Vart fjärde barn berövas sin barndom

Finland ligger på tredje plats i världen när det gäller barns möjligheter att leva sin barndom som barn. Rädda Barnens rapport Stulen barndom (Stolen Childhoods) visar att det finns åtminstone 700 miljoner barn vars barndom tagit slut för tidigt. Till det antalet kan man antagligen lägga till hundratals miljoner barn som aldrig får leva den barndom som de har rätt till.

Orsakerna till att barn nekas sin barndom är många. Det kan handla om våldsamheter och konflikter, som ofta tvingar familjer att lämna sina hem, eller om tidiga äktenskap och graviditeter, barnarbete eller svag hälsa. Det kan också handla om att det saknas möjligheter till skolgång.

Jämförelsen visar att barndomen är värst hotad i västra och mellersta Afrika.  Man uppskattar att situationen är allra sämst i Niger, följt av Angola, Mali, Centralafrikanska republiken och Somalia.  Barnets möjligheter att få vara barn är minst hotade i Norge, Slovenien, Finland, Nederländerna och Sverige.

Rapporten påpekar till exempel att 5,9 miljoner barn under fem år dör varje år, de flesta av orsaker som kan förebyggas eller behandlas. I världen finns det också 263 miljoner barn som trots att de är i skolåldern inte går i skola. Rädda Barnen har också inför rapporten kartlagt de brott mot liv som barn utsätts för.  Varje dag dödas över 200 pojkar och flickor i världen. De högsta siffrorna när det gäller brott mot barns liv finns i de latinamerikanska länderna, på grund av det ökade våldet där.

”Det är skamligt att miljoner barn fortfarande år 2017 nekas rätten till trygghet, skola, uppväxt och lek. Det är vår plikt att sköta saken bättre och vi har alla förutsättningar att göra det. Extrem fattigdom samt strukturell diskriminering och ojämlikhet är faktorer som man kan och bör åtgärda”, säger Rädda Barnens generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta.

Trots att barndomens utmaningar är tydligast i västra och centrala Afrika kan man där också se vissa tecken på framsteg. Ett exempel är dödligheten bland barn under fem år. Sedan år 1990 har den halverats i regionen. Det här visar att en förändring är möjlig när man satsar på barns hälsa och välmåga.

”Även i mycket krävande miljöer är det möjligt att åstadkomma stora och varaktiga förändringar, också med relativt små ekonomiska satsningar. I till exempel Somalia har vi genom vårt utvecklingssamarbete och tillsammans med myndigheter, lokala samhällen och familjer märkbart förstärkt beskyddet av barn och minskat ojämlikheten”, konstaterar Anne Haaranen, Rädda Barnens chef för internationella program.

I Finland är familjevåld som barn utsätts för ett problem

I Rädda Barnens jämförelse placerar sig Finland på tredje plats.  En av indexmätarna är brott mot barns liv, och det påverkar placeringen. Minderåriga flickor i Finland föder också oftare barn än i indexets toppländer Norge och Slovenien.

I Finland avlider barn också genom att de dödas av en familjemedlem. Under kontrollperioden 2003-2011 skedde i genomsnitt fyra familje- och barnadråp årligen (dräpta barn under 15 år). År 2011 var ett undantag, då var de dödades antal sju. Barn i Finland drabbas av våld uttryckligen i sin egen familj och närmaste krets. I Rädda Barnens nya index beaktas bara en liten del av det här våldet.

I Finland borde man både bättre förhindra och mer systematiskt ingripa i våld som sker i familjer. För närvarande har professionella som arbetar med barn inte tillräckligt mycket information och kunskap för att de ska känna igen olika former av våld som barn utsätts för, och skydda drabbade barn. Hjälpen som våldsdrabbade barn får är också bristfällig, och de rutiner och metoder som används varierar mellan olika orter.

”År 2015 förband sig Finland och världens övriga stater vid att garantera alla barn ett sunt och tryggt liv samt utbildning före år 2030, oberoende av vilka barnen är och var de bor. Det ambitiösa målet går att nå om regeringarna satsar på alla barn. På det sättet får barnen den goda barndomen som de har rätt till och som de förtjänar”, konstaterar Markkula-Kivisilta.

Rädda Barnen kräver i enlighet med kampanjen Inget barn ska lämnas efter (Every Last Child) att regeringarna garanterar att inte ett enda barn ska dö av orsaker som kan förebyggas eller behandlas, eller utsättas för extremt våld. Barn ska inte heller berövas sin framtid på grund av undernäring, tidiga äktenskap, graviditeter eller skadligt barnarbete. Världens länder bör också sköta om att alla barn får god utbildning.

Rädda Barnen samlar i hela världen in namn för en appell, i vilken man kräver att alla länders beslutsfattare omedelbart inleder åtgärder för att uppfylla de löften man gett barnen. Den globala appellen överlämnas i höst till Finlands regering samt till världens beslutsfattare i samband med FN:s generalförsamling: www.pelastakaalapset.fi/vetoomus

Rapporten Stolen Childhoods kan laddas ner på: endofchildhood.org