Valio och Rädda Barnen inleder ett långvarigt samarbete för att hjälpa barnfamiljer som lider på grund av kriget i Ukraina

Valio och Rädda Barnen inleder ett långvarigt samarbete för att hjälpa barnfamiljer som lider på grund av kriget i Ukraina

Den väpnade konflikten i Ukraina har försatt landets 7,5 miljoner barn i allvarlig fara och drivit över hälften av dem på flykt. Barnen och deras familjer är i akut behov av hjälp, både i Ukraina och i de länder dit de har flytt. Valio och Rädda Barnen inleder ett treårigt samarbete för att hjälpa barn och barnfamiljer som lider på grund av kriget i Ukraina.

Barnen som befinner sig i Ukraina är utsatta för omedelbar fara på grund av kriget. Allt fler attacker riktas mot skolor och sjukhus, och bombningarna har orsakat massiv förstörelse i flera städer. Närmare två miljoner ukrainska barn har tvingats fly från sitt hemland, i värsta fall helt på egen hand utan någon som tar hand om dem. Barn och deras familjer löper risk för att bli sårade och dödas. Dessutom lider de brist på nödvändiga basförnödenheter som mat, rent vatten och hälsovård.

”Det humanitära hjälparbetet i Ukraina och de länder dit ukrainare flyr måste kunna anordnas storskaligt, professionellt och smidigt enligt situationen. Hjälparbetet måste fortsätta under lång tid och donationer spelar en stor roll för att det ska lyckas. Valios förbindelse om ett treårigt partnerskap med Rädda Barnen och en donation på 250 000 euro för att hjälpa Ukraina-krigets offer är mycket betydelsefullt – vi är djupt tacksamma”, konstaterar Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare för Rädda Barnen rf.

”Det effektivaste sättet att från Finland delta i biståndsarbetet är genom penningdonationer. Upphandling av material är kostnadseffektivast om den görs centraliserat, så nära krisområdet som möjligt. Problemet med varudonationer är att den strikta lagstiftningen om bland annat barnmat kan försvåra distributionen av livsmedelsdonationer till krigs- och krisområden. Med penningdonationen från Valio kan vi hjälpa barnen och familjerna på bästa möjliga sätt, och styra hjälpen till sådana stödformer och sektorer där det finns ett akut behov, tillägger Markkula-Kivisilta.

Valio hjälper offren för kriget i Ukraina med ett treårigt partnerskap

Valio vill göra en långvarig insats för att hjälpa krigets offer och donerar under tre års tid sammanlagt 250 000 euro till Rädda Barnen rf.

”Vi hoppas att krigshandlingarna i Ukraina ska upphöra så fort som möjligt. Folket i Ukraina, och i synnerhet barnen och deras familjer, kommer ännu länge att vara i behov av hjälp. Det kommer att ta tid att återuppbygga landet och hjälpa befolkningen, och vi har därför förbundit oss att hjälpa de ukrainska barnen under en lång tid. Vi ville välja en erfaren internationell humanitär aktör som samarbetspartner, eftersom den har den bästa kunskapen och de bästa färdigheterna att hjälpa offren för kriget i Ukraina”, berättar Teresa Laimio, ansvarig direktör för Valios ansvarsarbete och samhällsrelationer.

”Organisationen arbetar både i Ukraina och i de länder dit flyktingarna från Ukraina kommer. Också här i Finland har Rädda Barnen redan inlett hjälpåtgärder för att hjälpa barnfamiljer som flytt från Ukraina”, säger Teresa Laimio.

Stödet från Rädda Barnen når familjer i många länder

Rädda Barnen har arbetat i Ukraina från år 2014. Organisationen erbjuder livräddande humanitär hjälp åt barnen och deras familjer, både i Ukraina och i närliggande länder. Organisationen delar ut nödhjälp till familjerna, såsom täcken, varma kläder och hygienartiklar, hjälper barn som kommit ifrån sina anhöriga och ordnar med psykosocialt stöd till barn som har traumatiserats av kriget. Organisationen anordnar skolgång för barnen genom att inrätta tillfälliga läroinrättningar och skaffa fram skolmaterial. Organisationen har också beredskap att iståndsätta skolor och daghem i Ukraina genast då säkerhetssituationen gör det möjligt.

Rädda Barnen arbetar också med barn och deras familjer som flytt från Ukraina till Finland. Rädda barnen ordnar bland annat med barnvänliga utrymmen i mottagningscentralerna, där barn som flytt under kriget får en trygg plats att leka och bara vara barn. De första barnvänliga utrymmena har redan inlett sin verksamhet, bland annat i Västra hamnen i Helsingfors. Rädda Barnen har beredskap för att utvidga sitt stöd i Finland genast som det behövs, till exempel genom att tillgodose familjernas nödvändiga grundbehov.