Skola för alla barn

Varje barn har rätt till undervisning. Vårt mål är att alla barn ska få högklassig undervisning och att den rättigheten förverkligas i hela världen, också under katastrofförhållanden.

Trots den positiva utvecklingen under de senaste åren blir nästan 58 miljoner barn fortsättningsvis utan grundundervisning, och av dem kan 28 miljoner inte gå i skola på grund av väpnade konflikter. Hundratals miljoner barn som redan har inlett sin skolgång tvingas avbryta den innan de har fått nödvändiga grundkunskaper och -färdigheter. Endast få barn i utvecklingsländerna har förmånen att gå i förskola. Särskilt de fattigaste och mest utsatta barnen skulle behöva förskoleundervisning för att senare klara sig i skolan.

Vårt mål är att säkerställa att också barn med funktionshinder, barn i etniska minoriteter samt barnarbetare ska få åtnjuta högklassig grundundervisning. Vi stöder särskilt förskoleundervisningen, som ger barn bättre skolframgång och motverkar att de avbryter sin skolgång.