Pelastakaa Lapset ry ja Viola ry kehittivät yhdessä vuosina 2009-2014 väkivaltatyötä sijaishuollossa Rayn tuella. Hankkeen nimenä oli Kokemukset  näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen  sijaishuollossa.  Hankkeen tavoitteena oli tuoda näkyviin sijaishuollon osapuolten kokemuksia väkivallasta rakentamalla mahdollisuuksia kaltoinkohtelu- ja väkivaltakokemusten käsittelyyn sekä terapeuttisen tuen että vertaistuen keinoin

  • sijaishuollossa oleville lapsille ja nuorille
  • syntymävanhemmille ja lähiomaisille
  • sijaisperheille
  • sijaishuollossa lapsuutensa kasvaneille aikuisille

Hankkeessa lisättiin lastensuojelun sosiaalityön ammatillisten toimijoiden valmiuksia kohdata väkivalta sijoitusprosessissa luomalla työskentelymalleja väkivaltatyöskentelyyn sekä vahvistettiin tiedontuotantoa sijaishuollossa kasvaneiden kokemuksista.

Kokemukset näkyviin – väkivaltatyö sijaishuollossa

Monet sijoitetut lapset ovat altistuneet väkivallalle ja kaltoinkohtelulle omassa kodissaan, mutta kokemuksia ei usein huomioida huostaanotto- ja sijoitusprosessissa. Väkivalta mainitaan harvoin sijoituksen syynä eikä sijoitettu lapsi aina saa sijoituksen aikana apua väkivaltakokemuksiinsa. Lapsi voi tuoda omat kaltoinkohtelukokemuksensa myös sijaisperheen toimintakulttuuriin tai sijaisperheellä voi olla omat kokemuksensa väkivallasta. Sijaishuollon prosesseissa voi olla väkivaltaisia elementtejä. Koettu väkivalta hankaloittaa osapuolten välistä yhteistyötä.

Käsittelemättömät väkivaltakokemukset vaikuttavat

  • Lasten ja nuorten elämässä tuoden henkistä pahaa oloa, käytös- ja oppimisongelmia, turvattomuutta
  • Vanhempien kykyyn olla hyvä vanhempi; myös vanhemmuus voi traumatisoitua
  • Vielä aikuisenakin eri elämänalueilla – myös sijaishuollossa kasvaneiden elämässä
  • Sijaisperheessä lapsen kokemuksina ja niiden siirtymisenä sijaisperheen toimintaan
  • Sijaishuollon ammatillisiin toimijoihin: välttämätöntä riittävät valmiudet ja kyky kohdata ja auttaa

Kaltoinkohtelu sijaisperheissä

Osa sijoitetuista lapsista tulee kaltoinkohdelluksi myös sijaisperheessään. Näihin vaikeisiin lastensuojelun tilanteisiin tehtiin materiaalia ammattilaisen tueksi, ks. www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Koulutusta väkivaltateemasta

Sekä sijaisvanhempien että lastensuojelun ammattilaisten on hyvä tietää lasten väkivaltakokemusten vaikutuksista lapseen ja auttamisen keinoista sijaisperheessä. Voit saada työyhteisöösi tai sijaisvanhempien joukolle koulutusta aiheesta, ks. koulutusesite.