Vårt arbete ute i världen

Vi arbetar i Finland och världsomspännande för att till 2030 uppnå följande mål

  • Inte ett enda barn ska dö innan sin femte födelsedag av orsaker som kan förhindras
  • Alla barn ska få högklassig grundundervisning
  • Våld som riktar sig mot barn ska inte längre tolereras

Vårt arbete styrs av den internationella organisationen Rädda Barnens gemensamma mål. Vi arbetar i de allra fattigaste och sköraste staterna och vi strävar efter att förbättra de allra mest utsatta barnens ställning.  Vi driver projekt i Afrika, Asien och Ryssland. Vårt humanitära arbete hjälper katastrofdrabbade barn och deras familjer överallt i världen.

Closing the Gap – Our 2030 Ambition and 2019-2021 Global Work Plan

Genom våra insatser under 2019 i Afrika, Asien, Mellanöstern och Ryska Karelen nådde vi fler än 297 933 barn, varav över hälften är flickor.

Våra huvudsakliga verksamhetsländer var Burkina Faso, Sudan, Somalia/Somaliland, Zambia, Moçambique, Jemen, Syrien, Irak, Indien, Nepal, Bangladesh, Myanmar och Filippinerna, samt Ryssland (Karelen). Vi deltog ytterligare i Rädda Barnens humanitära insatser på olika håll i världen. Flera tiotusen barn fick livräddande hjälp genom detta.

Under pågående naturkatastrofer och väpnade konflikter samt också efter dessa är det barnen som är de allra sårbaraste offren. Och det är också barnen vars överlevnad, välmående och hela framtid hotas allra värst av fattigdom. I världens allra fattigaste länder, som vi verkar i, utgör den snabba befolkningsökningen en svår utmaning när det gäller att minska fattigdomen och förbättra människors välfärd, eftersom de offentliga skol-, social- och vårdtjänsterna är otillräckliga redan för den befolkning som finns i dag.

Ett framgångsrikt och hållbart arbete för att främja barnets rättigheter är bara möjligt i samarbete med  medborgarsamhället, statliga myndigheter och andra i ansvarsställning. Projekten drivs tillsammans med lokala barnorganisationer och andra folkrörelser som verkar för barn, och ett av våra mål är att stärka dessa organisationer.

Closing the Gap – Our 2030 Ambition and 2019-2021 Global Work Plan

Barnfattigdom

Barnfattigdom

Varje barn har rätt till välmåga.

Läs mera
Barnskydd

Barnskydd

Varje barn har rätt till skydd mot alla slag av våld, utnyttjande och vanvård.

Läs mera
Skola för alla barn

Skola för alla barn

Varje barn har rätt till undervisning.

Läs mera
Humanitärt arbete

Humanitärt arbete

I sitt humanitära arbete eftersträvar Rädda Barnen att säkerställa att barns behov prioriteras i alla krissituationer.

Läs mera