Turvallisuutta ja huolenpitoa vaikeiden kokemusten jälkeen

Lapset voivat tarvita perhehoitoa monenlaisissa tilanteissa joko lyhytaikaisesti tai pitempiaikaisesti. Sijaisperhettä tarvitsevat lapset ovat eri-ikäisiä ja myös tarpeiltaan erilaisia. Sijaisperhettä tarvitsevat usein myös sisarukset. Lasten taustat ja tarpeet ovat erilaisia ja lapsen tilanteet arvioidaan aina yksilökohtaisesti lapsen edun mukaisesti ja lapsen mielipide huomioiden.

Huostaanotto ja sijoitus sitä edeltävine elämänvaiheineen ovat lapselle isoja muutoksia ja siten raskasta aikaa. Lapsi tarvitsee paljon huomiota ja ymmärrystä, sekä suojelua, hoivaa ja turvallisia olosuhteita. Pelastakaa Lasten toteuttamaan kyselyyn vastanneet sijaisperheessä asuvat lapset ja nuoret viestittävät tuleville sijaisperheille, että sijaisperheeseen tuleva lapsi tarvitsee paljon kärsivällisyyttä, omaa tilaa, avoimuutta sekä aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.

Sijaisperheessä asuessaan lapsen kannalta on tärkeää, että lapsi voi mahdollisuuksien mukaan säilyttää yhteyden sukuunsa ja läheisiinsä. On tärkeää, että myös sijaisvanhemmat ovat omalta osaltaan tukemassa lapsen yhteydenpitoa omiin läheisiinsä lapsen edun mukaisesti. Mikäli lapsen paluu omien vanhempiensa luo ei ole lapsen edun mukaista, sijaisperheen tehtävänä on tarjota lapselle pysyvä koti. Lasta ja lapsen perhettä koskevista asioista neuvotellaan asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Pelastakaa Lasten tekemän kyselyn mukaan lapset pitävät hyvinä asioina sijaisperheessä asumisessa sitä, että sijaisperheessä on turvallista sekä sitä, että sijaisperheessä saa aina ruokaa ja huolenpitoa. Kyselyyn vastanneiden lasten kommenteissa myös oman kodin ja uusien perheenjäsenten merkitys on suuri.

Tämä on kiva perhe ja täällä huolehditaan.”

On lemmikkieläimiä, leluja ja perhe

Ei pelota, täällä on hyvä olla, on kavereita.”

On äiti ja isä. Saa mahan täyteen ruokaa. Rakastetaan ja on rajat.”