Familjevård

Familjevård

Vår servicehelhet inom familjevården innehåller sakkunnigtjänster i anknytning till olika skeden av familjevården, utbildning för fosterfamiljer, tjänster för placering av barnet och stöd för familjevården.

Våra fosterfamiljer erbjuder barnet ett hem antingen på kort eller lång sikt.

Familjevård –  vård för barnet i hemlika förhållanden

Med familjevård inom barnskyddet avses ordnande av barnets omvårdnad, fostran och omsorg utanför barnets eget hem i en fosterfamilj, då brister i barnets omsorg, förhållandena i hemmet eller barnets eget beteende allvarligt äventyrar barnets hälsa eller utveckling. Målet med familjevården är att främja barnets grundläggande trygghet och sociala utveckling samt att ge barnet möjlighet till omvårdnad i hemlika förhållanden och nära människorelationer. Sedan början av 2012 har familjevården blivit den primära placeringsformen när barn placeras utom hemmet.

Läs mer om lag- och arbetsprocessen för familjevård inom barnskyddet i Handboken för barnskyddet!  Då man börjar verksamheten som fosterfamilj ingår barnets hemkommun och fosterfamiljen ett uppdragsavtal, i vilket man fastställer familjernas rättigheter och skyldigheter samt bl.a. ersättningar som betalas till familjerna.

Du kan läsa mer om socialarbetarnas, barnens och de ungas, föräldrarnas och fosterföräldrarnas erfarenheter av familjevården i vår rapport ”Terveisiä täältä kodista!”(Hälsningar hemifrån!). Rapporten är en sammanfattning av en enkät som vi genomförde för ovan nämnda instanser som ingår i vår verksamhet. Syftet med enkäten var att sammanställa de olika parternas åsikter om och erfarenheter av familjevården, verkställandet av stödet för familjevården och dess utvecklingsbehov samt allmänt om de förutsättningar för att familjevården i Finland ska genomföras på bästa möjliga sätt för barnet.

Rädda Barnen förverkligar familjevården

Vårt arbete bygger på barnets behov av trygga anknytningsrelationer och vår utgångspunkt är att för barnet hitta en fosterfamilj som uppfyller barnets behov samt att ge barnet och fosterfamiljen stöd under familjevården, också i krävande situationer. Rädda Barnen rf kan sköta placeringen av barnet i fosterfamilj och stöda familjevården på uppdrag av kommunen. Rädda Barnen rf har specialkompetens inom familjevård och årligen omfattas cirka 200 barn eller unga inom familjevården och cirka 150 fosterfamiljer av vårt stöd.

Enligt en enkät som vi gjorde för våra samarbetspartner 2015 är vi bland såväl socialväsendet som fosterfamiljerna en yrkesskicklig, tillförlitlig och uppskattad aktör inom familjevården.

Rädda Barnen har fem regionbyråer, som genomför familjevård inom barnskyddet på både kort och lång sikt samt uppdrag som kräver specialkompetens under olika skeden av familjevården. Till våra tjänster inom familjevården hör rekrytering, utbildning och bedömning av fosterfamiljer, placering av barn i fosterfamiljer och stöd under familjevården. Vi kan ge olika parter familjevårdsstöd i olika situationer. Läs mer!

I servicehelheten för familjevården ingår

 • rekrytering och utbildning av fosterfamiljer,
 • bedömning av barnets situation i fosterfamiljen eller under familjevården,
 • placering av barnet,
 • stöd under familjevården (självhjälpsgrupper, mentorer, läger),
 • utbildning och bedömning rörande sociala nät och placering i fosterfamiljer,
 • stöd för växelverkan mellan barnet och föräldrarna (också MIM),
 • fortbildning för fosterföräldrar,
 • stöd och handledning i fosterföräldraskap,
 • bedömning av föräldraskap eller bedömning av barnets livssituation,
 • arbetshandledning eller konsultation för fosterföräldrar eller yrkespersoner,
 • samarbete med barnets föräldrar eller andra anhöriga för att stöda familjevården,
 • SILTA-förfarandet för att göra hel barnets levnadshistoria, samt
 • intressebevakare inom barnskyddet i utmanande placeringssituationer.

Funktionerna som ingår i servicehelheten för familjevården ordnas såväl för familjer och barn som ingår i organisationens stöd för familjevården som för andra aktörer inom familjevården. Se prislistan för mer information om våra tjänster och priser eller fråga av regionbyråerna.

Rädda Barnen är en riksomfattande organisation. Centralbyråns utvecklingsenhet och sakkunniga stöder regionbyråernas verksamhet och utför utvecklings- och påverkansarbete för att förbättra barnens ställning.