SILTA (’bro’) kommer från teorin om att bygga en bro av växelverkan mellan barnet, dennes föräldrar och vårdplatsen, samt mellan barnets förflutna, nutid och framtid.

SILTA-arbetets mål är att

 • förenhetliga och berika barnets levnadshistoria,
 • bygga en bro mellan barnet, barnets anhöriga och barnhemmet/annan vårdenhet,
 • stärka de biologiska föräldrarnas och barnets egen livskompetens, samt
 • stärka kunskaperna inom yrkesmässig egenvård.

SILTA byggs upp

genom gemensamt arbete mellan barnet, dennes anhöriga och egenvårdaren. I fokus ligger varje deltagares berättelser om barnets och familjens liv. Innebörden som varje berättare ger sin berättelse är viktig. Genom detta arbete utvecklas bilden av barnets och familjens liv. Livet beskrivs inte bara via professionella offentliga dokument utan barnets och familjens samt egenvårdarens berättelser om familjen är lika betydelsefulla. SILTA, bron, byggs upp av en utbildad SILTA-handledare i samarbete med barnet, dennes föräldrar och barnhemmets egenvårdare. Således skapar och upprätthåller man barnets nät mellan barnet, dennes anhöriga och vårdplatsen.

Genom detta arbete får egenvårdaren en mångsidig och mer omfattande bild av barnets och familjens liv. Egenvårdaren förmedlar denna bild till barnet, familjen och arbetsgruppen.

SILTA-modellen

Modellen registrerades i augusti 2013.

I SILTA-arbetet betonas den livslånga relationen mellan barnet och föräldrarna, oavsett om föräldrarna är fysiskt närvarande i barnets liv. Relationen representeras av den röda pilen. Det är viktigt att synliggöra relationen mellan barnet och föräldrarna genom att dela olika berättelser om barnets och föräldrarnas liv. Till egenvårdarens viktiga roll hör att lyssna till olika berättelser och genom dem bilda en enhetligare bild av barnet och barnets liv. SILTA-handledare stöder uppbyggnaden av SILTA.

Arbetsredskap för att bygga upp SILTA

Barnets och familjens berättelser lockas fram genom att man arbetar med släktträd och livsbanor. Genom att dela och mötas uppstår det relationer för växelverkan mellan dem som deltar i arbetet. Delningen sker genom att lyssna och se samt genom att smaka och prova. Arbetet förutsätter att man lär sig lyssna till olika berättelser och förstå innebörden av de olika berättelserna för berättaren. Det viktigaste är inte själva berättelsen utan det vilken innebörd berättaren själv ger den just nu.

SILTA-handledarutbildning

yrkesinriktad kompletterande utbildning (30 sp)

SILTA-handledaren stöder relationerna för växelverkan mellan det omhändertagna barnet, dennes biologiska föräldrar och barnets egenvårdare/fosterföräldrar.
Målet med att bygga upp SILTA är att förenhetliga barnets levnadshistoria.

Utbildningens innehåll:

Teoretiska referensramar:

 • Barnet i centrum och barnets delaktighet
 • Familjeterapi
 • Dialog
 • Narrativ
 • Reflexion
 • Trauman och stabilisering
 • Mentalisering
 • Medveten närvaro

Arbetsredskap:

 • inledande diskussion
 • kartläggning av relationerna för växelverkan
 • släktträd
 • livsbana
 • reflexion över den egna professionella utvecklingen

Utbildningens innehåll:

 • närundervisningsdagar (14 dagar)
 • inkluderande gemenskapsmetoder i den egna arbetsgemenskapen
 • förtrogenhet med facklitteratur
 • självständigt arbete
 • arbete med eget släktträd och egen livsbana och erfarenhet av att dela med sig av dem i små grupper
 • att verka som SILTA-handledare: planering, genomförande, inspelning och bedömning av träffar

För vem:

 • egenvårdare på barnhem
 • medarbetare inom familjevården
 • andra personer som arbetar med barn och familjer

SILTA-verksamhetsmodellen kan utöver barnhem också tillämpas i olika barnskyddskontexter, såsom familjearbete inom den öppna vården eller familjevården.