Intressebevakning inom barnskyddet

Intressebevakning inom barnskyddet

Intressebevakaren inom barnskyddet stärker vid beslutsfattande inom barnskyddet

  • barnets delaktighet,
  • förverkligandet av barnets bästa, samt
  • barnets talan i ärenden som gäller barnet.

Intressebevakaren är en opartisk företrädare för barnet

Vårdnadshavarens uppgift är att bevaka barnets intressen och föra barnets talan i ärenden som gäller barnet. Inom barnskyddet uppstår det emellertid ibland situationer där vårdnadshavaren inte kan fungera opartiskt som barnets intressebevakare. Enligt 22 § i barnskyddslagen ska en intressebevakare utses för barnet, om vårdnadshavaren inte kan bevaka barnets intressen på ett opartiskt sätt och det samtidigt är nödvändigt att utse en intressebevakare för att klara upp saken eller för att säkerställa barnets intressen. Vårdnadshavaren behåller dock alltid sin partsställning.

Vad gör en intressebevakare?

  • För i vårdnadshavarens ställe barnets talan i föreskrivna uppdrag.
  • Lär känna barnet, diskuterar situationen med barnet och informerar barnet.
  • Utreder barnets önskemål och åsikter och framför den bästa lösningen med tanke på barnets bästa.
  • Deltar tillsammans med barnet eller som barnets företrädare i förhandlingar inom barnskyddet eller i rättegångar.
  • Kan också företräda barnet i brottsprocesser, varvid intressebevakaren handhar barnets ärende tillsammans med rättegångsbiträdet.

Rädda Barnens intressebevakning inom barnskyddet

Rädda Barnen har länge främjat intressebevakningsverksamheten inom barnskyddet på nationell nivå tillsammans med kommunerna och andra myndigheter. Detta bygger på ett projekt för intressebevakning inom barnskyddet (2005–2012). Det var ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Rädda Barnen, Förbundet för mödra- och skyddshem, Nuorten Ystävät och SOS Barnbyar som finansierades av Penningautomatföreningen.

I projektet utvecklade man praxis och verksamhetsmodeller för intressebevakningen inom barnskyddet i samarbete med regionerna och kommunerna och utnyttjade således den nya informationen för att utveckla arbetsmetoder, utbildningen och material. I projektet utarbetade man en elektronisk handbok i intressebevakning, utformade en utbildning för intressebevakare och skapade en sökmaskin för att söka intressebevakare som specialiserat sig på barnskyddsfrågor.

Från och med början av 2014 är det Institutet för hälsa och välfärd THL som samordnar intressebevakningsverksamheten inom barnskyddet i Finland. Rädda Barnen är med i det riksomfattande nätverket för utveckling av intressebevakningsverksamheten.

Intressebevakare som verkar vid regionbyråerna

Vid alla Rädda Barnens regionbyråer finns intressebevakare inom barnskyddet som specialiserat sig på att bedöma vad som är bäst för barnet och företräda det och som man kan be företräda barnet i barnskyddsfrågor. Ta direkt kontakt med en regionbyrå.

Juridisk konsultation

Rädda Barnens juristtjänst fungerar som juridisk rådgivare vid barnskyddsarbete i olika barnskyddssituationer. Juristtjänsten tillhandahåller juridisk konsultation också i frågor angående intressebevakning inom barnskyddet. Man kan kontakta en jurist antingen på ett avgiftsbelagt servicenummer eller per e-post.

Närmare uppgifter och förfrågningar:

Mer information finns i Handboken för barnskyddet. Socialporten har avvecklats som en självständig tjänst och samtidigt har sökmaskinen för att hitta intressebevakare lagts ned. Personer som arbetar som intressebevakare kan anmäla sig till Innokylä-nätverket, där man också publicerar aktuell information och för diskussioner.