Adoptioner

Syftet med adoptionen är att befästa barn-föräldrarelationen mellan barn som ska adopteras och de adoptionssökande. Det är viktigt att beakta hur man bäst kan trygga en bestående familj samt välmåga och stabil utveckling åt barn som inte kan växa upp i sin biologiska familj.

Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption samt tillgång till arkivuppgifter

Adoptivbarnet, föräldern som lämnat sitt barn för adoption, barnets vårdnadshavare samt adoptivbarnets avkomlingar har möjlighet till adoptionsrådgivning efter fastställd adoption samt till att få arkivuppgifter om adoptionen. De olika parterna i adoptionen kan vilja få information bland annat om varandra, om sina rötter och syskon, om sitt genetiska arv samt om orsakerna som ledde till adoptionen.

Internationell adoption

Syftet med internationell adoption är att främja barnets intresse. Det är ett alternativ endast då man inte kan hitta föräldrar åt barnet i dess födelseland. Genom adoptionen skapar man ett oupplösligt band mellan barnet och föräldern. Juridiskt har adoptivbarn samma ställning i familjen som biologiska barn.

Läs mer

Internationell adoptionstjänst

Rädda Barnen är en av de tre internationella adoptionstjänsterna som social- och hälsovårdsministeriet har auktoriserat. De övriga är Helsingfors stads socialverk och Interpedia. Den internationella adoptionstjänsten förmedlar adoptivföräldrar i Finland till utländska barn, i situationer då man inte hittar föräldrar i barnets eget födelseland.

Läs mer