Utfärdad: 17.2.2022
Senast uppdaterad: 17.2.2022

1. Personuppgiftsansvarig
Den uppdragsgivarkommun som köper tjänsten av organisationen

2. Kontaktperson i registerärenden
Dataskyddsansvarig hos Rädda Barnen rf
jurist Maria Haarajoki,
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
tfn 010 843 5000

3. Registrets namn
Adoptionsrådgivningsregister

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 • För att uppfylla den registeransvariges lagstadgade skyldighet
 • Kommunens köptjänst. Adoptionslagen. Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (734/1992). Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.  Personuppgiftslagen (523/1999).

5. Användningsändamål för personuppgifter
Rädda Barnen rf bedriver adoptionsrådgivning som förutsätter tillstånd av Valvira i enlighet med adoptionslagen och på uppdrag av kommuner.

Uppgifter samlas in för att dokumentera de olika faserna i adoptionsrådgivning och för att genomföra dessa faser samt för klientuppgifts- och faktureringssystemet. Uppgifterna är avsedda att användas för att bedöma den adoptionsvilliga klientens lämplighet och färdigheter som adoptivförälder, för att kunna ge adoptionsrådgivning till föräldrarna som ska lämna bort barnet och till barnet, för att möjliggöra placeringsprocessarbetet samt för att upprätthålla klientuppgifts- och faktureringssystemet, upprätthålla statistik och skicka post.

6. Personuppgifter som behandlas

 • Namn, personbeteckning, adress, e-postadress, telefonnummer, civilstånd, vigseldatum, hemförsamling/magistrat för den person som ska ansöka om adoption och kommer till adoptionsrådgivning samt för den förälder som överväger att lämna bort sitt barn för adoption; klienternas personhistoria och släktbakgrund.
 • För barnet: namn och personbeteckning samt föräldrarnas namn, hälsotillstånd, personbeteckningar,
  utbildningsbakgrund, personhistoria och släktbakgrund; bakgrundsuppgifter om barnets placering.

7. Regelbundna informationskällor

 • Den registrerade själv
  Med kundens samtycke även socialväsendet i hemkommunen, Rättsregistercentralen

8. Skydd av personuppgifter och dataskydd
Uppgifterna i registret behandlas konfidentiellt. De uppgifter i registret som behandlas elektroniskt har på vederbörligt sätt skyddats mot utomstående med hjälp av brandväggar och andra tekniska skyddsmetoder. Databaserna och deras säkerhetskopior ligger i låsta lokaler och endast bestämda i förväg utsedda personer har tillgång till uppgifterna. Det manuella materialet förvaras i låsta lokaler.

Registret används endast av de personer hos den personuppgiftsansvarige eller hos de företag som verkar för den personuppgiftsansvariges räkning till vars arbetsuppgifter användningen hör. Personer som hör till den registeransvariga organisationen har ett personligt användarnamn och lösenord till registret. Användarna binds av tystnadsplikt.

9. Regelbundna utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter utanför EU eller EES

 • Vid inhemsk adoptionsrådgivning lämnas uppgifter ut till Valvira för att kunna ansöka om adoptionstillstånd.
 • Vid internationell adoptionsrådgivning lämnas uppgifter ut till den internationella adoptionstjänsten för att vidarebefordras till Valvira och till mållandet

10. Lagringstid för personuppgifter

 • Uppgifter om adoptivföräldrarna: 120 år efter den senaste anteckningen
 • Adoption inom Finland, uppgifter om den biologiska föräldern och barnet: 120 år efter barnets födsel

11. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst:
i. få information om behandlingen av sina personuppgifter
ii. få tillgång till sina uppgifter och kontrollera de personuppgifter som gäller hen själv och som Rädda Barnen har behandlat
iii. kräva att inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras samt att uppgifterna kompletteras
iv. kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas
v. klaga hos tillsynsmyndigheten

 • varje registrerad har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade har sin hemvist eller arbetsplats, om den registrerade anser att hens personuppgifter inte har behandlats enligt tillämplig dataskyddspraxis.

12. Automatiserat beslutsfattande och profilering
Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer inte.

13. Kontakt
All kontakt och alla begäranden som gäller denna beskrivning ska framföras skriftligen eller personligen till den kontaktperson som anges i punkt två (2). Den registrerade kan också personligen eller skriftligen kontakta adressen nedan:

 • Rädda Barnen rf
  Besöksadress: Forsbyvägen 38, 00610 Helsingfors

Den registrerade ska vara redo att styrka sin identitet med ett fotoförsett identitetsbevis.

14. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras från tid till annan, till exempel när lagstiftningen ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats och beaktar eventuella ändringar i beskrivningen