Morgonsamlingarna lyfter fram aspekter rörande barns rättigheter och är ett bra sätt att påminna eleverna om det kommande dagsverket.

Kuva: Eeva Johansson / Pelastakaa Lapset

Ni kan välja bland två texter, som kan läsas upp som de är.

  1. Barns och ungdomars rättigheter
  2. Social trygghet ger trygghet i livet


1. Barns och ungdomars rättigheter

Visste du att barn och ungdomar har egna rättigheter?

De mänskliga rättigheterna är naturliga rättigheter som alla människor har. De kan inte fråntas en människa, inte ens med hens eget samtycke. Genom konventionerna om mänskliga rättigheter tryggas de här rättigheterna för alla människor överallt i världen.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är den internationella människorättskonvention som omfattar barn och ungdomars rättigheter. Barnkonventionen gäller alla människor under 18 år i hela världen. Konventionen har undertecknats av nästan alla länder i världen, också Finland. Genom barnkonventionen strävar man efter att se till att alla barn har förutsättningar för ett gott liv.

I konventionen finns till exempel följande av barnets rättigheter:

  • rätt till vila och fritid,
  • rätt till skydd mot våld,
  • rätt att få uttrycka sin åsikt i ärenden som rör en själv och
  • rätt till utbildning.

En del av barnets rättigheter kan låta självklara. I Finland får alla barn gå i grundskola. Alla barn får en födelseattest vid födelsen, och vård när de är sjuka. Men förverkligandet av barnets rättigheter stöter på problem överallt i världen. I de fattigaste länderna kan barn tvingas arbeta i stället för att gå i skola. Alla barn har inte tillgång till hälsovård. I Finland kan problemen handla om till exempel rasism, mobbning i skolan eller familjevåld.

Ibland kan det kännas som om en människa inte kan göra något för att förändra världen. Men också små gärningar kan vara betydelsefulla. Man kan vara med om att utveckla sin egen miljö genom att påpeka problemen som finns. Barn och ungdomar har rätt att bli hörda, och man ska utnyttja den rätten. Det lönar sig att säga ifrån om man blir förargad över glåpord på gatan, eller över att den nya skejtparken låter vänta på sig.

Vår skola kommer i år att delta i Rädda Barnens dagsverke. Med insamlingens intäkter kommer Rädda Barnen att förbättra nepalesiska barns möjligheter till skolgång. Genom att delta i insamlingen är du med och förbättrar världen långt borta i Nepal.

En tredjedel av barnen i Nepal lever i fattigdom, och 1,6 miljoner barn arbetar. Det är lika mycket människor som alla under 25 år i Finland! Jordbävningen, som drabbade Nepal i april 2015, ödelade tusentals hem och en stor mängd skolor. Nu behövs vår hjälp mer än någonsin, skolorna ska byggas upp igen och de fattiga familjerna behöver hjälp.

Barnets rättigheter tillhör alla människor under 18 år – både i Nepal och i Finland. Låt oss tillsammans göra världen till en bättre plats för barn.

2. Social trygghet ger trygghet i livet

Tänk en stund på veckan som gått. Du går i skola varje dag. Har du kanske varit sjuk och besökt skolsköterskan? Har du visat upp ditt Fpa-kort i apoteket? Du kanske åker till skolan med buss eller tåg. Får du rabatt på ditt busskort för att du är skolelev?

Och hur var det före skolan? Gick du på dagis eller i en klubb? Åtminstone har dina föräldrar fått barnbidrag. Finska staten hjälper alla familjer att ta hand om sina barn genom att ge dem pengar i form av barnbidrag. När du föddes fick din mamma, precis som alla mammor i Finland, en moderskapsförpackning eller motsvarande summa pengar. Under de första veckorna av ditt liv var kanske också du klädd i kläder som Finland hade betalat.

När du flyttar hemifrån för att studera får du studiestöd och bostadstillägg av staten. Om du blir arbetslös får du arbetslöshetsersättning. Efter alla dina arbetsår kommer du att få pension.

Staten ger oss alla de här offentliga stöden och tjänsterna och de betalas med skattemedel. Gratis utbildning, hälsovård, skolmat. Fpa-ersättningar, kollektivtrafik och resebidrag. Fotbollsplaner, ishockeyrinkar, museer, konsertsalar, cykelvägar och promenadvägar. Eftermiddagsklubbar och daghem. Barnbidrag, studiestöd, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättningar och pension.

Det finska socialskyddssystemet hör till de mest omfattande i världen. Därför är också skatterna höga. Stöden och tjänsterna ska se till att alla finländare har samma möjligheter. Visste du att en elevs skolår kostar över 7 000 euro? Utan våra offentliga tjänster skulle alla vara tvungna att själva betala den summan.

Man kan minska fattigdomen i världen genom att utveckla samhällets stöd och tjänster. Om familjer får stöd av staten och skolan är gratis kan barnen sättas i skola i stället för arbete. Den offentliga hälsovården och skollunchen förbättrar barnens hälsa. För de allra fattigaste familjerna kan statens stöd vara livsviktigt.

Vår skola deltar i år i Rädda Barnens dagsverksinsamling. De insamlade medlen kommer att användas i Nepal, där Rädda Barnen arbetar för att minska fattigdomen. Att förbättra landets socialskyddssystem är ett sätt att förbättra barns ställning och få dem att gå i skola. Utöver det här hjälper Rädda Barnen till med att bygga nya skolor i Nepal, och grundar klubbar för barnets rättigheter. I klubbarna får barnen information om sina rättigheter.

Genom att delta i dagsverksinsamlingen hjälper du till med att göra Nepal till en bättre plats för barn och ungdomar, till ett land där de kan förverkliga sina drömmar. Tillsammans kan vi förändra världen.