Adoptionsrådgivning inom familjen

Med adoptionsrådgivning inom familjen avses en situation där en partner adopterar sin partners barn.  Förfarandet är motsvarande när en person i ett registrerat partnerskap adopterar sin partners barn.

Vad gäller adoption inom familjen är utredningsarbetet inte till alla delar lika omfattande som vid adoptionsrådgivning i allmänhet. Adoption kräver också samtycke från barnets biologiska förälder som lever någon annanstans. Även hen erbjuds adoptionsrådgivning.

Så här inleder du processen:

  1. Fyll i elektroniskt bakgrundsutredningen om parterna i adoption inom familjen. I den frågar vi efter dina närmare uppgifter. Skicka den per post som utskrift och med underskrift till regionbyrån i din region. Kontaktuppgifterna hittar du här. Med hjälp av blanketten kartlägger vi din familjesituation och andra faktorer som påverkar adoption inom familjen. Fyll alltså i blanketten noggrant. Efter att vi fått den ifyllda bakgrundsutredningen per post kontaktar vår personal dig.
  2. Fyll också i samtyckesblanketten för socialväsendets utlåtande. Kom ihåg att returnera den i samband med ansökan.
  3. Beställ som bilaga den sökandes (den adopterande förälderns) och barnets personbevis från den egna församlingen eller ett registerutdrag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tfn 0295 536 230, e-post vtj-todistus@dvv.fi). Personbeviset eller registerutdraget ska ange barnets biologiska föräldrar/vårdnadshavare.
  4. Bekanta dig med adoptionsrådgivningens dataskyddsbeskrivning.
  5. Varje adoptivförälder genomgår lagstadgad adoptionsrådgivning. Det centrala i adoption inom familjen när man bedömer huruvida barnets bästa förverkligas är att förhållandet som uppstått mellan barnet och den som adopterar är ett förhållande mellan barn och förälder.

Det är viktigt att även barnet får adoptionsrådgivning. Under rådgivningen för man diskussioner med barnet och hör barnets åsikter gällande adoptionen. Barnet träffas vanligen i samband med hembesök.

Adoptionen bekräftas i den egna hemkommunens tingsrätt. Adoptionsrådgivningen avslutas med att socialarbetaren förbereder de handlingar som behövs i tingsrätten.

Välkommen som kund hos adoptionsrådgivningen!