Rädda Barnens nya inlärningslösning uppdaterar färdigheterna i digital säkerhet för 90 000 grundskoleelever

Rädda Barnens nya inlärningslösning uppdaterar färdigheterna i digital säkerhet för 90 000 grundskoleelever

Digitaliseringen har fört med sig nya möjligheter i barns liv men också hot. Rädda Barnen r.f. har identifierat barns behov av ny kompetens och information. Som en lösning erbjuder organisationen tjänsten Toppen för alla femteklassare i Finland. Tjänsten ökar barnets förståelse för sitt eget välbefinnande och sin säkerhet på nätet. Lärare får åtkomst till information och kunskaper för att främja barns färdigheter när det gäller säkerhet på nätet.

Digitala enheter är en oskiljaktig del av barndomen i dag. Förutom bra saker stöter barnen på många olika slags aktiviteter och innehåll på nätet som är skadliga, såsom gromning, nätmobbning, desinformation och utmaningar i fråga om informationssäkerhet.

– Det krävs att föräldrarna och skolorna hittar nya sätt att lära barn att agera säkert på nätet och se till att de inte skadar sig själva eller andra där, säger den teamansvariga för det digitala välbefinnandet Laura Sillanpää från Rädda Barnen r.f.

Rädda Barnens Toppen-tjänst är en ny slags inlärningslösning. Tjänsten uppmuntrar barn och vuxna att stärka sina färdigheter i digitalt välmående och nätsäkerhet.

Målet är att stärka den digitala kompetensen hos 90 000 femteklassare under de följande tre åren. Tjänsten är gratis för skolorna och finns på både finska och svenska.

– Det kan finnas stora skillnader i barnens kompetens och digitala beredskap. Skolan är en viktig plats för att lära sig de här färdigheterna i en jämlik miljö. Vi ville erbjuda lärarna ett enkelt sätt att stöda barnens kompetens och att lyckas i sitt arbete, fortsätter Sillanpää.

Timma och Vili tar barnen på en resa till ett gott digitalt liv 

I tjänsten Toppen tar de söta djurkaraktärerna Timma och Vili barnen med sig på en resa som belyser viktiga frågor i det digitala livet. Eleverna beskriver sitt agerande i olika situationer och utifrån svaren skapas en bild av vad de kan. På basis av denna kartläggning får läraren rekommendationer för lektionsplaner och tilläggsmaterial för att stärka elevernas färdigheter.

– Barnen bör ha information om riskerna och en plan för hur de ska agera om de stöter på obehagliga saker på nätet. Barnen har rätt till bästa möjliga välbefinnande och säkerhet också på nätet, säger Laura Sillanpää.

Det interaktiva testet som finns i Toppen tar upp teman relaterade till en balanserad digital vardag, delaktighet, interaktion, digital säkerhet och kritisk medieläskunnighet. Innehållet utgår från forskningsbaserad expertkunskap och läroplanens mål för digital kompetens och multilitteracitet. Toppen uppmärksammar framför allt skyddet av elevernas integritet och tjänsten lagrar inte personrelaterade uppgifter.

Toppen genomförs tillsammans med många samarbetspartner. Huvudsakliga samarbetspartner är Utbildningsstyrelsen, Accenture, Gigantti, Microsoft och Telia. Dessutom understöder Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse, Social-​ och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Google-stiftelsen utvecklingsarbetet i anknytning till Toppen. Edita, Mannerheims Barnskyddsförbund och Sällskapet för mediefostran är involverade i egenskap av sakkunnigpartner.

Toppen ingår som ett led i den verksamhet som Rädda Barnens kompetenscentrum inom digital barndom Kidital bedriver.

Tjänsten hittas på svenska under namnet Toppen på adressen: toppen.fi och på finska under namnet Huippula på adressen: huippula.fi.

Ytterligare information: 

Laura Sillanpää, teamansvarig, digitalt välbefinnande, Rädda Barnen rf
tfn 050 438 7413, laura.sillanpaa@pelastakaalapset.fi

Elina Pitkäranta, sakkunnig inom kommunikation, Rädda Barnen rf
tfn 050 349 4918, elina.pitkaranta@pelastakaalapset.fi