Rädda Barnens rapport: Coronapandemin försämrar barnens välbefinnande och orsakar oro över föräldrarna – situationen är mest utmanande för barn i mindre bemedlade familjer

Rädda Barnens rapport: Coronapandemin försämrar barnens välbefinnande och orsakar oro över föräldrarna – situationen är mest utmanande för barn i mindre bemedlade familjer

Mer än vart fjärde barn upplever sitt psykiska välbefinnande som väldigt dåligt eller ganska dåligt på grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. Detta framgår av Rädda Barnens omfattande enkät och av Barnets röst 2020: Barnens syn på coronavåren -rapporten. Barn i mindre bemedlade familjer har hamnat i en särdeles utmanande situation. De flesta av dem är bland annat oroliga över sin familjs uppehälle och behov av stöd. Rädda Barnen frågade i april över 3 000 barn om hur coronapandemin har påverkat deras vardag, skolgång, psykiska välbefinnande samt situationen för deras familjer.

Undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset försämrar barnens välbefinnande och orsakar oro över föräldrarnas ork och familjens ekonomi. Detta framgår av Rädda Barnens omfattande Barnets röst 2020-enkät, som över 3 000 barn runt om i Finland svarade på i april. Enkäten visar att det är barn i mindre bemedlade familjer som befinner sig i en särskilt utmanande situation.

Mer än vart fjärde barn (27 %) som svarade på enkäten upplevde sitt psykiska välbefinnande som mycket dåligt eller ganska dåligt på grund av undantagstillståndet. För barn i mindre bemedlade familjer var motsvarande siffra till och med 43 procent. Barn i mindre bemedlade familjer berättar också oftare än andra barn om utmaningar i skolgången samt om familjens ökade behov av stöd.

”Hittills har vi haft lite information i synnerhet om situationen för barn i mindre bemedlade familjer under coronakrisen, men nu har vi konkreta bevis på att framför allt barn i låginkomstfamiljer upplever mycket ångest, oro och nöd”, säger Rädda Barnens barnfattigdomsexpert Aino Sarkia.

Barnen är bland annat oroliga över de ekonomiska svårigheterna som orsakas av coronapandemin. Ungefär vart femte barn som svarade på enkäten upplevde att familjens uppehälle hade försämrats på grund av undantagsförhållandena (20 %) eller var oroliga över sin familjs uppehälle (22 %). Av barn i mindre bemedlade familjer var över hälften, till och med 57 procent, oroliga över sin familjs uppehälle.

Mer än vart tredje barn (37 %) var också oroliga över hur deras vårdnadshavare skulle orka under undantagsförhållandena, och ungefär vart fjärde (26 %) upplevde att vårdnadshavarnas stress påverkade hela familjens stämning. I mindre bemedlade familjer var till och med 62 procent av barnen oroliga över hur vårdnadshavarna skulle orka. En tredjedel eller 33 % av barnen upplevde att det grälades mer i familjen än tidigare.

”De vuxnas angelägenheter oroar barnen, och oron är också befogad. Ett undantagstillstånd som pågår länge belastar särskilt familjer där inkomsterna är låga, uppehället har avbrutits plötsligt eller föräldrarna tillhör en riskgrupp. Det är i synnerhet nu som regeringen måste trygga tillräckligt uppehälle och socialskydd till barnfamiljer”, säger Riitta Kauppinen, chef för Rädda Barnens medborgarverksamhet och påverkansarbete.

Barnen upplevde också att det var utmanande att upprätthålla sociala förhållanden, och dryga hälften eller 55 % kände sig ensammare än tidigare på grund av undantagsförhållandena.

Det finns inte tillräckligt med hjälp och stöd

Många av barnen som svarade på enkäten upplevde att stödet till familjerna har varit otillräckligt, vilket stressade och oroade dem. Var fjärde deltagare (25 %) upplevde att deras familj eller någon av familjemedlemmarna hade behov av stöd eller hjälp för att klara av vardagen på grund av undantagstillståndet. Av barn i mindre bemedlade familjer var det nästan hälften (47 %) som berättade om behov av hjälp. Av de som behövde hjälp hade mer än var tionde (13 %) inte fått den hjälp de behövde trots att de försökt.

”Siffrorna är dystra. Det är nu väsentligt att nå familjer som behöver hjälp, och vi önskar att regeringen och beslutsfattarna i kommunerna ser till att elevvården och de sociala tjänsterna i skolorna är tillräckliga och att de kan nås lätt också digitalt”, säger Sarkia.

Många blev utan varm mat när skolorna stängdes

Distansundervisningen och att man var hemma mer påverkade de flesta av barnen och särskilt barnen i mindre bemedlade familjer. Det var 75 procent av deltagarna som upplevde att det blivit svårare att klara sig eller att de klarade sig sämre i studierna på grund av distansstudierna. Av dem var det åtta procent som nämnde situationen därhemma och faktorer såsom missbruk eller psykiska problem eller psykiskt eller mentalt våld som orsak. I mindre bemedlade familjer var det till och med 15 procent av barnen som hade likartade orsaker. Lite mer än vart tionde barn (12 %) som svarade på enkäten berättade att de saknade utrustning för distansstudier.

Mer än vart tionde barn i familjer med låga inkomster berättade att de inte fick varm eller näringsrik lunch om dagarna efter att skolbespisningen upphört.

”Det är viktigt att observera att när skolbespisningen upphör för sommarlovet, blir dessa barn antagligen återigen utan varma måltider. Att skolornas närundervisning fortsätter lättar på situationen endast under några veckor. Om vi igen måste stänga skolor eller råkar ut för karantäner som gäller skolor, kommer den svåra situationen att fortsätta för många barn”, säger Kauppinen.

Barnets röst 2020: Barnens syn på coronavåren-rapporten ingår i det större undersökningsmaterialet Barnets röst 2020, vars andra del, rapporten Barnfattigdom, publiceras på hösten 2020. Barnets röst är Rädda Barnens enkät som genomförts sedan 2001. I undersökningen kartläggs 13–17-åringars tankar om olika teman. Årets enkät genomfördes på webben 6–26.4.2020 och besvarades av sammanlagt 3 129 barn runt om i Finland. Antalet deltagare är anmärkningsvärt stort jämfört med tidigare enkäter.