Barn som kan adopteras

 • Genom internationell adoption från Filippinerna söks familjer åt barn i alla åldrar från 1 år uppåt.
 • Barnen bor vanligtvis i barnhem, men kan även bo i fosterfamiljer.
 • Det går även att adoptera syskon.
 • Genom Special home finding-programmet kan man även adoptera ett äldre barn eller ett barn med särskilda behov. Dessa barn kan t.ex. ha en utvecklingsförsening, olika typer och grader av funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Kvotplatser

 • I början av varje år får vi information om hur många nya ansökningar som kan skickas till Filippinerna under det ifrågavarandet året.

Väntetid

 • Väntetiden är ca 3-4 år.
 • Under väntetiden skickas årligen till Filippinerna en tilläggsutredning beträffande möjliga förändringar i familjens livssituation. Tilläggsutredningen sammanställs av den socialarbetare som ger adoptionsrådgivning till sökanden.

Kriterier för de sökande

 • Sökanden bör tillhöra en kristlig församling.
 • Endast gifta par kan adoptera. Det första äktenskapet bör ha varat minst i tre år och det andra i minst fem år. Ett långt samboendeförhållande innan äktenskapet beaktas.
 • Båda sökanden måste vara mellan 27 och 45 år gamla. Åldersskillnaden mellan barnet och den blivande modern får högst vara 45 år vid matchningstillfället.
 • Man förutsätter att sökanden har en god fysisk och psykisk hälsa.

Adoptionskontakten

 • Inter-Country Adoption Board, ICAB, är Rädda Barnens samarbetspartner i Filippinerna. ICAB verkar som landets centrala myndighet för internationella adoptioner enligt Haagkonventionen.
 • Samarbetet inleddes år 2002.

Special home finding -programmet

 • Genom detta program söker man hem åt barn som har ett mer omfattande behov av särskilt stöd och i synnerhet till syskonskaror med över tre syskon samt barn som är sju år gamla eller äldre.
 • Barnen kan vara i behov av operation, ha utvecklingsförsening eller olika typer och grader av funktionsnedsättningar.
 • Det finns även över fem år gamla barn som har en väldigt svår bakgrund och har, t.ex. blivit sexuellt utnyttjande eller är gatubarn.

Adoptionsprocessen i Filippinerna

Sammanställning av ansökan

 • Efter att adoptionstillståndet har beviljats av adoptionsnämnden i Finland får den sökande anvisningar av adoptionstjänsten för att samla in de nödvändiga dokumenten.
 • De bestyrkta dokumenten skickas till adoptionstjänsten. Sökandena samlar ihop dokumenten, ansvarar för att de blir bestyrkta och skickar de sedan till adoptionstjänsten.
 • Adoptionstjänsten granskar dokumenten och skickar dem sedan till utrikesministeriet för legalisering och vidare till myndigheterna i Filippinerna (ICAB).

Väntetid

 • ICAB meddelar vanligtvis adoptionstjänsten inom 2-4 månader om att ansökningen har godkänts och förts in på väntelistan.
 • Efter att ansökan har blivit godkänd har barnhemmen tillgång till den då de söker familjer till barnen.
 • Åt varje enskilt barn söker man efter en familj som har färdigheter vilka bäst motsvarar barnets behov och därför ges inte barnbesked utgående från den ordning som ansökningarna har lämnats in och godtagits.

Barnbesked

 • Med barnbeskedet får sökanden omfattande uppgifter om barnets bakgrund, hälsa och utveckling samt fotografier på barnet.
 • När ett barnbesked har kommit, presenterar adoptionstjänsten barnet för familjen.
 • Familjen bör fatta sitt beslut angående godkännande av barnbeskedet inom 15 dygn.

Adoptionsresa

 • Adoptionsresan görs vanligtvis 3-6 månader efter att barnbeskedet har blivit godkänt.
 • Sökanden ansvarar för researrangemangen med hjälp av anvisningar från adoptionstjänsten.
 • Adoptionsresan tar vanligtvis 10-14 dygn.

Efter ankomsten till Finland

 • Uppföljningsbesöken görs av adoptionsrådgivningens socialarbetare en månad, tre månader och fem månader efter barnets ankomst till Finland.
 • Adoptionen fastställs i Finland genom beslut av domstolen sex månader efter barnets ankomst till Finland.

Kontaktperson:

Merita Lepojärvi
tel. 050 433 1291,

e-post: merita.lepojarvi@pelastakaalapset.fi