Kun adoptio on vahvistettu, adoptioneuvonta jatkuu tarpeen mukaan (AdL22/2014 §25). Neuvontaa saavat kaikki adoption osapuolet: biologiset vanhemmat, lapsi ja adoptiovanhemmat.

Neuvonnan tuki

Lapsen tultua perheeseen sosiaalityöntekijät tarjoavat tukitapaamisia ja ovat adoptioperheen tukena uudessa elämäntilanteessa. He tekevät myös tarvittaessa lapsen ja adoptioperheen tuen ja avun tarpeen arvioinnin ja järjestävät tarvittavaa tukea. Henkilökohtaisen tuen lisäksi aluetoimistot järjestävät myös koulutuksia ja ryhmämuotoista tukea. He myös ohjaavat perhettä tarvittaviin muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tukitapaamisissa saadaan myös tarvittavia tietoja kansainvälisen adoption seurantaraportteihin lapsen syntymämaihin.

Myös lapsen biologiset vanhemmat tavataan adoption jälkeen ja he saavat tarvitsemaansa tukea, apua ja ohjausta sosiaalityöntekijöiltä.

Jos olet adoptoitu lapsi tai nuori, suosittelemme, että tulet tapaamiseen yhdessä adoptiovanhempiesi kanssa. Kaikilla adoption osapuolilla on oikeus saada itseään koskevia tietoja adoptiosta ja saada tukea sosiaalityöntekijältä.

Tiedonsaannista

Adoption yhteydessä adoptioperhe saa kaiken lapsensa adoptioon liittyvän taustatiedon itselleen ja lapselle kerrottavaksi heti adoption alusta alkaen. Heidät ohjeistetaan toimimaan lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Lasta adoptio kiinnostaa yksilöllisesti eri tavoin. Hän tarvitsee valmiudet puhua asiasta myös ulkopuolisten kanssa, esimerkiksi kun asia tulee puheeksi päivähoidossa tai koulussa. Perheet valmennetaan olemaan avoimia ja aktiivisia lapsen taustan suhteen odottamatta, että lapsi itse ensin kysyy asiasta.

Adoption eri osapuolilla voi tulla tarve selvittää adoptioon liittyviä tietoja vuosiakin adoption jälkeen. Adoptoidulla, lapsen huoltajalla sekä adoptoidun kuoltua hänen jälkeläisillä on mahdollisuus saada tietoja asiakirjoista, joita säilytetään 100 vuotta. Tietoja annettaessa tarjotaan tarpeellinen tuki ja ohjaus (AdL22/2014, §92-93). Tukea saa adoptioneuvontaa tekevältä sosiaalityöntekijältä maksutta.

Adoption eri osapuolet voivat haluta keskustella adoptiokysymyksistä, etsiä, juuriaan, sisaruksiaan, pohtia geneettistä perimää ja adoptioon johtaneita syitä. He voivat myös toivoa tietoa toistensa nykytilanteesta ja mahdollisesti luoda yhteyksiä toistensa kanssa. Adoptioneuvonta voi auttaa näissä tilanteissa.

Asiakkaalle järjestetään tapaaminen sosiaalityöntekijän tai kansainvälisissä adoptioissa adoptiopalvelun työntekijän kanssa (yhdessä). Tapaamisessa keskustellaan esimerkiksi adoptioon johtaneista vaiheista, voidaan tutustua adoptioasiakirjoihin sekä annetaan apua, neuvoja ja tukea yhteydenpito- tai muihin adoptiokysymyksiin. Adoptioasioiden selvittämisen tarve on yksilöllistä.

Mitä tapaamisessa tapahtuu, mitä siellä käydään läpi?

Tapaamista toivova asiakas kutsutaan sosiaalityöntekijän luokse keskustelemaan tuen tarpeesta, odotuksistaan ja toiveistaan. Jokaisella adoptoidulla on oma tarinansa ja elämäntilanteensa. Vaikka lapselle kerrotaan adoptiotaustasta perheessä, usein tiedoissa on aukkoja ja adoptoitu saattaa kokea tarvetta kuulla taustansa uudelleen kerrottuna myöhemmässä elämänsä vaiheessa. Asiakkaalla on mahdollisuus käydä pyytämiään tietoja läpi sosiaalityöntekijän kanssa sekä saada tukea tietojen työstämisessä. Tapaaminen voi myös olla vain keskustelua adoptiosta ja tämän hetkisestä elämäntilanteesta. Tilanteissa, joissa harkitaan yhteydenottoa adoption eri osapuoliin, on hyvä hakeutua adoptioneuvontaan ja pyytää mahdollisen tapaamiseen tai tiedusteluun neuvoa ja apua.

Mistä adoption jälkeistä adoptioneuvontaa voi saada?

Adoptioneuvontaa antaa se taho joka aikoinaan hoiti adoption – vaihtoehtoisesti joko kunnan sosiaalitoimisto tai Pelastakaa Lapset ry. Voit tarkistaa asian ottamalla yhteyttä sen kunnan sosiaalitoimeen, jossa perhe asui adoptiosijoituksen aikana tai Pelastakaa Lasten aluetoimistoon. Henkilökohtainen tapaamisaika tulee sopia etukäteen ja tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan yksi tai useampia. Mikäli sinut on adoptoitu Pelastakaa Lasten kautta, voit pyytää tapaamisen itseäsi lähimmästä aluetoimistostamme.

Mitä adoption jälkeinen adoptioneuvonta maksaa?

Adoptioneuvonta ja tietojen saanti ovat asiakkaalle maksutonta sosiaalipalvelua. Pelastakaa Lasten tapaamisiin, voi hakea maksusitoumuksen kotikunnan sosiaalitoimesta. Maksusitoumus voidaan pyytää asiakkaan puolesta. Maksu vaihtelee riippuen työn laajuudesta.

Ulkomailta adoptoitujen lasten tietojen selvittämiseen saattaa lisäksi tulla kuluja lapsen synnyinmaassa sekä asiakirjojen käännöskuluja, joista asiakas joutuu itse huolehtimaan. Näistä saat lisätietoa kansainvälisestä adoptiopalvelusta.