mukaisesti.

Henkilöstö

Työryhmään kuuluu kuntoutustiimin vastaava ohjaaja ja 2 perheohjaajaa.

Tiimillä on erityisosaamista liittyen:

 • mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen
 • vauvaperheisiin
 • lasten kasvuun ja kehitykseen
 • perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan
 • vammaisiin, kehitysvammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin lapsiin ja nuoriin sekä erilaisiin kommunikointimenetelmiin sekä maahanmuuttajatyöhön
 • menetelmäosaamiseen (mm. mentalisaatioperusteinen toiminta, MIM-videoavusteinen havainnointi, perhearviointi)

Yhteystiedot

Kotiin tehtävä perhekuntoutustiimi
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Isokatu 47
90230 OULU

Tiimin vastaava
Sointu Lahdenperä
puh.050 3264595
sointu.lahdenpera@pelastakaalapset.fi

1.046 920 5431 /perheohjaaja
2.046 9205104 /perheohjaaja