AJANKOHTAISTA

Lue Pärskeen kuulumiset täältä.

VAPAAT PAIKAT

Pärskeessä ei ole vapaita paikkoja (päivitetty 28.5.2020), seuraava tiedossa oleva vapautuminen huhtikuussa 2021. Paikkakyselyt Sami Köykkä 050-433 1380

KODINOMAINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Erityisnuorisokoti Pärske on 7-paikkainen yli 12-vuotiaille nuorisoikäisille lapsille sijaishuoltoa tarjoava kodinomainen lastensuojelulaitos. Pärskeen työryhmän erityisosaamisalueena on sijaishuoltoa tarvitsevien ja neuropsykiatrisesti erityistarpeisten tai lievästi kehitysvammaisten nuorten hoito- ja kasvatustyö. Yksikön koko henkilökunnalla on viisipäiväinen erikoistumiskoulutus, jota uusitaan tarpeen mukaan. Pärskeen työryhmällä on myös nuorisopsykiatrista ymmärrystä, osaamista ja kokemusta.

Pärske sijaitsee Vantaalla, luonnonkauniilla Vantaanlaakson asuinalueella hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Pääkaupunkiseudun kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen palvelut ovat hyvin saatavilla.

Pärskeessä lapselle turvataan riittävästi aikuisen läsnäoloa ja vuorovaikutusta sekä hyvää perushoitoa ja -huolenpitoa, joihin kuuluvat säännöllinen vuorokausirytmi, säännölliset ruokailut, riittävä lepo, puhtaudesta ja siisteydestä huolehtiminen sekä lapsen fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen. Päivittäiset kohtaamiset ja luottamuksellinen vuorovaikutus lasten ja työntekijöiden välillä tukevat kasvua ja kehitystä. Lapsi ja omahoitaja tekevät säännöllisesti yhdessä yksilöllisen viikko-ohjelman arjen tueksi. Yhteisön viikoittaista arkea jäsentää ja ohjaa henkilökunnan kasvatuskokous.

Yhteisöllisyyden tarkoituksena on edistää lapsen mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yhteisöllisyydessä kiinnitetään huomiota lapsen itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, ryhmässä toimimiseen sekä vastuun kehittymiseen. Myös lapsen yksilöllinen tarpeiden ja toiveiden mukainen harrastus tukee sosiaalista kehitystä. Erilaiset juhlat, retket ja tapahtumat tarjoavat uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutustaitoja.

Viikoittaisissa yhteisökokouksissa lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa nuorisokodin arkeen ja ottaa käsittelyyn yhteisössä esiin nousseita tapahtumia ja asioita.

Lasten käyttäytymistä valvotaan ja rajoja asetetaan lastensuojelulain mukaisesti.  Aikuiset ja nuorisokodin yhteisö tarjoavat lapsille riittävästi mahdollisuuksia oppia monia arjessa tarvittavia taitoja. Ikä- ja kehitystason mukaisesti lapsi hoitaa omia asioitaan ensin aikuisen kanssa yhdessä ja iän sekä kykyjen karttuessa yhä itsenäisemmin.

YKSILÖLLISTÄ HOIVAA JA TURVALLISIA KIINTYMYSSUHTEITA

Jokaisella lapsella on nimetty omahoitajatyöpari. Omahoitajatyöparin ensisijainen tehtävä on pyrkiä muodostamaan turvallisia ja korjaavia kiintymyssuhteita lapsen kanssa sekä toimia lapsen asioiden asiantuntijana ja edustaa lapsen etua kaikissa niissä toimissa, joita omahoitajille on nuorisokodissa määritetty. Kiintymyssuhteen muodostuminen edellyttää välitöntä vuorovaikutusta lapsen ja omahoitajan välillä.

Välitön vuorovaikutus syntyy lukemattomissa arjen tilanteissa nuorisokodissa, kuten läksyjen tarkistus, vaatteiden ja tarvikkeiden hankinta sekä erilaisten pulmatilanteiden selvittely. Suhdetta tukee ja syventää suunnitelmallinen ja tavoitteellinen viikoittain järjestettävä omahoitajatunti yhdessä lapsen kanssa. Suunnitelmallisessa omahoitajatyössä käytetään mm. lapsen toimintakykyä mittaavaa ja kehittymistä kuvaavaa TOIMI- menetelmää säännöllisesti.
Omahoitajasuhde on tietoinen, ammatillinen ja julkinen. Omahoitajatyötä ohjaa omahoitajatyön suunnitelma, jota tehdään ja arvioidaan säännöllisesti puolivuosittain yhdessä lapsen kanssa.

YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA LASTEN LÄHEISTEN KANSSA

Perheen kanssa tehtävän työn tavoitteet ovat Pärskeessä moninaiset.  Yhteistyön tavoitteena on:

 • mahdollistaa lapsen hoito ja kasvatus nuorisokodissa
 • tukea lapsen kehitystä
 • vahvistaa vanhemmuutta sekä perheenjäsenten vuorovaikutusta
 • ylläpitää ja lisätä lapsen elämäntarinan eheyttä sijoituksesta huolimatta
 • tukea perheen jälleen yhdistämistä asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti

Perheen kanssa tehtävä työ suunnitellaan perhekohtaisesti lapsen ja perheen voimavarat ja tarpeet huomioiden. Yhteistyön muotoja ovat:

 • Pärskeen henkilökunnan säännöllinen yhteydenpito vanhempiin
 • vanhemmuutta tukevat säännölliset perhetapaamiset
 • lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman tekeminen yhdessä lapsen sekä vanhempien kanssa
 • vierailut lapsen kotona ja säännöllisissä vierailupaikoissa sijoituksen alkaessa ja vuosittain
 • perinteiset läheisten kanssa yhdessä Pärskeessä vietettävät juhlat, kuten syntymäpäivät, joulunajan glögijuhlat, kesän grillijuhlat

Erityisenä työmuotona Pärskeessä tarjotaan perheelle mahdollisuus osallistua SILTA® -työskentelyyn, johon osallistuvat lapsi, vanhemmat /läheiset sekä omahoitaja. SILTA -työtä ohjaavat Pelastakaa Lasten henkilökuntaan kuuluvat, koulutetut SILTA -ohjaajat.  SILTA -työn tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytymisen tukeminen rakentamalla siltaa lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille. Samalla silta rakentuu lapsen, kodin ja nuorisokodin välille yhteisen vuoropuhelun avulla.

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Pärskeen tavoitteena on, että lapsi harjoittelee riittävän varhain ja riittävän turvallisesti niitä valmiuksia, joita hän tarvitsee erityisnuorisokodista lähdön jälkeen. Itsenäistymisprosessi tehdään näkyväksi ja kirjataan asiakassuunnitelmaan ja hoito- ja kasvatussuunnitelmaan.

Pärskeessä on käytössä itsenäistymissuunnitelma osana lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa. Itsenäistymissuunnitelman osa-alueet ovat:

 • asioidenhoito
 • matkustaminen
 • arjen hallinta
 • hyvinvointi
 • henkinen hyvinvointi
 • koulu ja työ
 • asumisharjoittelu

Täyttäessään 17 vuotta lapsi aloittaa suunnitelmallisen intervalliluonteisen asumisharjoittelun samassa pihapiirissä sijaitsevassa asumisharjoitteluasunnossa.  Asumisharjoittelussa voi opetella itsenäisen elämänhallinnan taitoja turvallisesti ja kokonaisvaltaisesti. Asumisharjoittelut toimivat myös pohjana jälkihuollon suunnitelmalle.

Nuoren täyttäessä 18 vuotta Pärske tekee yhteistyötä itsenäistyvän nuoren tilanteeseen ja tarpeisiin löytyvän jälkihuollon järjestämiseksi. Pelastakaa Lapset tarjoaa jälkihuoltopalvelua itsenäistyville nuorille Etelä-Suomen aluetoimistosta käsin.  Jälkihuoltotyön tavoitteena on turvata nuoren siirtyminen kohti aikuisuutta siten, että nuorella on riittävät valmiudet suoriutua itsenäisestä arkielämästä ja olla tyytyväinen omaan tapaansa elää ja toimia.

Pelastakaa Lasten jälkihuolto on porrastettu tarvittavan tuen määrän mukaan, portaille ei ole määritetty tiettyä aikaa vaan tuen määrä on sovittavissa yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan.  Pelastakaa Laspsilla on käytössään  itsenäistymisasuntoja nuoren jälkihuollon aikaiseen asumiseen.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Pärskeessä työskentelee 9,25 hengen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat Pärskeen ja perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn yhteinen johtaja, vastaava ohjaaja, kuusi ohjaajaa, psykiatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja sekä puolikasta työaikaa tekevä yöhoitaja, joilla kaikilla sosiaali- tai kasvatusalan AMK- tasoinen koulutus.

Pärskeen työryhmän erityisosaamisalueina on sijaishuoltoa tarvitsevien ja neuropsykiatrisesti erityistarpeisten tai lievästi kehitysvammaisten nuorten hoito- ja kasvatustyö. Yksikössä on myös nuorisopsykiatrista osaamista ja kokemusta. Yksikön koko henkilökunnalla on viisipäiväinen erikoistumiskoulutus, jota uusitaan tarpeen mukaan.

Pelastakaa Lapset järjestää säännöllistä täydennyskoulutusta työntekijöille, mm. SILTA -ohjaajakoulutusta, aggressiivisen käytöksen ennaltaehkäisy ja turvallinen hoito- koulutusta sekä yhteisöhoidon koulutusta.

Työryhmän ammatillista työotetta tukee ja kehittää säännölliset työryhmäpäivät, työryhmän työnohjaukset ja säännölliset nuorisopsykiatrin konsultaatiot. Kaikilla omahoitajilla on lisäksi järjestetty hoitosuhteen yksilötyönohjaus.

Pelastakaa Lapset järjestön ylilääkäri toimii konsultoivana nuorisopsykiatrina. Lastenkotitoimintaa johtaa lastenkotitoiminnan johtaja. Toiminnan tukena ovat lisäksi keskustoimiston lastensuojelupalveluiden lakimiehen palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä palvelutoiminnan tiimin tuki.

LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnan laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus 22.10.2012, 7.12.2015 ja 14.12.2018. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotien laadunvarmistamisessa käytetään SHQS-kriteeristöä, jonka pohjalta suoritetaan säännöllistä itsearviointia sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja.

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotien toiminnan arvioinnin välineenä käytetään myös vuosittain toistuvaa palautekyselyä lapsille, vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille.

Pärskeessä toteutettiin Pesäpuu ry:n toimesta vertaisarviointi syksyllä 2019, jossa Pärske sai 4,5/5 tähteä .

YHTEYSTIEDOT

Erityisnuorisokoti Pärske
Viiripolku 1 b
01670 Vantaa
Puh. 040 520 4845
parske@pelastakaalapset.fi

Yksikön johtaja Sami Köykkä
Puh. 050 433 1380
sami.koykka@pelastakaalapset.fi

Pärske talo 600px

Pihamaja 600px

 

keinu 600px

 

Pärske neuvotteluhuone 2 600pxPärske oleskelutilaa 2 600pxPärske olohuone 600pxPärske sauna 400pxPärske takkahuone 600px

 

Pärske keittiö 400px