Perhehoidon tukemme auttaa – ammattitaitoiset ja osaavat sosiaalityöntekijät lasten ja perheiden tukena

Pelastakaa Lapset on luotettu ja vahva perhehoidon toimija. Olemme saaneet sekä sijaisvanhemmilta että kuntien sosiaalitoimilta kiitosta ja myönteistä palautetta ammattitaidosta, pysyvistä sosiaalityöntekijöistä sekä tavoitettavuudesta.

Perhehoidon tukemme perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa, ja tuessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Perhehoitoa tekevät sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-kouluttajakoulutuksen sekä koulutusta sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Aluetoimistoissa on lisäksi Theraplay-, DDP- ja perheterapeuttista osaamista, vuorovaikutuksen havainnointiosaamista (MIM) sekä säännölliset lastenpsykiatrin konsultaatiot.

Olemme kouluttaneet kokeneita sijaisvanhempia mentoreiksi uusille tai haastavissa tilanteissa eläville sijaisperheille. Mentorit tukevat sovitusti perhettä perustuen vertaistukeen sekä kokemusasiantuntijuuteen. Lastenkodissamme toimiva ilta- ja yöpäivystys auttaa sijaisperheitä puhelimitse aina tarvittaessa.

Lapsen sijoittajakunta voi ostaa Pelastakaa Lapsilta joko jatkuvaa lapsen perhehoidon tukea (perhehoidon tuki tai perhehoidon vahva tuki) tai erillisellä toimeksiannolla tukea tai arviointia lapsen tai perheen tilanteesta vaativissa perhehoidon tilanteissa (kts. muut perhehoidon palvelut).

Silloin, kun sijoittajakunta ostaa Pelastakaa Lapsilta jatkuvaa perhehoidon tukea tai arviointia, ovat sosiaalityöntekijämme sekä muut perhehoidon tukeen liittyvät palvelumme ko. kunnan ja sijaisperheen käytettävissä seuraavasti;

Perhehoidon tukeen sisältyvät:

 • Sijaisperheelle nimetty vastuusosiaalityöntekijä
 • Sijaisvanhempien ohjaaminen kasvatus- ja hoitotehtävässä
 • Riittävät lapsi- ja perhekohtaiset tapaamiset, kuten kotikäynnit, asiakassuunnitelmaneuvottelut sekä muut viranomaisneuvottelut
 • Työskentely lapsen ja sijaisvanhemman kanssa pohjautuen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen
 • Yhteydenpito lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään
 • Työskentely lapsen huoltajien ja läheisten kanssa
 • perhehoidon mentori (kokenut sijaisvanhempi)
 • ympärivuorokautinen puhelinpäivystys
 • Mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen

Perhehoidon vahvaa tukea käytetään aina, kun perhehoito arvioidaan vaativaksi johtuen joko lapsen erityistarpeista tai muista perhehoitoon liittyvistä erityisistä haasteista. Tällöin perhehoidon tukemiseksi tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa, kuukausittain tapahtuvia tapaamisia sekä erityistä työskentelyä lapsen ja sijaisperheen kanssa. Lapsen elämäntarinaa kootaan yhdessä lapsen ja sijaisvanhempien kanssa ja autetaan osapuolia käsittelemään lapsen vaikeiden kokemusten synnyttämiä tunteita.

Perhehoidon Vahvaan tukeen sisältyy edellä mainittujen tuen muotojen lisäksi:

 • MIM-vuorovaikutushavinnointi ja vuorovaikutuksen tuki
 • Suunnitelmallinen työskentely lapsen vanhempien ja läheisten kanssa
 • Sijaisvanhemmille mahdollisuus kiintymyskeskeistä sijaisvanhemmuutta tukevaa ryhmämuotoiseen tukeen tai vertaisryhmään
 • Lapsille mahdollisuus vertaisryhmään
 • lapsen vanhemmille mahdollisuus ryhmämuotoiseen tukeen

Vahvaan tukeen liittyen sijaisvanhempien valmennuksessa on PRIDE-valmennusta täydennetty psykologin kanssa käytävällä kiintymyssuhdehaastattelulla. Kyky kiintymyskeskeiseen sijaisvanhemmuuteen on muiden valmiuksien ohella keskiössä, kun arvioidaan perheiden valmiuksia. Huolellisella arvioinnilla varmistetaan, että jokaiselle lapselle löytyy sopiva sijaisperhe ja jokainen sijaisperhe saa riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen lapsen sijoituksen aikana.