Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu

Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu

I familjers liv kan det uppstå situationer då krafterna tryter. Vardagen kan kännas för tung, barnens uppfostran är problematisk och det egna föräldraskapet upplevs som krävande.

Familjerehabiliteringen är avsedd för familjer som är barnskyddsklienter och som behöver en intensiv familjerehabiliteringsperiod. Vårdens referensram grundar sig på anknytningsteorin samt på granskning av och stöd för växelverkan mellan barn och förälder.   Under rehabiliteringsperioden lär man sig hantera barnfamiljens vardag, föräldrafärdigheterna stärks och familjen får stöd med att hitta de olika medlemmarnas roller i familjen.  Varje gång vi möter en familj litar vi på att vi genom ett tillräckligt och individuellt anpassat stöd i rätt tid kan få fram familjens resurser, vilket leder till att hela familjen blir starkare. Målet är att familjen ska få en bra vardag genom att vi stärker familjens handlingsstrukturer och färdigheter.

Vi anser det vara viktigt att familjen från början är med i planeringen av rehabiliteringsmålsättningen, och att den tillsammans med våra medarbetare också bedömer om och hur målen har uppnåtts. Att saker behandlas öppet med familjen är en viktig del av rehabiliteringen. Särskilt viktigt är samarbetet med socialarbetaren samt att man lyssnar till och beaktar familjens åsikter om rehabiliteringens inriktning.

Familjerehabiliteringen är rehabilitering för hela familjen, men när den sker inom ramen för barnskyddet fäster man särskild uppmärksamhet vid att barnets intressen, delaktighet och trygghet garanteras under alla omständigheter och i alla situationer. Rehabiliteringsperiodens längd är 3–12 månader.

Till Suvikumpus tjänster hör också en tre månader lång bedömningsperiod, under vilken man kartlägger familjens resurser, starka sidor och problem. Utifrån bedömningen gör man upp en plan för framtiden.

PERSONAL

Suvikumpu och barnhemmet Suvilinna har en gemensam chef. Vid Suvikumpu verkar den teamansvariga, två handledare, en sjukskötare inom psykiatri och en ergoterapeut. I teamet finns kompetens rörande familjeterapi, gemenskapsmetoder, nätverksarbete och annan specialkompetens för arbete med familjer. Vi arbetar genom dialog, öppet och samverkande, och vi engagerar klienterna.

LOKALER

Suvikumpu verkar i Hirvensalo i Åbo, i ett nybyggt radhus vid havsstranden. I huset finns bostäder för tre familjer, dessutom finns gemensamma utrymmen för nätverks- och grupparbete.

FAMILJEREHABILITERING I EGET HEM

År 2016 startar Suvikumpu med stöd av Wihuri-fonden ett projekt för familjerehabilitering i eget hem. Familjerehabiliteringen i eget hem består av samma element som rehabiliteringen i Suvikumpu, men den genomförs i familjens eget hem. En särskild rehabilitering i eget hem kan behövs till exempel då omhändertagandet av barnet är över och familjen håller på att återförenas. Familjerehabilitering i eget hem lämpar sig också för sådana situationer där det i fosterfamiljen eller adoptionsfamiljen uppstår ett behov av intensivare stöd. I projektet verkar två anställda som har kompetens rörande familjeterapi, ergoterapi, nätverksarbete och annan specialkompetens för arbete med familjer och gemenskapsmetoder.

År 2012 beviljades Rädda Barnen rf:s kvalitetssystem för barnhemsverksamheten ett kvalitetscertifikat enligt Kvalitetsprogrammet för social- och hälsovårdstjänster (HQS). Suvikumpus familjerehabiliteringsenhet reviderades 2015 och enheten fick ett kvalitetscertifikat den 7 december 2015.

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR OM PLATSER

Teamansvarig Anne Suomalainen
tfn 050 433 8268

Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu
Suvilinnavägen 29
20900 Åbo