Rädda Barnen skickar inte nya adoptionsansökningar till Kina för närvarande.

Barn som kan adopteras

 • I allmänhet är det barn med särskilda behov i lek- och skolålder som behöver ett hem.
 • Dessa barn kan t.ex. ha en utvecklingsförsening, olika typer och grader av funktionsnedsättningar eller sjukdomar. En del av förseningarna kan bero på bristfälliga tillväxtförhållanden.
 • Det är inte möjligt att adoptera syskon från Kina.
 • Man jobbar tillsammans med sökanden för att kartlägga barnets behov och familjens färdigheter och möjligheter att tillgodose dessa.

Kriterier för de sökande

 • Gifta par (man och kvinna) eller ensamsökande kvinnor.
 • Sökande bör vara minst 30 år.
 • Det första äktenskapet bör ha varat minst i två år och det andra i minst fem år. Ett långt samboendeförhållande innan äktenskapet beaktas.
 • Familjens finansiella nettoförmögenhet bör vara minst 80 000 USD, för en ensamsökande minst 100 000 USD.
 • Vid adoption av barn med särskilda behov förutsätter man ett utlåtande från socialarbetaren på adoptionsrådgivningen samt ett separat beslut av adoptionstjänsten för att bli antagen till programmet för adoption av barn med särskilda behov.

Adoptionskontakten

 • China Centre of Children´s Welfare and Adoption (CCCWA)
 • Vi samarbetar med CCCWA för att placera barn genom Kina Special Needs –programmet för adoption av barn med särskilda behov.

Sammanställning av ansökan

 • Efter att adoptionstillståndet har beviljats av adoptionsnämnden i Finland får den sökande anvisningar av adoptionstjänsten för att samla in de nödvändiga dokumenten.
 • Sökanden samlar ihop dokumenten och ansvarar för att de blir bestyrkta. Handlingarna skickas sedan till adoptionstjänsten.
 • Adoptionstjänsten granskar dokumenten och skickar dem sedan till utrikesministeriet för legalisering samt till Kinas ambassad.
 • De egentliga ansökningarna med bilagor skickas till Kina och läggs in i CCCWA:s databas.

Väntetid

 • CCCWA registrerar dokumenten vanligtvis inom en månad efter att de kommit fram.
 • En sökande kan få ett barnbesked efter att ansökningen har registrerats.
 • Den adoptionsansvarige på Rädda Barnen r.f. letar efter lämpliga föräldrar åt barn i CCCWA:s databas på Kina SN-programmet.
 • Åt varje enskilt barn söker man efter en familj som har färdigheter vilka bäst motsvarar barnets behov och därför ges inte barnbesked utgående från den ordning som ansökningarna har lämnats in och godtagits.
 • Familjernas väntetider har varit väldigt varierande beroende på familjens färdigheter.

Barnbesked

 • Rädda Barnen r.f. meddelar sökanden om barnbesked och ger skriftlig information om barnet.
 • Barnbeskedet innehåller grundläggande uppgifter om barnets bakgrund och hälsotillstånd på engelska, några bilder på barnet samt en bedömning av en finländsk barnläkare om barnets situation.
 • Ifall familjen godkänner barnbeskedet bekräftar Rädda Barnen r.f. beskedet till CCCWA.
 • Före CCCWA:s godkännande går det att begära om tilläggsuppgifter om barnet (utveckling, hälsotillstånd, bilder, filmer eller möjligen nya undersökningar).
 • CCCWA fattar sitt beslut om godkännande av barbeskedet och adoptionen cirka två månader efter att familjen har godkänt barnbeskedet.

Adoptionsresa

 • Adoptionsresan kan förberedas efter att CCCWA har godkänt barnbeskedet och när familjen har undertecknat CCCWA:s beslut (cirka två månader efter att man fått barnbesked).
 • Adoptionstjänsten på Rädda Barnen r.f. har en långvarig kontaktperson i Kina, som hjälper familjen med researrangemangen för adoptionsresan.
 • Adoptionsresan tar vanligtvis 2,5 vecka.
 • Under adoptionsresan arrangeras ett flertal möten med olika myndigheter, notarier, polis och Finlands ambassad.
 • Adoptionen fastställs i Kina under adoptionsresan.

Efter ankomsten till Finland

 • Socialarbetaren på adoptionsrådgivningen skriver uppföljningsrapporter efter 6 månader, 12 månader, 2, 3, 4 och 5 år efter barnets ankomst till Finland.

Kontaktperson:
Merita Lepojärvi
tel. 050 433 1291, e-post: merita.lepojarvi@pelastakaalapset.fi