Experttjänster inom barnskydd och adoptionsverksamhet

Experttjänster inom barnskydd och adoptionsverksamhet

Rädda Barnens socialarbetare är specialiserade på ärenden rörande barnskydd, familjevård och adoption. De kan bedöma och stöda familjer också i krävande situationer, antingen kortvarigt eller under längre perioder. Regionkontorens socialarbetare sköter på uppdrag ärenden rörande placeringssituationer och placering av barn utanför hemmet. Arbetet omfattar bland annat stöd och handledning till fosterföräldrar, arbetshandledning till professionella och familjer, konsultationer samt helhetsbedömningar av klienter i samband med situationer inom barnskyddet (inklusive skriftligt sammandrag, rekommendation eller utlåtande). Bedömningarna görs av arbetspar. Rädda Barnens socialarbetare kan också arbeta i par med kommunala socialarbetare i olika situationer inom barnskyddet.

Socialarbetarna är specialutbildade inom bland annat familjeterapi samt bedömning och stöd av interaktion. De har i olika konsultationsuppgifter möjlighet att få stöd av konsultstödgruppen, som består av experter med mångsidig sakkunskap i bland annat barnpsykiatri, olika sektorer inom barnskyddet, familjeterapi, missbrukarvård, arbetshandledning och juridik. Experterna kan konsulteras också per videosammanträde.

FAMILJESTÖD INDIVIDUELLT ELLER SOM PAR- OCH FAMILJEARBETE

 • Stöd och handledning i föräldraskap
 • Familjeterapeutiskt stöd för familjer
 • Stöd och handledning kan också ges på videosammanträden
 • Förstärkning av interaktion i förhållandet mellan barn och förälder (även i foster- och adoptivfamiljer), genom till exempel interaktionstestet MIM
 • Strukturerad stödmodell för interaktion till barn och familj (6 mötesmodell)

Stöd och handledning i föräldraskap

Stöd och handledning ges vid olika slag av föräldraskap; foster- och adoptivföräldrar, professionella familjevårdare eller barnets biologiska föräldrar. Stödbehoven kan anknyta till t.ex. barnet, parförhållandet, fosterföräldraskap eller samarbetet mellan barnets föräldrar och yrkesmänniskor.

Familjeterapeutiskt stöd för familjer

Det familjeterapeutiska stödet utgörs av systematisk och vid behov återkommande målinriktad familjehandledning och -rådgivning av yrkeskunnig terapeut. Genom mötena strävar terapeuten efter att förstå och stärka interaktionen inom familjen, och träffar alla familjemedlemmar antingen tillsammans eller individuellt.

Förstärkning av interaktionen i förhållandet mellan barn och förälder

Det är bevisat att stödet för ett förtroligt förhållande har en stor betydelse för barns mentala hälsa, både preventivt och korrigerande. Att granska och stöda interaktionen mellan barn och förälder kan ha en avgörande betydelse för barnets utveckling. Man kan arbeta med detta både tillsammans med foster- och adoptivfamiljer eller med barnets biologiska föräldrar, och i arbetet använda sig av bland annat MIM-testet. I MIM-testet granskar man dimensionerna i relationen mellan barnet och föräldern genom videoinspelningar.

Strukturerad stödmodell för interaktion till barn och familj

Syftet med stödet i det inledande skedet av en adoption eller placering i familj är att stärka den positiva interaktionen mellan barn och förälder (eller barn och fosterförälder). Målet är att stöda föräldraskapet och samtidigt hjälpa barnet till delaktighet och förståelse i familjen. Arbetet omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer mellan barn och förälder, samt gemensam genomgång. Arbetet omfattar 6 möten under en period på cirka 8 månader/familj.

STÖD TILL YRKESMÄNNISKOR INDIVIDUELLT ELLER I GRUPP

 • Arbetshandledning eller handledning för arbete med video
 • Konsultation eller videokonsultation och/eller arbete i par
 • Familjeterapeutisk konsultation till yrkesmänniskor
 • Konsultationer per mejl eller telefon

Arbetshandledning

Arbetshandledningen omfattar granskning och strukturering av frågor, erfarenheter och känslor med anknytning till arbetet och arbetsgemenskapen, med hjälp av en utbildad arbetshandledare. Syftet med arbetshandledningen är också att främja personalens ork i arbetet. Arbetshandledning kan också ske som videosammanträden.

Konsultation och/eller arbete i par

Socialarbetarna kan ge konsultstöd eller verka som arbetspar åt en kommunal medarbetare i olika barnskyddssituationer när det till exempel gäller att utreda behovet av barnskydd, eller olika situationer när det gäller vård av barn utanför hemmet. Dessutom ger de stöd i olika placeringssituationer och bedömningen av dessa (omhändertaganden eller upphävande av dito, klientplaner, olika situationer vid vård utom hemmet eller vårdnadstvister). Stöd får man också i olika frågor rörande familjevård och adoption. Konsultationer är möjliga genom möten eller per video.

Familjeterapeutisk konsultation till yrkesmänniskor

Yrkesmänniskor kan för att öka sin förståelse för familjesituationer, familjers behov och familjedynamik konsultera en familjeterapeut som ger sin åsikt i det aktuella fallet.

SITUATIONSBEDÖMNING INOM BARNSKYDDET OCH ARBETE I PAR

Exempel på olika bedömningar

 • bedömning av barnets livssituation
 • bedömning av stödbehov
 • bedömning av föräldraskap
 • situationsbedömning vid omhändertagande eller placering utanför hemmet
 • bedömning och/eller förberedelse inför placering hos närstående, eller då fosterföräldern är en släkting.

Olika klientspecifika bedömningar i barnskyddssituationer (inklusive skriftligt sammandrag, rekommendation eller utlåtande) kan beställas i regionkontoren. Socialarbetarna arbetar i par med bedömningar. Rädda Barnens socialarbetare kan också arbeta som konsulterande arbetspar åt kommunala socialarbetare när det gäller olika bedömningar. Arbetet grundar sig på specialutbildning samt arbetsmetoder inom barnskyddet, till exempel bedömningsmetoden PRIDE, MIM-test, kompetens inom familjeterapi samt olika bedömnings- och utredningsmodeller som utgår från barnet.

ARBETE MED BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR ELLER ANDRA ANHÖRIGA

Vi bildar olika kamratstödgrupper, VOIKUKKIA, för föräldrar vars barn blivit omhändertagna eller placerade utanför hemmet, och vi kan med hjälp av individuella möten stöda barnens föräldrar. Vi har arrangerat möjlighet till webbdiskussioner och bildat kamratstödgrupper för adoptivbarns biologiska föräldrar. Våra socialarbetare i regionkontoren svarar på frågor om vårt arbete och våra arbetsmetoder, som modellen SILTA.

MÖTEN MED ANHÖRIGA

Vissa regionkontor har kompetens och också en sammankallande för möten med anhöriga. Dessa möten med anhöriga är en arbetsmetod som koncentrerar sig på att finna lösningar. Syftet är att bygga upp ett fungerande samarbete mellan barnet/den unga, familjen och de anhöriga samt myndigheter som sköter ärenden rörande familjen. Under mötena sammanställer man i samarbete med familjen, närkretsen och socialarbetarna en praktisk plan som ska trygga barnets/den ungas välmåga. Dessa möten med anhöriga inleds på socialarbetarnas initiativ.

UTBILDNINGSTJÄNSTER

Regionkontoren och centralbyrån arrangerar kurser för yrkesmänniskor i hörande av barn, juridik samt övriga teman rörande barnskydd och adoption. Regionkontoren arrangerar också förberedande utbildning samt fortbildning för stöd-, foster- och adoptivfamiljer. Kurserna skräddarsys i samarbete med beställaren utifrån målgrupp och önskemål. I regionkontoren verkar regioncheferna som kontaktpersoner, i centralbyrån utvecklingscheferna Kaisa Tervonen-Arnkil, Paula Marjomaa samt Anu Lehto, chef för barnhemmens verksamhetsledare.

KONSULTSTÖDGRUPP

Socialarbetarna som i regionkontoren tillhandahåller experttjänster har i sitt arbete möjlighet att använda sig av Rädda Barnens barnskydds konsultstödgrupp. Stödgruppen består av organisationens experter, som innehar omfattande expertis inom barnskydd, barnpsykiatri, familjeterapi, juridik, arbetsledning, missbrukarvård o.s.v. Socialarbetaren ber om assistans av de experter som har mest sakkunskap i det aktuella fallet. Socialarbetarna och stödgruppens experter kan samarbeta också genom videosammanträden.

 • Ulla-Maija Aro, specialsocialarbetare inom barn- och ungdomssocialarbete, soc.lic., psykoterapeut, PRIDE-utbildare
 • Maria Haarajoki, jurist, jur.mag.
 • Anu Huovinen, regionchef, socialarbetare, ped.mag., psykoterapeut, Theraplay- och DDP-utbildningar
 • Riitta Hyytinen, chef för barnskyddstjänsterna, specialsocialarbetare inom barn- och ungdomssocialarbete, pol.lic., arbetshandledare
 • Anne Karppinen, regionchef, socialarbetare, soc.mag., arbetshandledare, PRIDE-utbildare
 • Kirsi Kettunen, överläkare, ungdomspsykiater, psykoterapeut
 • Paula Marjomaa, utvecklingschef, specialsocialarbetare inom barn- och ungdomssocialarbete, soc.lic., PRIDE-utbildare
 • Kristiina Mattinen, regionchef, socialarbetare, soc.mag., familjepsykoterapeut, PRIDE-utbildare
 • Kaisa Tervonen-Arnkil, utvecklingschef, psykolog, psykoterapeut, arbetshandledare
 • Rita Virtanen, regionchef, socialarbetare, arbetshandledare STOry, arbetshälsohandledare