Syrien: De tusentals utländska barnen i lägret al-Hol måste tas hem när coronaviruset sprider sig i världen

Rädda Barnen kräver att de utländska barnen snabbt evakueras från det syriska lägret al-Hol. En eventuell coronaepidemi i lägret skulle vara omöjlig att kontrollera. Det finns fortfarande omkring fyrtio finländare i lägret. Finland bör skynda på verkställandet av linjen som man tidigare har fastslagit angående hemtagningen av barnen.

Över 7 000 utländska barn lever fortfarande i ohygieniska och överbelastade förhållanden i lägret al-Hol i nordöstra Syrien, samtidigt som oron för spridningen av coronaviruset ökar. Det har gått över ett år sedan lägrets invånarantal ökade många gånger om, som en följd av striderna mot Isis.

På grund av coronapandemin evakuerar ländernas regeringar nu sina medborgare från olika håll i världen. Rädda Barnen kräver att alla länder med medborgare som har fastnat i Syrien ska bära sitt ansvar och evakuera sina medborgare. I organisationens senaste rapport konstateras det att barnen och deras familjer kan sväva i livsfara på grund av den hotande coronaepidemin i kombination med de förhållanden som sedan tidigare råder i lägret.

För tillfället görs det bara få coronavirustest i nordöstra Syrien. I lägret al-Hol finns över 65 000 människor och av dem är kring 43 000 barn. I lägret finns både syrier, irakier och utlänningar. Där finns också uppskattningsvis tio finländska kvinnor och deras cirka 30 barn. Två finländska barn evakuerades till Finland i december 2019.

I början av 2019 var invånarantalet i al-Hol cirka 10 000, men i maj hade antalet ökat till över 73 000 människor. Kapaciteten är klart överbelastad i lägrets sektion för utländska familjer som misstänks för samröre med Isis. Ifall coronaviruset började spridas skulle det i praktiken vara omöjligt att hålla säkerhetsavstånd eller isolera sig. Det är överlag ytterst svårt att följa hygienrekommendationerna i lägret, eftersom det råder brist på vatten och el i området. Avbrott i vattentillgången sker regelbundet.

Rädda Barnen oroar sig allvarligt för vilken verkan spridningen av coronaviruset skulle ha på läget i al-Hol. Barn med nedsatt motståndskraft eller andra hälsoproblem skulle vara mycket sårbara. Åtgärder mot spridningen av viruset kan leda till att barn också förlorar möjligheten att få undervisning och hälsovård, deras vårdnadshavare kan dö, och de riskerar att drabbas av undernäring och ytterligare isolering.

– Den desperata situationen för barnen som lever i limbo i al-Hol har på grund av pandemin blivit ännu mer alarmerande. Al-Hol var aldrig avsett för ett så stort antal människor som där finns nu, och särskilt inte barn. Om coronaviruset sprider sig där kommer följderna att bli svåra att kontrollera. I den stängda delen av lägret är barnen ännu sårbarare eftersom de får mindre hjälp och stöd. Vi kräver att alla länder på ett säkert sätt tar hem de utländska barnen och deras familjer, i enlighet med ländernas internationella förpliktelser, säger Sonia Khush, som leder Rädda Barnens hjälpinsatser i Syrien.

– I slutet av 2019 fattade Finland rätt beslut om att ta hem de finländska barnen från Syrien. Två barn togs hem i december, men utöver dem har verkställandet av beslutet inte framskridit. Regeringen borde nu göra sitt yttersta för att de finländska barnen snabbt tas hem, säger Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

Rädda Barnen kräver att länderna evakuerar de utländska barnen och deras familjer på ett säkert sätt i enlighet med de skyldigheter som FN:s konvention om barnets rättigheter ålägger dem. Enligt internationella, överenskomna standarder är rehabilitering nyckeln till att dessa barn och deras familjer ska kunna återhämta sig. Men rehabilitering finns för närvarande inte att tillgå i de syriska flyktinglägren. Länderna borde göra sitt yttersta för att hålla familjerna enade och erbjuda dem särskilt skydd, hälsovård samt annat rehabiliterande stöd som barnen och deras familjer behöver när de återvänder till hemlandet.

  • Det har tagits en del coronavirustest i nordöstra Syrien, men det finns inte kapacitet att analysera testen i regionen. Alla test skickas till laboratorier utanför regionen.
  • I Syrien har landets hälsoministerium meddelat om 47 fall av Covid-19 landet (9.5.). Av de insjuknade har 29 tillfrisknat och tre dött. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp OCHA omfattar siffrorna inte fall i regioner som inte kontrolleras av regeringen. Siffrorna för hela landet kan därmed vara högre.
  • I lägret al-Hol fanns i maj 2020 cirka 25 000 syriska medborgare (17 000 barn), 30 000 irakiska medborgare (20 000 barn), samt 10 000 övriga utlänningar (7 000 barn).
  • Inrikesministeriet uppskattar att det finns ett tiotal finländska vuxna och cirka 30 barn i lägret al-Hol. Hittills har man tagit hem två barn till Finland.
  • Från maj 2019 till maj 2020 sjönk antalet invånare i al-Hol från 73 000 till 65 000. Det berodde främst på att syrier återvände till sina hemtrakter eller flyttade annanstans, samt på evakuering av irakier och andra utlänningar.

Rädda Barnens rapport angående situationen i al-Hol: A Children’s Crisis: Update on Al Hol camp and COVID-19 concerns

Hjälp barn drabbade av kriget i Syrien