Programmet Vägkost för livet

Programmet Vägkost för livet stöder barns skolgång och hobbyer

Genom programmet Vägkost för livet stöder Rädda Barnen skolgång och hobbyverksamhet för barn som hotas av marginalisering.

Stödet riktas till barn vars möjlighet att fortsätta skolgången eller delta i hobbyverksamhet hotas på grund av familjens trängda ekonomi eller andra sociala utmaningar.

Programmet främjar barns likvärdighet, delaktighet och positiva utveckling. Genom programmet vill man åstadkomma permanenta förändringar på både individuell och samhällelig nivå.

Vägkost för livet omfattar tre stödformer:

  • stöd för läromedel
  • stöd för hobbyer
  • mentorverksamhet

Programmet Vägkost för livet drivs redan i ungefär 60 av Rädda Barnens lokalföreningar runtom i Finland. Lokalföreningarna som kanaliserar stödet kan därmed snabbt komma till hjälp i sin egen region.

Stöden för läromedel och hobbyer är avsedda för barn och unga vars hobbyverksamhet eller studier efter grundskolan hotas på grund av familjens trängda ekonomi.

Mentorverksamheten stöder och främjar med hjälp av unga vuxna barns studielust och motivation i skolan, och ger dem positiva studie erfarenheter.