Kirgisia

Adoptoitavat lapset

 • kotia tarvitsevat eri-ikäiset (yli 1-vuotiaat) lapset, joilla on eriasteisia kehitysviiveitä tai erityistarpeita.
 • taustalla usein biologisten vanhempien päihde-, huume- tai mielenterveysongelmia.
 • etniseltä taustaltaan lapset voivat olla esim. kirgiisejä tai slaaveja.
 • myös sisaruksia ja vanhempia lapsia

Mahdollisia erityistarpeita voivat olla mm.

 • motorisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kehityksen viiveet
 • psyykkisen ja puheen kehityksen viiveet ja vaikeudet
 • näkö- ja kuulovammat
 • eriasteiset sydänviat
 • lievä cp-vamma
 • sikiön raskaudenaikainen alkoholialtistus

Odotusaika

 • Odotusajan kestoon vaikuttaa hakijoiden lasta koskevat toiveet (ikä ja terveydentila), hakemuksen sisältö, hakijamäärä samanlaisella lapsitoiveella ja adoptoitavissa olevien lasten määrä kyseisenä ajankohtana.
 • Odotusaika voi vaihdella alle vuodesta 2 – 3 vuoteen.

Kriteerit hakijoille

 • avioparit ja yli 30-vuotiaat yksinhakijanaiset
 • realistinen käsitys lasten erityistarpeista ja mahdollisimman väljä lapsitoive
 • valmius adoptoida lapsi, jolla voi olla jokin terveydellinen erityistarve
 • Lakisääteisesti adoption esteinä ovat esimerkiksi seuraavat krooniset sairaudet: tuberkuloosi, sairastetut tai hoidetut syöpäsairaudet, psyykkiset sairaudet, pitkäaikaiset sisäelinten, hermojärjestelmän, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, krooniset infektiosairaudet, muut työkykyä rajoittavat sairaudet.
 • ei erityisiä rajoituksia koskien hakijoiden ikää, avioliiton kestoa tai perheessä jo olevien lasten lukumäärää.

Adoptiokontakti

 • Kirgisian Sosiaalisen kehityksen ministeriö
 • Pelastakaa Lapsilla on yhdyshenkilö ja toimisto Bishkekissä.
 • Yhdyshenkilö on hakijoiden mukana asioitaessa eri virastoissa ja lastenkodissa.

Kirgisian adoptioprosessi

1.    Hakemusvaihe

 • Adoptioluvan myöntämisen jälkeen adoptiopalvelu ohjeistaa hakijoita asiakirjojen hankinnassa.
 • Hakijat keräävät tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne adoptiopalveluun apostilloituina.
 • Asiakirjat tarkastetaan adoptiopalvelussa ja lähetetään käännettäviksi.
 • Yhdyshenkilömme toimittaa adoptiohakemuksen Sosiaalisen kehityksen ministeriöön, jossa hakemus rekisteröidään.

2.    Lapsiesitys ja tutustumismatka

 • Odotusajan pituuteen vaikuttaa moni tekijä (esim. lapsitoive, hakemuksen sisältö, kulloinenkin tilanne).
 • Lapsiesitys nimetylle lapselle tehdään Sosiaalisen kehityksen ministeriössä.
 • Lapsiesitys sisältää yleensä niukat perustiedot lapsen taustasta ja terveydentilasta, joskus voi olla liitteenä valokuva lapsesta.
 • Lapsiesitystiedot toimitetaan ensin suomalaiselle lastenlääkärille arvioitavaksi ja hakijat tekevät saamansa tiedon perusteella päätöksen tutustumismatkalle lähdöstä.
 • Tutustumismatka kestää vähintään 10 päivää – 2 viikkoa, hakijat vierailevat lapsen luona ja konsultoivat lääkäreitä ym. asiantuntijoita matkan aikana.
 • Lapsiesitys on kirjallisesti hyväksyttävä tai hylättävä kuukauden kuluessa vierailuluvan saamisesta lastenkotiin.

3.    Oikeudenkäyntimatka

 • Oikeudenkäyntiä varten toimitetaan tarvittavat asiakirjat
 • Kummankin hakijan oltava läsnä oikeudenkäynnissä
 • Oikeudenpäätös tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua istuntopäivästä

4.    Hakumatka

 • Adoptio rekisteröidään paikallisissa virastoissa, lapsi saa uudet syntymä- ja adoptiotodistukset ja Kirgisian passin.
 • Lapsi saa Suomen passin suurlähetystöstä joko Kazakstanissa tai Venäjällä.
 • Hakumatka kestää noin 2 viikkoa.
 • Hakijat voivat tehdä myös yhdistetyn oikeudenkäynti- ja hakumatkan kestoltaan noin 2 kk.

5.    Seuranta Suomeen tulon jälkeen

 • Sosiaalisen kehityksen ministeriöön toimitetaan 3 vuoden aikana sosiaalityöntekijän laatimat 4 seurantaraporttia.