Sijaishuollon yksiköt

Raunila Jyväskylässä, Ritvala Vääksyssä ja Suvilinna Turussa ovat 7-paikkaisia kodinomaisia, kuntouttavaa sijaishuoltoa tarjoavia lastensuojelulaitoksia vaativahoitoisille lapsille, jotka tarvitsevat turvallista ja tukevaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Yksiköidemme henkilökunta omaa vankan kokemuksen lastensuojelun ja sijaishuollon kentältä. Heidän osaamistaan sekä ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvan koulutuksen sekä säännöllisten yksilö -ja ryhmätyönohjausten ja nuorisopsykiatrin konsultaatioiden keinoin.

Erityisyksiköt:

Erityislastenkoti Kaisla Kauniaisissa on erityislastenkoti 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Erityisnuorisokoti Pärske Vantaalla on tarkoitettu neuropsykiatrisesti erityistarpeisille ja/tai lievästi kehitysvammaisille 12-18 -vuotiaille lapsille.

Lastensuojelulaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulujen kanssa.

Osallisuus ja perhetyö

Työskentelyssä painotamme lasten ja perheiden aktiivista osallisuutta ja huomioimme lastensuojelulain mukaisen tavoitteen perheen jälleen yhdistämisestä.  Yksiköissämme on käytössä SILTA®-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi. Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työtä toteutetaan lastenkodeissa koulutettujen SILTA –ohjaajien toimesta.

Laatutyö

Lastenkotitoimintamme on ollut vuodesta 2012 asti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukaisen laaduntunnustuksen piirissä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja seuraamme onnistumistamme sekä ulkoisten että sisäisten vertais- ja ammattilaisarviointien kautta.

Työmme korkea laatu ja vaikuttavuus on meille kunnia-asia.

Vapaat paikat:

Lastenkoti Raunilassa Jyväskylässä on yksi vapaa paikka . Päiv. 30.11.2021

Erityisnuorisokoti Pärskeessä vapautuu paikka 12.11.2021. Päiv. 9.11.2021

Erityislastenkoti Kaislassa Kauniaisissa ei vapaita paikkoja. Päiv. 12.11.2021

Ritvalassa Vääksyssä vapautuu paikka  1.12.2021. Päiv. 19.11.2021

Suvilinnassa Turussa ei ole vapaita paikkoja tällä hetkellä. Päiv. 15.10.2021

Tiedustelut:

Ritvala: Lastenkodin johtaja Jenni Tulonen 040 769 1764 jenni.tulonen@pelastakaalapset.fi

Kaisla: Lastenkodin johtaja Kaj Lähteenmäki 050 595 8312 kaj.lahteenmaki@pelastakaalapset.fi

Pärske: Nuorisokodin johtaja Sami Köykkä 050 433 1380 sami.koykka@pelastakaalapset.fi

Raunila: Lastenkodin johtaja Anita Piirainen p. 040 7578 222 anita.piirainen@pelastakaalapset.fi

Suvilinna: Lastenkodin johtaja Eija Järviö p. 050 443 5559 eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Katso video lastenkodissa kasvaneesta Anssista: