Vart sjätte barn som bor i ett konfliktområde riskerar att bli utsatt för sexuellt våld av väpnade grupper

Vart sjätte barn som bor i ett konfliktområde riskerar att bli utsatt för sexuellt våld av väpnade grupper

Rädda Barnens nya rapport visar att antalet barn som hotas av sexuellt våld har sedan år 1990 nästan tiodubblats i världens konfliktområden. De konstaterade fallen utgör ändå bara toppen av ett isberg.

72 miljoner barn i världen lever i områden i vars närhet det finns väpnade grupperingar som gör sig skyldiga till sexuella övergrepp mot barn. Antalet motsvarar vart sjätte barn av de 426 miljoner barn som lever i världens konfliktområden. Det här framkommer i Rädda Barnens färska rapport Weapon of War: Sexual violence against children in conflict.

Rapporten innehåller en analys av risken för att falla offer för sexuellt våld när det gäller barn som lever i konfliktområden. Analysen behandlar perioden 1990-2019 och är den första av sitt slag. Utredningen visar att antalet barn som lever i konfliktområden och som hotas av att utsättas för sexuellt våld nästan har tiodubblats under tre årtionden (8,5 miljoner år 1990).

Barn som bor i konfliktområden i Colombia, Irak, Jemen, Somalia Sydsudan och Syrien* löper den största risken att bli utsatta för sexuellt våld i samband med konflikter. De hotas av våldtäkt, sexslaveri, påtvingad prostitution, påtvingade graviditeter, påtvingad sterilisering, påtvingade aborter, könsstympning, sexuell exploatering samt sexuell tortyr. De som gör sig skyldiga till övergreppen är väpnade grupper, regeringsstyrkor och polisen eller andra myndigheter som övervakar lag och ordning.

FN har sedan år 2006 uppdagat över 20 000 konfliktrelaterade fall av sexuella våldshandlingar riktade mot barn. I FN:s generalsekreterares senaste rapport om barn och väpnade konflikter (Children and Armed Conflict) framkommer 749 bekräftade fall av sexuellt våld mot barn under enbart år 2019. Av fallen var 98 procent riktade mot flickor. Dessutom hade fallen där förövaren hör till de statliga styrkorna nästan fördubblats sedan år 2018.

År 2019 rapporterades från konfliktområdena i genomsnitt bara två fall per dag av sexuellt våld riktat mot barn. Utifrån tillgänglig information är det ändå tydligt att hotet mot barn har ökat.

– De bekräftade fallen av sexuellt våld representerar sannolikt bara en bråkdel av antalet faktiska fall, konstaterar Anne Haaranen, Rädda Barnens chef för internationella program.

De som överlever det sexuella våldet ställs inför många svårigheter, som bristfälliga anmälningssystem, avsaknaden av brottsbehandlingsprocesser, skam, rädsla för hämnd samt brist på stöd och tjänster.

– Barn som har utsatts för sexuellt våld är i akut behov av mera stöd. Vi kan absolut inte acceptera att allt flera barn hotas av exploatering och brutalt våld. Alla, inklusive regeringar, statliga styrkor samt andra väpnade grupper, måste omedelbart vidta ytterligare åtgärder för att få slut på de här förbrytelserna, säger Haaranen.

Rapporten visar också följande:

 • Under de senaste sju åren har en större andel av de väpnade grupperingar som utövar sexuellt våld också riktat våldet mot barn.
 • I 22 av de 54 pågående konflikterna har det rapporterats om sexuellt våld mot civila. I 15 av dessa 22 konflikter finns det rapporter om att de väpnade grupperna har gjort sig skyldiga till sexuellt våld uttryckligen mot barn.
 • Enligt FN:s uppgifter var andelen pojkar av de barn som hade upplevt sexuellt våld år 2019 bara två procent, men pojkar har ändå under de senaste åren varit strategiska mål för sexuellt våld i Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan och Syrien. I Afghanistan gällde de flesta fallen som rapporterades år 2019 pojkar som i många fall hade utnyttjats och förslavats av män i maktställning.

Sexuellt våld som ett vapen i krig

Sexuellt våld används ofta i krig som ett vapen mot barn och andra civila. Genom att terrorisera motparten och sprida skräck strävar man efter politiska och militära fördelar. Dessutom används sexuellt våld som ett medel för etnisk förödmjukelse och etnisk rensning, samt för att straffa civila som misstänks stöda motståndarsidan.

Trauman efter sexuellt våld kan ha långvariga fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Barn är särskilt utsatta för fysiska skador av våldet eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas. Flickor kan drabbas av livmoderframfall, fistlar och andra skador på fortplantningsorganen. Dessutom kan graviditet i ung ålder eller aborter under riskabla förhållanden leda till komplikationer eller rentav få dödlig utgång. Både flickor och pojkar kan drabbas av skador i urinorgan eller analöppning. Sexuellt våld kan också leda till könssjukdomar som utan behandling kan orsaka långvarig skada och rentav leda till döden.

Doktor Denis Mukwege mottog Nobels fredspris år 2018. Han är grundare av och ledande specialistläkare i sjukhuset Panzi Hospital i Demokratiska republiken Kongo.

– Jag öppnade Panzi Hospital år 1999 med avsikten att skapa ett centrum specialiserat på mödravård i Demokratiska republiken Kongo. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att vissa av mina första patienter inte alls var födande mödrar och nyfödda barn, utan spädbarn som hade blivit våldtagna. Den yngsta av mina patienter var bara sex månader gammal när våldtäkten skedde, berättar doktor Mukwege.

Rädda Barnen appellerar till statsöverhuvuden, säkerhetsexperter, givare, FN:s medlemsstater och medborgarrörelser:

 • Sätt fokus på barnen i all internationell verksamhet som motarbetar och förebygger sexuellt våld i konfliktområden. Det här inbegriper en effektivering av tjänster och program som beaktar barns särskilda behov.
 • Avskaffa kulturen av straffrihet när det gäller sexuellt våld mot barn genom att stärka lagstiftningen, övervaka lagarna samt ställa de skyldiga till svars.
 • Effektivera insamlingen av uppgifter om sexuellt våld mot barn i konfliktområden och förbättra koordineringen av denna verksamhet.
 • Öka finansieringen av barnskydd och arbetet mot våld.

– Finland har nu möjlighet att främja beskyddandet av barn mot sexuellt våld när landet är kandidat till FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024. Vårt land borde verka som ett föredöme genom att lyfta fram arbetet mot sexuellt våld mot barn som en av de stora frågorna när det gäller att främja de mänskliga rättigheterna, säger Haaranen.


*Länderna nämns i alfabetisk ordning.

 • För att uppskatta antalet barn som lever i konfliktområden där det finns risk för att de drabbas av sexuellt våld har Rädda Barnen i samarbete med Fredsforskningsinstitutet i Oslo (Peace Research Institute Oslo, PRIO) räknat ut hur många barn det bor inom en radie av 50 kilometer från konfliktområden där minst en väpnad gruppering eller styrka har gjort sig skyldig till sexuellt våld mot barn under ett visst år.
 • I motsats till Förenta Nationernas rapporter, som behandlar ett begränsat antal konflikter, presenterar Rädda Barnens nya rapport en uppskattning som gäller det totala antalet barn som löper risk att utsättas för sexuellt våld i alla världens väpnade konflikter.
 • Rädda Barnen och fredsforskningsinstitutet i Oslo använder sig av databasen Sexual Violence in Armed Conflict (SVAC), som grundar sig på rapporter från Amnesty International, Human Rights Watch och USA:s utrikesministerium, samt Uppsala Conflict Data Program Georeferenced Event Datasets (UCDP-GED) databas om regionala konflikter, samt FN:s befolkningsprognoser (UN Population Prospects). De insamlade uppgifterna täcker en period på 30 år från 1990 till 2019.
 • Sexuellt våld som riktas mot barn i konflikter är en allvarlig kränkning av barnets rättigheter. Den är en av de sex grova förbrytelser mot barn i väpnade konflikter som man enligt ett beslut år 2005 i FN:s säkerhetsråd skapade en rapporterings- och uppföljningsmekanism för.

Läs rapporten: Weapon of War: Sexual violence against children in conflict

Hjälp barn i nöd