Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät ovat erikoistuneet lastensuojelun, perhehoidon ja adoption erityiskysymyksiin ja kykenevät arvioimaan ja tukemaan perheitä haastavissakin tilanteissa joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Aluetoimistojen sosiaalityöntekijät tekevät toimeksiannosta erilaisia lasten sijoitustilanteisiin ja sijaishuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten sijaisvanhempien tukemista ja ohjaamista, työnohjausta ammattilaisille ja perheille, konsultointia sekä lastensuojelun tilanteisiin liittyviä asiakaskohtaisia arviointeja (sisältää kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon). Arvioinnit tehdään parityönä. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia myös työparina kunnan sosiaalityöntekijälle lastensuojelun erilaisissa tilanteissa.

Sosiaalityöntekijöillä on erikoistumiskoulutuksia mm. perheterapiaan ja vuoro-vaikutuksen arviointiin ja tukemiseen. Työntekijöillä on erilaisissa konsultaatiotehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan järjestön muita asiantuntijoita. He edustavat monipuolista osaamista mm. lastenpsykiatriasta, lastensuojelun eri osa-alueista, perheterapiasta, päihdehuollosta, työnohjauksesta ja juridiikasta. Asiantuntijapalveluiden toteuttamisessa voidaan käyttää myös videoneuvottelulaitteita.

PERHEILLE SUUNNATUT PALVELUT

 • Vanhemmuuden tuki ja ohjaus
 • Perheterapeuttinen tuki perheille
 • Tuki ja ohjaus on mahdollista myös videoneuvotteluna
 • Vuorovaikutuksen vahvistaminen lapsi-vanhempi (myös sijais- ja adoptioperheet) suhteeseen, esimerkiksi MIM-työskentelyn avulla

Vanhemmuuden tuki ja ohjaus

Tukea ja ohjausta annetaan monenlaiseen vanhemmuuteen; sijais- ja adoptiovanhemmille, ammatillisille perhehoitajille tai lapsen syntymävanhemmille. Tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi lapseen, parisuhteeseen, sijaisvanhemmuuteen tai yhteistyöhön lapsen vanhempien tai ammattilaisten kanssa.

Perheterapeuttinen tuki perheille

Perheterapeuttinen tuki on suunnitelmallista ja tarpeen mukaan toistuvaa perheterapeutin ammattitaitoon perustuvaa perheen tavoitteellista ohjausta ja neuvontaa vanhemmuuden tueksi. Tapaamisilla pyritään ymmärtämään ja vahvistamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja tavataan kaikkia perheenjäseniä joko yhdessä tai erikseen.

Vuorovaikutuksen vahvistaminen lapsi-vanhempi suhteeseen

Kiintymyssuhteen tukemisella on voitu osoittaa olevan merkittäviä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia vaikutuksia lasten mielenterveydelle. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tutkiminen ja tukeminen voivat ratkaisevalla tavalla vaikuttaa lapsen kehitykseen. Työskentelyä voidaan tehdä sekä sijais- että adoptioperheiden tai lapsen syntymävanhempien kanssa käyttäen hyödyksi mm. MIM–havainnointimenetelmää, jonka avulla tutkitaan vanhemman ja lapsen välisen suhteen ulottuvuuksia videotallenteen avulla.

AMMATTILAISILLE ANNETTAVA TUKI YKSILÖTYÖNÄ TAI RYHMILLE

 • Työnohjaus tai videotyönohjaus
 • Konsultaatio tai videokonsultaatio ja/tai työparityöskentely
 • Perheterapeuttinen konsultaatio ammattilaisille

Työnohjaus

Työnohjaus on omaan työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on myös edistää työssä jaksamista. Työnohjaukset ovat mahdollisia myös videoneuvotteluna.

Konsultaatio ja/tai työparityöskentely

Sosiaalityöntekijät voivat antaa konsultaatiotukea tai toimia kunnan työntekijän työparina erilaisissa lastensuojelun tilanteissa esimerkiksi lastensuojelun tarpeen selvittämisessä tai erilaisissa avohuollon tilanteissa. Lisäksi he tukevat erilaisissa sijoitustilanteissa ja niiden arvioinnissa (huostaanotot tai niiden purku, asiakassuunnitelmat, sijaishuollon erilaiset tilanteet tai huoltajuuskiistat). Tukea saa myös erilaisissa perhehoitoon ja adoptioon liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiot ovat mahdollisia tapaamisella tai videolla.

Perheterapeuttinen konsultaatio ammattilaisille

Perheterapeuttista konsultaatiota voivat hyödyntää ammattilaiset halutessaan perheterapeutin ammatillisen näkemyksen lisätäkseen ymmärrystään perheiden tilanteista, tarpeista ja perhedynamiikasta.

LASTENSUOJELUTILANTEISIIN LIITTYVÄT ARVIOINNIT SEKÄ TYÖPARITYÖSKENTELY

Erilaisia arviointeja voivat olla esimerkiksi

 • lapsen elämäntilanteen arviointi
 • tuen tarpeen arviointi
 • vanhemmuuden arviointi
 • huostaanoton- tai sijoitustilanteen arviointi
 • läheisverkostosijoituksen tai sukulaissijaisvanhemmuuden arviointi ja/tai valmennus.

Erilaisia lastensuojelun tilanteisiin liittyviä asiakaskohtaisia arviointeja (sisältää kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon) voi tilata aluetoimistoista. Sosiaalityöntekijät tekevät arviointeja parityönä. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia myös konsultoivana työparina kunnan sosiaalityöntekijälle erilaisissa arvioinneissa. Työskentely pohjautuu erityiskoulutuksissa saatuihin valmiuksiin sekä lastensuojelun käytössä oleviin työmenetelmiin kuten esimerkiksi PRIDE-arviointimenetelmään, MIM-havainnointiin, perheterapiaosaamiseen ja erilaisiin lapsilähtöisiin arviointi- ja selvitystyön malleihin.

SYNTYMÄVANHEMPIEN TAI MUIDEN LÄHEISTEN KANSSA TYÖSKENTELY

Järjestämme sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA -vanhempien vertaistukiryhmiä eri alueilla ja voimme antaa yksilöllisten tapaamisten avulla tukea lasten vanhemmille. Adoption syntymävanhemmille olemme järjestäneet verkkokeskustelun mahdollisuuden sekä vertaisryhmäkokoontumisia. PERHOStyö on puolestaan työskentelyä sijaisperheeseen sijoitetun lapsen ja hänen syntymä- ja sijaisperheensä kanssa.

Työskentelystä ja muista työmuodoista kuten SILTA-malli,voit kysyä sosiaalityöntekijöiltä aluetoimistoista.

LÄHEISNEUVONPITO

Joissakin aluetoimistoissa on osaamista läheisneuvonpidosta ja läheisneuvonpidon koollekutsujia. Läheisneuvonpito on ratkaisukeskeinen työmenetelmä, jonka tarkoituksena on rakentaa toimivaa yhteistyötä lapsen tai nuoren, hänen perheensä ja läheistensä sekä perheen asioissa toimivien viranomaisten välille. Läheisneuvonpidossa laaditaan yhteistyössä perheen, läheisten ja sosiaalityöntekijöiden  kanssa käytännönläheinen suunnitelma lapsen tai nuoren  hyvinvoinnin turvaamiseksi. Läheisneuvonpito käynnistyy sosiaalityöntekijöiden aloitteesta.

KOULUTUSPALVELUT

Aluetoimistoissa ja keskustoimistossa järjestetään koulutusta ammattilaisille lapsen kuulemiseen, juridiikkaan, muuhun lastensuojeluun ja adoptioon liittyvistä teemoista. Aluetoimistot järjestävät myös valmennusta ja täydennyskoulutusta tuki- ja sijais- ja adoptioperheille. Koulutukset räätälöidään tilaajan kanssa kohderyhmän ja toiveiden mukaisesti. Aluetoimistojen yhteyshenkilöinä toimivat aluejohtajat ja keskustoimistossa kehittämispäälliköt Kaisa Tervonen-Arnkil, Hanna Tulensalo ja Tove Lönnqvist.

KONSULTAATION TUKI

Aluetoimistossa asiantuntijapalveluita tarjoavien sosiaalityöntekijöiden on työskentelynsä aikana mahdollisuus saada tukea Pelastakaa Lasten lastensuojelun asiantuntijoilta. Järjestön asiantuntijoilla on laaja-alainen asiantuntemus lastensuojeluun, lastenpsykiatriaan, perheterapiaan, juridiikkaan, työnohjaukseen, päihdehuoltoon jne. liittyen.