Syftet med internationell adoption är alltid att främja barnets intressen. Inom internationell adoption gäller följande

  • man hjälper barn som inte har möjlighet att leva i familj och som hotas av långvarig vård på anstalt i sitt hemland
  • man ser till att barnen kommer till familjer som har vederbörliga tillstånd att adoptera samt goda förutsättningar att ta emot barnet och stöda barnet i olika livsskeden
  • man följer adoptionspraxis som respekterar barnets rättigheter samt iakttar Finlands och ursprungslandets adoptionslagstiftning och internationella konventioner om barns rättigheter samt internationell adoption

Det adopterade barnet behöver väl förberedda föräldrar, vars livssituation och resurser ger dem goda möjligheter att ge barnet en god barndom och ungdom samt att stöda dem långt in i vuxenlivet.

Processen inleds och avslutas med adoptionsrådgivning

Adoptionsprocessen börjar med adoptionsrådgivning. Lagstadgad adoptionsrådgivning tillhandahålls i Finland av kommunernas sociala myndigheter eller Rädda Barnens regionkontor.

Ansökan om internationell adoptionstjänst och adoptionstillstånd

Efter adoptionsrådgivning ansöker personerna som önskar adoptera ett barn om tillstånd för internationell adoption. Tillståndsansökan behandlas i Finlands adoptionsnämnds sektion för adoptionstillstånd. För att man ska kunna ansöka om adoptionstillstånd bör de sökande vara klienter hos en adoptionstjänst. Efter att tillståndet har beviljats kan man sända den egentliga adoptionsansökningen till landet de sökande bestämmer sig för. Den internationella adoptionstjänsten ger anvisningar om ansökningsprocessen, skickar familjens ansökan vidare, följer med hur adoptionsprocessen framskrider samt stöder familjen under processen.

Under väntetiden är de sökande inte själva i kontakt med myndigheterna i barnets ursprungsland. De blivande adoptivföräldrarna får information om ett utvalt barn genom den internationella adoptionstjänsten. Beslutet om att ett barn placeras i en utländsk familj fattas alltid av myndigheterna i barnets ursprungsland (ibland i samråd med adoptionstjänsten). Adoptivföräldrarna reser själva för att hämta barnet i dess ursprungsland.

Den internationella adoptionsprocessen framskrider utifrån barnets och de lokala adoptionsmyndigheternas tidtabell. Väntan är alltid individuell och det går inte att förutse hur processen framskrider. De adoptionssökande bör vara flexibla, tåla ovisshet och vara kapabla till samarbete i väntetidens varierande skeden. De adoptionssökande ska under väntetiden vara i kontakt och samarbeta både med adoptionstjänsten och vid behov också adoptionsrådgivningen.