Laadittu: 7.9.2018

Viimeksi päivitetty: 29.9.2021

1. Rekisterinpitäjä

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1) Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava lakimies Maria Haarajoki, haarajoki(at)pelastakaalapset.fi puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi 

Ilmoittautuminen tapahtumaan

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Käyttäjä antaa suostumuksen henkilötietojensa (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja) tallentamiseen  ja käsittelyyn ilmoittautuessaan tapahtumaan antaen henkilötietonsa esimerkiksi  Webropol-lomakkeella, sähköpostilla tai Formsin kautta.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Pelastakaa Lapset ry:n tapahtumiin osallistuvien henkilöiden yhteystietojen kerääminen tapahtumasta tiedottamista, tapahtumaan kutsumista, tapahtuman järjestämistä sekä palautteen keräämistä varten.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käyttäjältä itseltään

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika 

Korkeintaan kaksi vuotta tietojen luovuttamisesta.

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

i.saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

ii.saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot

iii.vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

iv.vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

viii. saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Pelastakaa Lapset käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti

ix. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

x. valittaa valvontaviranomaiselle

  • jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

  • Pelastakaa Lapset ry

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.