Barnhem

Barnhem

Lediga barnhemsplatser

Förfrågningar och platsbokningar till chefen för vår barnhemsverksamhet Anu Lehto, tfn 040 7393 474 eller per e-post anu.lehto@raddabarnen.fi

HEMLIK UPPVÄXTMILJÖ OCH GEMENSKAP

Rädda Barnens barnhem är hemlika barnskyddsinstitutioner med plats för sju barn som behöver vård utanför hemmet.  Barnhemmen är avsedda för barn i skolåldern, i fall då barnet behöver en trygg och stabil miljö samt professionella vuxna som stöd för sin uppväxt.

Rädda Barnen har fyra barnhem, som finns i Jyväskylä, Vääksy, Åbo och Vanda.

I Grankulla verkar specialbarnhemmet Tirlittan, som är specialiserat på att ta hand om barn med psykiska symptom.

Ungdomshemmet Pärske verkar i Vanda, granne med barnhemmet Tyrsky.

Barnhemmet Suvilinna i Åbo är granne med familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu.

INDIVIDUELL OMSORG OCH TRYGGA RELATIONER

Ofta har barnen också tidigare varit placerade genom barnskyddets försorg, och vissa barn kommer från barn- eller ungdomspsykiatriska avdelningar.
Målet är att säkerställa så goda förutsättningar som möjligt för att barnet ska kunna växa och utvecklas. Vi bemöter varje barn som en unik individ, vi lyssnar till barnet, vi tar med barnet i planeringen av barnets liv, och vi beaktar barnets behov och resurser. Relationen till den egna personliga vårdaren ger barnet möjlighet till en trygg och tillitsfull relation, och det gör att barnet blir bemött som en unik individ och hjälper barnet till en mer harmonisk tillvaro.

SAMARBETE MELLAN FAMILJER OCH BARN

Vi anser att det är viktigt att man upprätthåller och stärker kontakten mellan barn och föräldrar eller andra närstående, kontinuiteten i relationerna samt rehabilitering för familjerna.

I barnhemmen använder vi SILTA-metoden med barnet, föräldrar/anhöriga och den personliga vårdaren (silta = bro). Barnhemspersonalen som arbetar med metoden är utbildade SILTA-handledare. Syftet med SILTA är att stöda harmoniseringen av barnet levnadshistoria. Med SILTA-metoden bygger vi en bro mellan barnets förflutna, nutiden och framtiden. Samtidigt byggs bron upp av dialogen mellan barnets hem och barnhemmet. I vårt arbete med familjer använder vi också andra metoder, utifrån familjens egna önskemål och resurser.

ATT BLI SJÄLVSTÄNDIG SAMT EFTERVÅRD

Målet är att de unga tillräckligt tidigt och tryggt tränar upp de färdigheter som de kommer att behöva när de lämnar barnhemmet. Rädda Barnen rf har tillgång till bostäder för ungdomar på tröskeln till ett självständigt vuxenliv, och där kan de tryggt träna på att själva ta kontrollen över sina liv. I Rädda Barnens barnhem använder man självständighetsplaner, som utgör en grund för eftervårdsplanen.

YRKESKUNNIG PERSONAL

Utbildad personal ansvarar för barnhemmens verksamhet. Personalens kompetens upprätthålls genom ständig fortbildning och regelbunden handledning i arbetet, både individuellt och i grupp, samt stöd av experter i barn- och ungdomspsykiatri. Organisationen Rädda Barnens överläkare verkar som konsulterande barnpsykiater. Barnhemshelheten leds av barnhemsverksamhetens chef. Verksamheten får stöd av centralbyråns experttjänster och juridiska tjänster, ekonomiförvaltningens och personaladministrations tjänster, samt barnhemmens ledningsgrupp.

BEDÖMNING OCH UTVECKLING AV KVALITETEN

Vår barnhemsverksamhet beviljades 22.10.2012 ett kvalitetserkännande utifrån kriterierna i social- och hälsovårdstjänsternas kvalitetsprogram (SHQS). För att garantera kvaliteten används SHQS-kriterierna, utifrån vilka vi regelbundet utför självvärdering samt interna och externa revisioner. Bedömningen och utvecklingen av verksamheten stöds också av årliga enkäter till barn, föräldrar och socialarbetare.

VIKTIGT FÖR OSS ÄR

  • att barnet är delaktigt
  • hemlik miljö
  • att barn bemöts som individer
  • gemenskap
  • samarbete med familjerna
  • tolerant stämning
  • kontinuitet
  • pålitlig professionalism
  • fortlöpande kvalitetsbedömning

PUBLIKATIONER (på finska)