Rädda Barnens färska rapport: Nästan hälften av barnen och ungdomarna bekymrar sig för sin psykiska hälsa när coronakrisen drar ut på tiden

Rädda Barnens färska rapport: Nästan hälften av barnen och ungdomarna bekymrar sig för sin psykiska hälsa när coronakrisen drar ut på tiden

Många barn upplever att deras psykiska hälsa har försämrats under coronapandemin. Det visar Rädda Barnens rapport Barnets röst 2021 om barns och ungdomars erfarenheter under coronapandemin (Lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian ajalta). Också familjens försörjning orsakar oro. Särskilt barn i låginkomstfamiljer samt barn som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter lider av coronapandemins följder.

Barnens Röst 2021

Barns och ungas erfarenheter av coronapandemitiden

Barns själsliga välbefinnande har försämrats ytterligare av att coronapandemin drar ut på tiden. Nästan hälften av barnen och ungdomarna som besvarade Rädda Barnen rf:s enkät Barnets röst 2021 upplevde att de hade börjat må sämre psykiskt under det gångna året. Vid tidpunkten när svaren gavs var hälften av svararna bekymrade för sin egen psykiska hälsa och ungefär en tredjedel (31 %) uppgav att de under de senaste två veckorna ofta hade känt sig stressade. Sju av tio (69 %) av representanterna för sexuella minoriteter och könsminoriteter berättade att de var oroliga för sin egen psykiska hälsa.

– Coronapandemin påverkar alla, men särskilt i barns och ungdomars liv är ett år en lång tid. Många kan uppleva att man som ung borde få se och uppleva saker, umgås med kompisar och njuta av nya saker. Pandemins följder kan bli kraftiga och därför skulle det vara viktigt att alla barn och ungdomar har en trygg vuxen i sin närhet, en människa som de kan tala med om olika saker, säger Rädda Barnens expert Aino Sarkia.

Barn stressas av distansstudier och familjens försörjning

Över hälften (59 %) av svararna upplevde att distansstudierna hade försvårat studierna eller lett till sämre studieresultat. Den huvudsakliga orsaken uppgavs vara rastlöshet när man borde studera självständigt. Andra orsaker till att skolresultaten försämrades var det ökade antalet skoluppgifter under distansundervisningen samt bristfällig arbetsro i hemmet. Många upplevde dessutom att de inte fick tillräckligt mycket stöd av läraren eller familjen hemma. Barn i låginkomstfamiljer berättade att de blev utan stöd hemma mer än två gånger oftare (37 %) än barn i familjer med goda inkomster (15 %).

En ung person beskrev sina känslor rörande distansundervisningen och coronapandemin så här: ”Jag har fått tid att lära känna mig själv och har hittat mycket nytt i världen. I början av pandemin var distansskolan bäst och motiverande, nu efter ett år i gymnasiet känns den som ett fängelse och jag vet inte hur länge jag kommer att stå ut.”

En femtedel (21 %) av alla svarare var på grund av coronapandemin oroliga för sin familjs utkomst. Oron för familjens försörjning belastade särskilt barn i låginkomstfamiljer, av dem uppgav över hälften (57 %) att de bekymrade sig för familjens utkomst.

Familjen ett stöd och en utmaning under pandemin

Familjens, vännernas och partnerns stöd har hjälpt barn och ungdomar att anpassa sig till omständigheterna som coronapandemin orsakar. Två av fem (41 %) svarare berättade att de på grund av pandemin tillbringade mera tid med sin familj.

”Tanken att det går nog bra, det pågår inte för evigt. Fast i går undrade jag nog om det ändå aldrig tar slut, även om det lättar? Också tanken på att jag har familj och vänner har hjälpt”, skrev en ungdom som svarade på enkäten.

Omkring en fjärdedel (24 %) av barnen berättade i enkäten att de inte har fått tillräckligt mycket stöd av människor viktiga för dem. Av representanterna för sexuella minoriteter och könsminoriteter var det en tredjedel som upplevde det här.

– Familjernas ork och resurser varierar. Om man har många saker som belastar ens liv kan det vara särskilt svårt att få coronavardagen att fungera. För att underlätta vardagen och stöda familjernas välmåga borde kommunerna tillhandahålla tillräckliga tjänster för barn och familjer, tjänster som också beaktar familjernas olika behov, säger Sarkia.

Under pandemin har man träffat vänner på distans. Nästan hälften av svararna berättade att de hade fått nya vänner under det senaste året. Lite mer än en tredjedel (35 %) av svararna ansåg ändå att det har varit svårt att upprätthålla vänrelationer under coronapandemin. Över hälften (59 %) av svararna berättade också att de tillbringade mindre tid än tidigare med sina vänner.

”Jag har blivit utanför mina kompisgäng för att mina föräldrar har velat att jag följer restriktionerna noggrannare än vad andras föräldrar har velat.”berättade en svarare.

Barnets röst är en enkät som Rädda Barnen har låtit göra sedan år 2001 för att utreda barns och ungdomars tankar om olika teman. Barnets röst 2021: Rapporten om barns och ungdomars erfarenheter från tiden med coronapandemin är en del av enkätmaterialet Barnets röst 2021 – vars andra del publiceras på hösten 2021. Höstens rapport kommer att koncentrera sig på barns erfarenheter av trygghet och fattigdom. Årets enkät Barnets röst 2021 utredde 12-17-åriga barns och ungdomars erfarenheter av hur coronapandemin inverkade på deras vardag. Dessutom utredde man hur familjers ekonomiska situation inverkar på barns välbefinnande. Materialet insamlades genom en landsomfattande enkät på nätet 12.4-2.5.2021. Enkäten fanns på finska och svenska, och besvarades av sammanlagt 1102 barn och ungdomar i åldern 12-17 från hela Finland.

Barnets röst 2021: Barns och ungas erfarenheter av coronapandemitiden