Barn som kan adopteras

 • Är över 1,5 år gamla, fler pojkar än flickor.
 • Tillhör oftast en minoritetsgrupp (t.ex. romer).
 • Det går även att adoptera syskon.
 • Det finns två adoptionsprogram: det allmänna (regular) programmet som innefattar, barn som har barnhemsbakgrund och (special needs) programmet, för barn med särskilda behov.
 • I Special Needs-programmet, för barn med särskilda behov, kan barnen t.ex. ha en utvecklingsförsening, olika typer och grader av funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Väntetid

 • Väntetiden beräknas vara mellan 3 – 5 år beroende på innehållet i adoptionsansökan och önskemål av barn, och de flesta adoptioner realiseras cirka 5 år efter att processen har inlett.
 • Adoptionsprocessen för ett barn med särskilda behov går oftast fortare, men kräver av sökanden öppenhet och beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov.

 Kriterier på de sökande

 • De som har fått adoptionstillstånd i Finland uppfyller vanligtvis även de kriterier som Bulgarien kräver. Det finns inga särskilda begränsningar angående sökandens ålder, längden på äktenskapet eller på antalet barn som redan finns i familjen.
 • Gifta par (man och kvinna) och ensamsökande kan ansöka om adoption.
 • Man förutsätter bra hälsotillstånd, om möjliga diagnoser finns bör man uppvisa ett utlåtande från en specialläkare.

 Adoptionskontakten

 • Vi samarbetar med ANIDO Association i Sofia som är Bulgariens mest erfarna organisation för internationella adoptioner.
 • Alla ansökningar skickas via ANIDO till Bulgariens justitieministerium, MOJ (Ministry of Justice).
 • ANIDO tar hand om kontakten med justitieministeriet och följer med hur adoptionsprocessen framskrider.
 • En av ANIDOs representanter följer med sökanden vid besök hos myndigheter i olika ärenden och till barnhemmet.

Adoptionsprocessen i Bulgarien

1. Ansökningsfasen

 • Adoptionstjänsten skicka skriftliga instruktioner till sökande efter att adoptionstillståndet har beviljats av adoptionsnämnden i Finland.
 • Sökanden bör samla in alla nödvändiga dokument och skicka dem med apostille-intyg till adoptionstjänsten.
 • Dokumenten översätts till bulgariska av ANIDO och vidarebefordras till landets justitieministerium.
 • Ansökningarna registreras i ministeriet vanligtvis inom 1-2 månader.

2. Barnbesked och första resa för att bekanta sig med barnet

 • Efter att ansökan om adoption har registrerats är väntetiden för barnbesked vanligtvis mellan 3-5 år. Med barnbeskedet får sökandena meddelande om att ett barn har utsetts för dem.
 • Barnbeskedet förbereds av rådet för internationella adoptioner vi Bulgariens justitieministerium (Intercountry Adoption Council).
 • Barnbeskeden förbereds i den ordning ansökningarna kommer in och har blivit registrerade.
 • Med barnbesked får sökanden omfattande uppgifter om barnets bakgrund, hälsa och utveckling samt fotografier på barnet.
 • Uppgifterna i barnförslaget bedöms först av en finländsk barnläkare.
 • En första resa för att bekanta sig med barnet görs inom två månader efter att man mottagit barnbeskedet.
 • Den första resan varar vanligtvis i en vecka.

3. Adoptionsbeslut, dess fastställande i domstol och adoptionsresa

 • Barnbeskedet bör skriftligen godkännas eller avvisas inom två månader efter att man mottagit barnbeskedet.
 • Adoptionen fastställs vid Sofia stadsdomstol, där en jurist från ANIDO representerar sökanden.
 • Det tar i medeltal 4-6 månader från det att barnbeskedet har godkänts till att barnet kan hämtas hem.
 • Adoptionsresan tar vanligtvis från en vecka upp till tio dagar.

4. Uppföljning efter ankomsten till Finland

 • Bulgariens adoptionsmyndigheter följer med barnets anpassning under två års tid.
 • Socialarbetaren från adoptionsrådgivningen sammanställer inalles fyra uppföljningsrapporter som skickas till Bulgariens justitieministerium med sex månaders mellanrum.

Kontaktperson:
Sirpa Mäenpää,
tel. 050 433 1292, e-post: sirpa.maenpaa@pelastakaalapset.fi