Ojämlikheten mellan barn ökar i hela världen på grund av coronapandemin

De som globalt sett har drabbats värst av coronapandemin är de barn som har det allra sämst ställt. Den hittills mest omfattande världsomfattande enkäten angående coronapandemin avslöjar att klyftorna har ökat både mellan välbeställda och fattiga barn samt mellan flickor och pojkar. Barnen i de fattigaste familjerna tvingas klara sig med ännu mindre än tidigare, och deras möjligheter att gå i skola har försämrats mest. Viruspandemins skadliga verkningar kan bli permanenta för många barn.

Coronapandemins följder har varit mest kännbara bland barn som redan från tidigare hörde till de allra fattigaste, visar Rädda Barnens rapport Protect a Generation, som publiceras i dag. Klyftan mellan barn i olika inkomstklasser samt mellan flickor och pojkar har ökat under de senaste sex månaderna. Barns näring samt tillgång till hälsovård har försämrats samtidigt som risken för familjevåld har ökat. Inverkningarna på barns utbildning har varit särskilt destruktiva.

Rädda Barnens enkät angående coronapandemins följder är den hittills mest omfattande enkäten om det här ämnet. Omkring 25 000 barn och vårdnadshavare berättade om deras erfarenheter, farhågor och förhoppningar.

  • Två tredjedelar av barnen som deltog i enkäten berättar att de inte har haft någon kontakt med sin lärare under restriktionerna som införts på grund av pandemin. 80 procent av barnen anser att de här lärt sig bara lite eller inget alls sedan skolorna stängde. I det här hänseendet stöter flickor oftare på svårigheter än pojkar.
  • Nästan alla familjer som har förlorat över hälften av sina inkomster meddelar att de har svårt att få hälsovård. Nästan hälften av alla fattiga familjer berättade om svårigheter att skaffa medicinska förnödenheter.
  • Nästan två tredjedelar av familjerna berättade om svårigheter att skaffa tillräckligt mycket näringsrik mat.
  • Familjevåldet som barn berättade om var två gånger vanligare i de familjer där barn måste stanna hemma när skolorna stängde, jämfört med barn som fortsatte i närundervisning.
  • Två tredjedelar av flickorna berättar att de gör mera hushållsarbete. Två av fem pojkar berättar samma sak.

– Vår rapport visar att coronapandemin verkar förstärkande på ojämlikhet. Risken är stor att försämringen av barns levnadsförhållanden blir den mest permanenta, värsta och långvarigaste följden av coronapandemin, säger Anne Haaranen, Rädda Barnens chef för internationella program.

– Förhållandena för barn som redan tidigare har haft det svårt försämras på ett oroväckande sätt. Det här är en världsomspännande följd av coronapandemin. De fattiga har blivit fattigare och många barn har nu ännu sämre möjligheter att tillgodogöra sig viktiga tjänster. För att vi ska kunna trygga barns välmående, skolgång och säkerhet behövs det akut mera resurser, säger Haaranen och fortsätter:

– Enligt vår rapport har fattiga familjer upplevt inkomstbortfall i högre grad än andra. Följderna för barnen är ofta dramatiska. Det går ändå att effektivt stoppa de förvärrade situationerna i familjerna genom att satsa på socialskydd – särskilt genom att införa barnbidrag.

– Ett barnbidrag riktat till alla barn är bevisligen ett effektivt sätt att förhindra fattigdomens ofta oåterkalleliga verkningar på barn. Det är samtidigt ett sätt att stimulera ekonomin. Med hjälp av barnbidrag kan man förbättra barns näringstillstånd, öka möjligheterna till utbildning samt minska riskerna för fysisk och psykisk misshandel av barn. Vi uppmanar alla regeringar samt givare av utvecklingsbistånd att snabbt utöka barns tillgång till socialskydd.

Hot mot barns skolgång

Coronapandemin har gett upphov till en utbildningskris som är större än vi någonsin tidigare upplevt. Det är möjligt att rentav 9,7 miljoner barn inte kommer att återvända till skolan när läroinstanserna öppnar igen efter att restriktionerna hävs. Riskerna för tidiga äktenskap, skadligt barnarbete samt andra former av exploatering ökar när barns skolgång avbryts eller upphör helt.

Restriktionerna i samband med coronapandemin har särskilt påverkat skolgången för barn i familjer som har det svårt med försörjningen. Under en procent av de fattiga barnen som intervjuades berättar att de har tillgång till internet för distansstudier. I familjer som inte definierar sig som fattiga har cirka en femtedel av barnen möjligheter att använda nätet. Många familjer har inte råd att skaffa det skolmaterial som barnen behöver.

– Vi ber regeringarna att använda mera pengar för att vi ska kunna fortsätta studera på distans. Vi behöver radio- och tv-apparater samt möjlighet till internetstudier. De måste garantera att också barn på landsbygden och fattiga barn har möjlighet att studera. Vi vill ha biblioteksbussar som kör runt i våra samhällen, det ger oss tillgång till böcker för våra studier, säger 17-åriga Priscocia i Zambia.

Rädda Barnen uppmanar världens länder att bevilja stater med låg inkomstnivå samt sköra stater lånelättnader, för att göra det möjligt för dem att göra de livsviktiga investeringarna som behövs för barnen. I de åtgärder som vidtas för att motverka coronapandemins verkningar bör barnens behov och åsikter stå i centrum.

För att stöda de allra mest utsatta barnen och familjerna bör man förstärka socialskyddet och hälsovården. Tillgången till barnskyddets tjänster bör vara tillräcklig både under och efter restriktionerna orsakade av pandemin. Barnens vårdnadshavare ska också ges stöd i sitt föräldraskap.
Barns distansstudier ska göras möjliga genom att man ger barnen tillgång till bra utbildningsmaterial. För att alla ska ha lika förutsättningar bör man ge eleverna tillgång till stödundervisning i tillräcklig omfattning när skolorna öppnar igen.

För Rädda Barnens rapport intervjuades 8069 barn i åldern 11-17 år samt 17565 vuxna, per telefon och via internet. Alla de intervjuade omfattas av organisationens verksamhet i 37 länder. Av barnen bor 45 % i Asien, 20 % i östra och södra Afrika, 14 % i Latinamerika, 10 % i Mellanöstern och 8 % i västra och mellersta Afrika. Intervjuer gjordes också I Stillahavsregionen och Karibien, östra Europa och Nordamerika.

Hjälp åt barn och familjer som har drabbats av coronapandemin

Rädda Barnen bedriver hjälpverksamhet på olika håll i världen och i samband med detta arbete säkerställs att utsatta barn och familjer kan tillgodogöra sig hälsovårdens och barnskyddets tjänster, trygga sin utkomst och få saklig information om viruset. Barns distansstudier främjas genom att distribuera studiematerial, och genom att stöda föräldrar och de olika ländernas utbildningsmyndigheter att förverkliga studieprogram.

I Finland delar Rädda Barnen ut presentkort till familjer med ekonomiska svårigheter och tillhandahåller samtalsstöd på nätet för barn och ungdomar.

Läs rapporten: Protect a Generation – The impact of COVID-19 on children’s lives

Ge en gåva och hjälp nödställd barn