1. Adoptionsrådgivning
2. Val av tjänsteleverantör
3. Ansökan om adoptionstillstånd
4. Val av ursprungsland
5. Sändning av ansökan
6. Väntetid
7. Barnförslag
8. Hämtresa
9. Fastställande av adoption
10. Uppföljningstid efter ankomsten till Finland
11. Eftertjänster

Så inleder du adoptionsprocessen

(1)Adoptionsrådgivning

Processen inleds alltid med adoptionsrådgivning, som är lagstadgad och kostnadsfri för klienterna.  Adoptionsrådgivning fås i hemkommunens socialkontor eller Rädda Barnen rf:s regionkontor. Under rådgivningen kartlägger man de sökandes förutsättningar och färdigheter inför adoptivföräldraskapet.  När rådgivningen avslutas sammanställer socialarbetaren en hemutredning (utredning över adoptionsrådgivningen), som omfattar uppgifter om till exempel de sökandes

 • familjebakgrund
 • hälsotillstånd
 • socioekonomiska situation
 • förmåga att fostra
 • adoptionsmotiv
 • beredskap att motta ett barn adopterat från utlandet
 • önskan rörande barnet
 • bedömning om sökande är lämpad för internationell adoption

(2) Val av tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören utses i adoptionsrådgivningens slutskede. Hemutredningen levereras till den adoptionstjänsteleverantör genom vilken klienten ansöker om adoptionstillstånd.

Internationell adoptionstjänst

 • ger uppgifter om barn lediga för adoption, adoptionsprocessen och kostnader
 • handleder vid ansökan om adoptionstillstånd och val av ursprungsland
 • sänder ansökan till ursprungslandet
 • sköter kontakten med ursprungslandets adoptionsmyndigheter
 • övervakar för egen del att adoptionen sker utgående från barnets bästa
 • förmedlar besked till familjen om föreslaget barn
 • ger anvisningar inför hämtresan
 • bistår vid registreringen av adoptionen samt fastställandet av adoptionen
 • levererar uppföljningsrapporter om barnet till ursprungslandet
 • bistår vid adopterades resor till sitt ursprungsland och gör förfrågningar för eftertjänsten

Hur man blir klient

Innan de sökande registreras som klienter träffar adoptionsansvarig personal för att utreda lämpliga ursprungsländer. Man registrerar sig som klient hos Rädda Barnen rf:s internationella adoptionstjänst genom att underteckna och returnera klient- och betalningsförbindelserna.

(3) Ansökan om adoptionstillstånd

Ansökan om adoptionstillstånd sker alltid genom tjänsteleverantören. Adoptionstillståndet beviljas av adoptionsnämnden, som lyder under Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Tillståndsansökningarna behandlas i adoptionsnämndens sektion för adoptionstillstånd. Ett adoptionstillstånd är giltigt i två år och vid behov kan man ansöka om förlängning två år i taget.

(4) Val av ursprungsland och (5) sändning av ansökan

Det slutliga valet av adoptionens ursprungsland sker efter att adoptionstillståndet har beviljats.  Det lönar sig att redan på förhand bekanta sig med kontakterna på adoptionstjänstens informationsmöten.

 • De sökande får instruktioner rörande dokument och tillvägagångssätt av adoptionstjänsten.
 • De sökande skaffar själva behövliga dokument.
 • Ansökningsdokumenten granskas, översätts, legaliseras och skickas av  adoptionsansvarig personal till ursprungslandet för adoptionen.
 • Adoptionstjänsten följer med hur adoptionsprocessen framskrider och informerar de ansökande om detta.

(6) Väntetid

Väntetiden från det att adoptionsansökan sänds till ursprungslandet till ankomsten av ett barnförslag varierar beroende på ansökans innehåll, önskan rörande barnet samt situationen i ursprungslandet.

Väntetiden är en förberedelse inför adoptivföräldraskapet och under den lönar det sig att

 • skaffa information och delta i olika evenemang
 • delta i adoptionsförberedande kurser
 • bekanta sig med adoptionsorganisationernas verksamhet
 • nätverka med andra adoptivfamiljer och -ansökande
 • bekanta sig med ursprungslandets språk och kultur

 (7) Barnförslag

Barnförslaget kan ges antingen genom ursprungslandets adoptionsmyndigheter eller via tjänsteleverantören.

 • Barnförslaget omfattar information om barnets bakgrund, hälsa och utveckling.
 • En finsk barnläkare granskar uppgifterna som förmedlas till familjen
 • Barnförslaget kan antingen godkännas eller förkastas före resan till ursprungslandet, men det slutliga beslutet om adoption sker alltid efter att familjen bekantat sig med barnet.

(8) Hämtresa och (9) fastställande av adoptionen

De ansökandes livssituation bör vara sådan att de kan resa för att hämta barnet enligt den tidtabell som ursprungslandets myndigheter föreslår. Adoptionstjänsten bidrar med anvisningar och råd i ärenden rörande resan. Resans längd varierar beroende på ursprungsland från ett par veckor till ett par månader.

 • När de ansökande har fått ett barnförslag ska de beakta barnets integritetsskydd. Det gäller särskilt uppgifter om barnets födelse och bakgrund, de biologiska föräldrarna samt fotografier, där man kan känna igen barnet.

Ursprungslandets lagstiftning stadgar när och var adoptionen av barnet fastställs.  Det kan antingen ske i en lokal domstol före hemresan eller senare i en tingsrätt i Finland.

(10) Uppföljningstiden efter hemkomsten

Adoptionsrådgivningens socialarbetare träffar barnet och familjen efter adoptionen och stöder dem vid behov.  Adoptionsmyndigheterna i barnets födelseland följer upp barnets anpassning till den nya familjen och de nya förhållandena.  Tiden för uppföljningen varierar beroende på ursprungslandets krav. Rapporter om uppföljningsbesöken skickas till ursprungslandet.

(11) Eftertjänster

Både adoptionsrådgivaren och leverantören av adoptionstjänster stöder inom ramen för adoptionens eftertjänster barnet och familjen i många år framöver. Med hjälp av eftertjänsten har adoptionens olika parter möjlighet att få uppgifter som rör dem själva, samt stöd vid hanteringen av dessa uppgifter.