Coronapandemin har drivit världen till en näringskris som kan komma att döda 153 barn varje dag under de kommande två åren

Rädda Barnens rapport som publicerades i dag visar att ifall man inte vidtar några åtgärder kan 168 000 fler barn att dö av undernäring under de kommande två åren, till följd av undernäring som hänger samman med coronapandemin.

Coronapandemin har lett till ökad fattigdom, förlust av försörjning samt sämre tillgång till hälso- och näringstjänster, vilket leder till mera hunger och undernäring. Rädda Barnen berättar i sin nya rapport Nutrition Critical att pandemin kan omintetgöra många års framsteg i kampen mot undernäring. De som drabbas värst är barnen i Asien och i Afrika söder om Sahara – och särskilt barn i fattiga familjer eller barn bosatta i kris- och konfliktregioner.

Redan före pandemin hade många samhällen svårt att tillhandahålla tillräckligt mycket hälsosam mat åt barnen, och vart tredje barn under fem år led av undernäring. Nästan hälften av alla dödsfall bland barn under fem år hade en anknytning till undernäring.

– Före coronakrisen fick vi måltider varje skoldag i skolan, men nu är det programmet på paus. Jag hoppas att de snart börjar med det igen, säger den tolvåriga skoleleven Nassir* som bor i den somaliska regionen i Etiopien.

Coronakrisen hotar att förvärra situationen som var svår redan före pandemin. Rädda Barnens rapport innehåller ny information från konsortiet Standing Together for Nutrition. Om man inte ingriper nu kan upp till 168 000 fler barn dö som en följd av undernäring innan år 2022 är till ända. Det är också möjligt att antalet barn som lider av undervikt kommer att öka med 9,3 miljoner. Undervikt är ett tillstånd som orsakas av akut undernäring och det kan leda till döden.

Nioåriga Michelle*, som bor i Demokratiska republiken Kongo, berättade för Rädda Barnen om sin ettåriga lillasyster Gloria*, som lider av undernäring. Varje dag går Michelle till vårdcentralen för att hämta näringstillskott.

– Min syster har blivit hemskt mager, för vi äter inte bra. Vi äter bara en gång på morgonen och på kvällen är vi hungriga, berättar Michelle.

– Jag bär min syster på ryggen [till kliniken]. Jag vill bara att hon ska bli frisk igen. Jag skulle vilja äta två gånger om dagen, på morgonen och på kvällen.

Rädda Barnen varnar för att också miljoner andra barn kommer att hotas av oåterkalleliga men orsakade av näringsbrist, ifall man inte vidtar några åtgärder. Omkring 11 miljoner barn under fem år hotas av extrem hunger eller svält. Situationen är särskilt svår i de fem ”hungerhärdarna” som har uppkommit på grund av konflikter eller klimatförändringen.

Enligt FN kommer enbart i Jemen cirka 16,2 miljoner människor att drabbas av akut matbrist i början av år 2021, på grund av konflikten i landet och coronakrisen. Siffran omfattar 7,35 miljoner barn, och man uppskattar att 21 338 barn riskerar att drabbas av hungersnöd.

– Man kan förhindra otaliga dödsfall bland barn genom att säkra barnens tillgång till hälso- och näringstjänster. Den pågående krisen har också lyft fram vikten av social omsorg och kontantstöd som sätt att säkerställa tillgången till mat för barn och försörjning för utsatta familjer, konstaterar Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

– Om man vill åstadkomma hållbara förändringar krävs det att man också tar itu med orsakerna till näringskrisen. Det gäller att få slut på konflikter, effektivera åtgärder mot klimatförändringen och stärka sårbara länder och samhällen, säger Haaranen.

Rädda Barnen kräver omedelbara åtgärder av världens regeringar och andra aktörer för att förhindra kommande kriser gällande näring och livsmedelsförsörjning:

  • Barn ska ges möjlighet att inverka på beslut som rör dem själva, också när det gäller hälsa och näring.
  • Verksamhetens finansiering ska säkerställas genom långsiktiga förbindelser gällande åtgärder som motverkar undernäring.
  • Man måste säkerställa och öka den livsviktiga hjälpen när det gäller mat, näring, hälsa, vatten, hygien och sätt att försörja sig.
  • När det gäller nödhjälp ska familjernas utkomst stödas särskilt genom kontantstöd eller utdelning av t.ex. matkuponger.
  • I sköra eller konfliktdrabbade regioner bör man skyndsamt ingripa när det gäller undernäring.
  • Centrala hälso- och näringstjänster bör stärkas.

Rädda Barnen betonar tillsammans med konsortiet Standing Together for Nutrition att år 2021 kommer att bli ett avgörande år när det gäller näringssituationen. Ett inledande evenemang av temaåret Nutrition for Growth 2021 arrangerades den 13 december. Under evenemanget framhölls både politiska och finansiella åtaganden rörande insatser för att motarbeta undernäring och trygga livsmedelsförsörjningen. Det här inledde officiellt temaåret Nutrition for Growth Year of Action, som omfattar olika evenemang och kulminerar i toppmötet i Tokyo i slutet av december 2021.

*Namnen är fingerade för att skydda personernas identitet

Konsortiet Standing Together for Nutrition (StfN) gjorde en modell av pandemins ekonomiska verkningar och satte dem i relation till de verkningar som försämringen av ekonomin har på barns och mödrars undernäring. Det här samkördes med uppskattningar om leveransproblem för tjänster i anknytning till näring samt antaganden om ekonomins återhämtning åren 2021–2022. STfN-konsortiets hela metodologi finns att få på begäran.