Perheen elämässä voi joskus tulla eteen tilanne, jossa omat voimavarat ovat vähissä. Arki saattaa tuntua raskaalta, lasten kasvatuksessa on pulmia ja oma vanhemmuus koetaan haastavana.

Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen.   Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä.  Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arki perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla.

Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on erityisen tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on 3-12 kuukautta.

Suvikummun palveluihin kuuluu myös 3 kuukauden pituinen arviointijakso, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen.

HENKILÖKUNTA

Suvikummulla ja lastenkoti Suvilinnalla on yhteinen johtaja.  Tämän lisäksi Suvikummussa työskentelee tiimin vastaava , sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä 7  työntekijää, joilla on osaamista perheterapiasta, PRIDE työskentelystä, toimintaterapiasta, verkostotyöskentelystä sekä muusta perheiden kanssa vaadittavasta erityisosaamisesta ja menetelmätyöskentelystä.

TILAT

Suvikumpu toimii Turun Hirvensalossa, uudessa rivitalossa meren rannalla. Talossa on asunnot viidelle perheelle, lisäksi on yhteisiä tiloja verkosto- ja ryhmätyöskentely.

KOTIIN TEHTÄVÄ PERHEKUNTOUTUS

Kotiin tehtävä perhekuntoutus muodostuu samoista elementeistä kuin Suvikummussa tehtävä työ, mutta se totutetaan perheen omassa kodissa. Erityinen kotiin tehtävä kuntoutus voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun lapsen huostaanotto on päättynyt ja perhettä ollaan jälleenyhdistämässä. Kotiin tehtävä perhekuntoutus sopii myös tilanteisiin, joissa sijaisperheeseen tai adoptioperheeseen syntyy tarvetta intensiivisempään tukeen.

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnan laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus vuonna 2012. Suvikummun perhekuntoutusyksikössä suoritettiin auditoinnit vuonna 2015, ja yksikkö sai laaduntunnustuksen 7.12.2015.

MUUT PERHEKUNTOUTUSYKSIKÖT

Lisäksi Pelastakaa Lapsilla on perhekuntoutusyksikkö Tyrsky Vantaalla.

VAPAUTUVAT PAIKAT

Suvikummun ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa on yksi paikka vapautumassa. Kotiin tehtävässä työssä on paikka yhdelle perheelle.

TIEDUSTELUT JA PAIKKAKYSELYT

Sosiaalityöntekijä Johanna Rajalin
p. 040 8354632

Johtaja Eija Järviö
p. 050 443 5559

Suvikumpu, ohjaajat  p. 050 4339791

Paikkakyselyt: johanna.rajalin@pelastakaalapset.fi tai eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Perhekuntoutus Suvikumpu
Suvilinnantie 29
20900 Turku

 

perhekuntoutus_pienet_kuvat