Jag vill adoptera ett barn

Vem kan adoptera? 

Adoptivföräldrarna förutsätts ha förmåga att bygga ett livslångt, vårdande och varmt förhållande till barnet. Enligt lag är adoption möjlig för alla som fyllt 25 år och är antingen gifta eller ensamma. Enligt adoptionslagen ska barnet i första hand placeras hos familjer med två föräldrar. Om den som ska adopteras är minderårig, får åldersskillnaden mellan den adopterade och den adoptionssökande vara högst 45 år, och sökanden får inte vara äldre än 50 år. Det finns vissa undantag från åldersgränserna, bland annat för adoption inom familjen. Adoption av främmande barn kräver tillstånd från adoptionsnämnden. Tillstånd ansöks hos adoptionsnämnden (i Valvira) efter att hemutredningen som upprättats under adoptionsrådgivningen har färdigställts.

Adoptionsprocessen börjar med adoptionsrådgivning 

I adoptionsrådgivningen bedöms sökandenas förutsättningar och färdigheter för adoptivföräldraskap i samarbete med socialarbetaren. I adoptionsrådgivningen ingår även stöd för en framgångsrik placering av ett adoptivbarn. Socialarbetarna bedömer behovet av stöd efter att adoptionen bekräftats och stöder adoptivfamiljen vid behov i den nya livssituationen.

Sökandenas förutsättningar för adoptivföräldraskap är bland annat en lämplig ålder, en tillräckligt bra socioekonomisk situation och god hälsa. Under adoptionsrådgivningen behandlar man sökandenas färdigheter att vara föräldrar till adoptivbarn, ger information och erbjuder utbildning. Teman som diskuteras är sökandenas motiv, personhistoria, nuvarande livssituation, parförhållande, nätverk av mänskliga relationer, förluster, frågor gällande uppfostran, adoptivbarnets särskilda egenskaper, öppenhet vad gäller barnets bakgrund och andra nödvändiga frågor. Under adoptionsrådgivningen arbetar man med sökandenas föreställningar om barnet och föräldraskapet och med beredskapen för eventuell öppen adoption, dvs. kontakt med barnets biologiska familj. Med sökandena behandlas också barnets rätt till uppgifter om barnet själv och dessa uppgifters betydelse för hur barnets identitet formas.

Ett adopterat barn behöver väl förberedda föräldrar som med tanke på sin livssituation och sina resurser har bra möjligheter att erbjuda ett barn som erfarit förluster och brist på omsorg en trygg och bra barndom och ungdom och som stödjer barnet även långt in i vuxendomen.

Att skapa ett förhållande mellan barnet och föräldern som inte kan upplösas är en del av varje adoption, och varje adoptivbarn har samma rättsliga ställning i familjen som familjens biologiska barn. Enligt adoptionslagen är förutsättningarna för adoption samma för både adoption inom Finland och internationell adoption.

Varje adoptionsprocess och hur länge processen tar är individuell. Inhemsk och internationell adoptionsrådgivning varar i genomsnitt i 1–2 år. Adoptionsrådgivningen avslutas med att socialarbetaren skriver en handling, en hemutredning, som beskriver sökandena och deras livssituation, bakgrund, motivationer för adoption och färdigheter att uppfostra ett barn. Utifrån handlingarna kan nämnden bevilja tillstånd till adoption inom Finland eller internationell adoption.

I adoption inom Finland placeras barnet i familjen som beviljats tillstånd via Rädda Barnens adoptionsbyrå eller kommunens socialväsende. Vid internationella adoptioner kommer barnet via internationell adoptionstjänst. Adoptionsprocessen tar ofta flera år.

Efter att barnet kommit till familjen fortsätter adoptionsrådgivningen som avgiftsfritt stöd för familjen. Syftet är att stödja och hjälpa adoptivbarnet och -föräldrarna i den ändrade livssituationen och under olika skeden av barnets uppväxt och utveckling. Familjen erbjuds också bedömning av behovet av lagstadgat stöd och ges eller hänvisas till behövligt stöd även inom andra social- och hälsovårdstjänster.

Barnets bakgrundsuppgifter 

Adoptivföräldrarna får barnets kända bakgrundsuppgifter samt information om barnets hälsa och orsakerna som lett till adoption. Informationen hjälper adoptivföräldrarna att förstå de biologiska föräldrarnas beslut, förmedla information till barnet om dennes bakgrund och svara öppet på barnets frågor om denna bakgrund. Barnet har rätt till information om sig själv och det är i första hand adoptivföräldrarna som ansvarar för att barnet får denna information. Det är viktigt att barnet redan som ung är medvetet om sin egen bakgrund. Barnet har också rätt att hålla kontakt med sina biologiska föräldrar.

Att ansöka om adoptionstillstånd 

Efter rådgivning och efter att handlingarna färdigställts söker personer som vill adoptera ett barn tillstånd till adoption inom Finland eller internationell adoption. Ansökan om tillstånd behandlas i adoptionsnämndens tillståndssektion (i Valvira). Vad gäller adoption inom Finland ansöks tillståndet med handledning av aktören som erbjudit adoptionsrådgivning. Att ansöka om adoptionstillstånd till internationell adoption förutsätter att de adoptionssökande är kunder hos den som tillhandahåller adoptionstjänsten, av vilka det finns två i Finland: Interpedia rf och Rädda Barnen rf:s internationella adoptionstjänst.

Obs! Rädda Barnens internationella adoptionstjänst är ett kontor i Helsingfors, separat från regionbyråerna. De som tillhandahåller adoptionstjänsten ansvarar för stegen som följer beviljandet av ett adoptionstillstånd i internationella adoptioner och för samarbetet med mottagarländerna.

Efter att barnet adopterats fortsätter adoptionsrådgivningens stöd i regionbyråerna.

Ta kontakt!